Версия за печат

00274-2015-0004

BG-с.Руен:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-9 от 23.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е възлагане на допълнителна услуга по транспортиране на неопасни битови отпадъци от населените места на община Руен до регионално депо за отпадъци " Братово-запад" вместо до общинско депо Руен.Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци до общинско депо Руен и поддържне на обществена хигиена беше предмет на друга обществена поръчка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На 02.01.2014г. след провеждане на открита процедура с договор за обществена поръчка беше възложена услуга по ,,СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ХИГИЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН”, УНП в АОП 00274-2013-0007 за срок от 24 месеца. Със Заповед на и.д.Директор на РИОСВ- Бурагас от 06.07.15г, съгласно която на община Руен е приложена приниудителна администратина мярка, считано от 31.07.15г., за спиране експлоатация на общинското депо за неопасни отпадъци Руен, находящо се в поземлен имот 000074, в землището на с.Руен, община Руен, област Бургас, с географски координати на централната точка координатна система 1970г.Х(м) 4676573, Y(м) 9570902, собственост на община Руен, стопанисвано от община Руен. Наложената принудителна мярка е в изпълнение на приложение №2 от Националния план за управление на отпадъците до 2020г., приет с Решение 831 на Министерски съвет от 22.12.2014г., с което са определени регионите и общините в обхвата на регионалните сдружения за управление на отпадъците. община Руен е в обхвата на регионалната система за управление на отпадъците регион Бургас. По Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", по Приоритетна ос 2 е финансиран Проект DIR- 5102118-1-22 "изграждане на регионална система за упправление на отпадъците в регион Бургас". По проекта са изградени екопарк за разделно събрани от населението отпадъци, клетка 1 за депониране на неопасни отпадъци, с прилежащи мрежи и съоръжения, площадкова инфраструктура, обслужващи сгради и съоръжения, производствени сгради, сепарираща инсталация, компостиране и склад за готов компост, локална пречиствателна станция, кантар, ограда, пътна връзка, водопровод и други обслужващи сгради и съоръжения. от дирекция за национален строителен контрол е издаено Разрешение за ползване №СТ- 05- 710/25.05.2015г., с което се разрешава ползването на строеж регонално депо "Братово- запад". Съгласно изискванията на §4, ал.2 от ПЗР на Наредба №6 и Националния план за управление на отпадъците до 2020г., крайния срок за преустановяване експлоатацията на съществуващите депа за неосани отпадъци, не отговарящи на норматиевните изисквания, каквото е общинското депо за неопасни отпадъци Руен е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо("Братово-запад"). Предвид това, че цитираното по-горе Решение на МС за определяне на регионите и общините в обхвата на регионалните сдружения за управление на отпадъци е от 22.12.2014г. и Разрешение за ползване от 25.05.2015г., Възложителят счита, че са налице непредвидени обстоятелства , които са възникнали след сключване на договор за обществена поръчка( в случая подписан на 02.01.2014г.) и не са резултат от действие или бездействие на страните , които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорните условия. Въз основа на изложените мотиви и при наличие на следните условия: -допълнителната услуга не може технически или икономически да се раздели от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя; - общата стойност на поръчките, скоито се възлага допълнителна услуга, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка, е открита процедура за възлагане чрез договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП за възлагане на допълнителна услуга на същия изпълнител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„А.С.А БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, район „Изгрев“, кв.“Изток“, ул.“Николай Хайтов“ №3А, ет.2, 1113 гр.София. На основание чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП и методически указания от септември 2014г. на АОП одобрената покана не се изпраща до агенцията.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: ОП-20 от 27.09.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00274-2013-0007

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на поръчката е 25000лв. без ДДС. Срок за изпълнение на поръката-02.01.2016г.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Исмаил Юсмен Осман
Длъжност: Кмет на община Руен