Версия за печат

00684-2015-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, София, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=89.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София, ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33162200, 33169400, 33141642, 33141000, 33141600, 33698000

Описание:

Инструменти за операционен блок
Хирургически контейнери
Аксесоари за дренаж
Медицински консумативи, с изключение на химическите и хематологични консумативи, за еднократна употреба
Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти
Продукти за клинична употреба

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
545569.22 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предложена цена; тежест: 60
Критерий: Kачество; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 068 - 121762 от 08.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: VІІ-13-27 История / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Консумативи и инструменти за апарати в операционен блок
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Медилон ООД ЕИК 121600953, гр. София, 1404, ж.к.. „Гоце Делчев”, бл. 52Е, вх. В, ет. 1, ап. 43, България 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 306734.26 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-13-26 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, 1404, ж.к.. „Гоце Делчев”, бл. 52Е, вх. В, ет. 1, ап. 43, България 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 96855.76 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-13-32 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Стомни торбички и специални дренове
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„РСР” ЕООД ЕИК 121706547, гр. София, ПК 1606, ул. „Виктор Григорович” 3, ет. 1, ап. 2, България 1606, София, Тел.: 02 9515976, E-mail: office@rsr.bg, Факс: 02 9515932

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5568 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-13-33 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Система за външна аспирация и дренаж
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„РСР” ЕООД ЕИК 121706547, гр. София, ПК 1606, ул. „Виктор Григорович” 3, ет. 1, ап. 2, РБългария 1606, гр. София, Тел.: 02 9515976, E-mail: office@rsr.bg, Факс: 02 9515932

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 47334 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VII-13-34 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Сетове за машини за автохемотрансфузия
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„РСР” ЕООД ЕИК 121706547, гр. София, ПК 1606, ул. „Виктор Григорович” 3, ет. 1, ап. 2 тел., РБългария 1606, гр. София, Тел.: 02 9515976, E-mail: office@rsr.bg, Факс: 02 9515932

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 43105.2 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-13-29 История / Обособена позиция №: 11 / Заглавие на обособената позиция: Сетове за вакуум стабилизираща система за биещо сърце
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Интерагро - 90” ЕООД ЕИК 175265750, гр. София, 1618, ж.к. Манастирски ливади – Запад, ул. „Бяло поле“ 3, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 8548147, E-mail: silviya.zabunova@interagro90.com, Факс: 02 8548147

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 42132 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: VІІ-13-30 История / Обособена позиция №: 12 / Заглавие на обособената позиция: Аортни пънчове
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.06.2015 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Интерагро - 90” ЕООД ЕИК 175265750, гр. София, 1618, ж.к. Манастирски ливади – Запад, ул. „Бяло поле“ 3, бизнес сграда „Комфорт“, офис 1, РБългария 1618, гр. София, Тел.: 02 8548147, E-mail: silviya.zabunova@interagro90.com, Факс: 02 8548147

 История
V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3840 BGN с ДДС 20%
Брой години: 1
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953 „РСР” ЕООД с ЕИК 121706547 „Интерагро - 90” ЕООД с ЕИК 175265750