Версия за печат

00016-2015-0003

BG-Априлци: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-539-00016_2015_0003.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до детски и социални заведенията на територията на община Априлци през 2015 – 2016 г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Зареждане с качествен Хляб и хлебни продукти” на детски и социални заведения на територията на община Априлци. Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ преди всяко зареждане. Количеството на доставените хранителни продукти е в зависимост от броя на посещаващите социални и детски заведенията и сезона.Качеството на стоките следва да отговаря на изискванията на БДС и Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (отнася се само за доставките за детските заведения), Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (отнася се само за доставките за детските заведения), Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните, Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара; Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, както и на други приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, което се удостоверява със сертификат за произход и качество, за всяка отделна доставка. Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15000000, 15810000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00016-2015-0003

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 652198 от 04.03.2015 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 664792 от 04.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2015-0003-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Хляб и хлебни продукти
V.1) Дата на сключване договора
14.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Хлебопроизводство и Сладкарство ЕООД, ЕИК 820163315, ул.Генерал Карцов № 387, Република Бългаария 5600, Троян, Тел.: 0670 62760, E-mail: troyahleb@abv.bg, Факс: 0670 62760

URL: http://www.troyahleb.com/.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 22708.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 "Осигуряване на топъл обяд" и от фонд „Социална закрила” към МТСП по проект „Безплатна обществена трапезария”

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО” ЕООД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 820163315, със седалище и адрес на управление гр.Троян – 5600, ул.”Генерал Карцов” № 387 СТЕЛИТ 1” ЕООД, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 107544354, със седалище и адрес на управление: Р.България, гр.Севлиево – 5400, област Габрово, Община Севлиево, ул.”Стойчо Часовникаров” № 1


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор