00470-2014-0008

BG-с. Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, ул. Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мустафа, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6070, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6263

Място/места за контакт: с. Черноочене ул. Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 450 от 25.06.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2014-0008
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

”Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 94 от 30.09.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ТУИНС СТРОЙ ЕООД, ЕИК 201740906, с.Черноочене, ул.Трета № 1, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 0888 811115

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

4

ІII.7) Стойност посочена в договора
5550 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.07.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5550 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

22.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: АЙДЪН АРИФ ОСМАН
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА