00369-2014-0008

BG-Луковит:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Лукови, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0694 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/80-proektirane-tehnicheski-pasport-s-konstruktivno-obsledvane-i-detailno-energiino-obsledvane-na-obekt-remont-rekonstruktziya-i-obnovyavane-na-sashtestvuvasht-sgraden-fond-v-kulturen-tzentar-chitalishte..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 634 от 03.11.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00369-2014-0008
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на технически/работен проект в съответствие със Задание за проектиране на обект: „Ремонт/реконструкция/ и обновяване на съществуващ сграден фонд в Културен център (Читалище)” (съгласно изискванията на Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) o Обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите. o Обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради съгласно Наредба №16-1057 от 12.2009 г. Технически условия за изпълнение на обществената поръчка- Приложение № 1- Задание за проектиране, технически паспорт с конструктивно обследване и детайлно енергийно обследване: 1. Конструктивно обследване на сградата.2. Технически паспорт на сградата.3. Детайлно енергийно обследване.4. Работни проекти по части: • Част Архитектура; • Част Конструктивна; • Част Водоснабдяване и канализация; • Част Електрическа; • Част Отопление и вентилация • Част Енергийна ефективност • Част Геодезия и вертикална планировка; • Част Ландшафтна архитектура; • Част ПБЗ; • Част Пожарна безопасност; • Част Управление на отпадъците; • Количествено-стойностна сметка с анализи по всички части.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 36 от 14.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Еврострой РН ЕООД ЕИК 114674768, ул. Кайзерслаутерн № 14, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 872676, E-mail: europn@abv.bg, Факс: 064 872676

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Проектиране, технически паспорт с конструктивно обследване и детайлно енергийно обследване на обект: „Ремонт /реконструкция/ и обновяване на съществуващ сграден фонд в Културен център (Читалище)”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

1

ІII.7) Стойност посочена в договора
30000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

15.06.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
30000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С този проект Община Луковит ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

23.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит