Версия за печат

00546-2015-0011

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Ваня Василева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: vvasileva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: Отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150721zqbx483954.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване за обект: „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с Националните медицински стандарти (НМС) и изискванията на Европейския съюз (ЕС) на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, ул. Пловдивско поле № 6, новоизграждащия се Лъчетерапевтичен комплекс
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет: „Доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД”, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел избор на доставчик за посочените 2 (две) обособени позиции, както следва обособена позиция № 1 „Медицинско оборудване” и обособена позиция № 2 „Немедицинско оборудване” и сключване на договор по всяка обособена позиция за доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация при най-благоприятни на „СБАЛ по онкология” ЕАД условия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000, 44115800

Описание:

Медицинско оборудване
Вътрешно обзавеждане на сгради

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обособена позиция № 1 Медицинско оборудване 1.1 Г - образна манипулационна станция с габаритни размери 205/169/89 см 3 бр. 1.2 Манипулационна станция с габаритни размери 270/67/89 см 1 бр. 1.3 Стол - количка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение 3 бр. 1.4 Количка за транспортиране на пациенти 2 бр. 1.5 Негативоскоп 6 бр. 1.6 Параван телескопичен с чупещо се рамо 6 бр. 1.7 Инструментална маса с два плота 5 бр. 1.8 Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло 4 бр. 1.9 Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95 литра 1 бр. 1.10 Централен сестрински пост с габаритни размери 622/250/115 см 1 бр. 1.11 Медицински шкаф за маски за лъчетерапия с размери 140/40/190 см 4 бр. 1.12 Медицински шкаф за медицински дюшеци и маски за лъчетерапия с размери 150/60/190 см 4 бр. 1.13 Медицинско бюро с размери 150/70/75 см с контейнер с чекмеджета 12 бр. 1.14 Медицинско бюро с размери 220/165/75 см с контейнер с чекмеджета 2 бр. 1.15 Медицинско бюро с размери 145/75/75 см с контейнер с чекмеджета 4 бр. 1.16 Медицинско бюро извито с размери 225/145/75 см с контейнер с чекмеджета 2 бр. 1.17 Медицинско бюро с размери 160/100/75 см с контейнер с чекмеджета 4 бр. 1.18 Медицинско бюро с размери 180/75/75 см с контейнер с чекмеджета 2 бр. 1.19 Медицинско бюро с размери 150/80/75 см 2 бр. 1.20 Г- образен медицински работен плот с размери 470/255/75 см с контейнери с чекмеджета 1 бр. 1.21 Г- образен медицински работен плот с размери 360/230/75 см с контейнери с чекмеджета 2 бр. 1.22 Медицински работен плот с размери 220/80/75 см 1 бр. 1.23 Медицинкси шкаф с мивка с размери 90/60/85 см 2 бр. 1.24 Стелаж метален за медицински консумативи с габаритни размери 122/46/200 см 32 бр. 1.25 Стелаж метален за медицински консумативи с габаритни размери 72,6/46/200 см 3 бр. 1.26 Лекарски стол 4 бр. 1.27 Посетителска пейка - двуместна 12 бр. 1.28 Посетителска пейка - триместна 14 бр. За обособена позиция № 2 Немедицинско оборудване 2.1 Работно бюро с габаритни размери 150/165/75 см с контейнер с чекмеджета 3 бр. 2.2 Работно бюро с размери 150/70/75 см 4 бр. 2.3 Работно бюро с размери 145/70/75 см с контейнер с чекмеджета 1 бр. 2.4 Работно бюро с габаритни размери 160/140/75 см с контейнер с чекмеджета 29 бр. 2.5 Помощно бюро с размери 160/40/75 см 7 бр. 2.6 Помощно бюро с размери 120/120/75 см 6 бр. 2.7 Гардероб за мивка с размери 90/45/200 см 15 бр. 2.8 Г- образен кухненски бокс с размери 140/120/85 см 1 бр. 2.9 Кухненски бокс с размери 210/60/85 см 1 бр. 2.10 Г- образен кухненски бокс с размери 150/140/85 см 1 бр. 2.11 Гардероб с две отделения с размери 80/45/200 см 38 бр. 2.12 Гардероб с три отделения с размери 120/45/200 см 1 бр. 2.13 Шкаф за документи с размери 90/45/200 см 55 бр. 2.14 Нисък шкаф за документи отворен с размери 90/45/75 см 13 бр. 2.15 Стол работен на колела с подлакътници 79 бр. 2.16 Стол посетителски тапициран с еко кожа 28 бр. 2.17 Стол за конферентна маса тапициран с еко кожа 16 бр. 2.18 Стол за хранене 13 бр. 2.19 Фотьойл, тапициран с еко кожа 1 бр. 2.20 Диван двуместен, тапициран с еко кожа 16 бр. 2.21 Диван ъглов, тапициран с еко кожа 2 бр. 2.22 Табуретка за съблекалня 19 бр. 2.23 Лавица за съблекалня 14 бр. 2.24 Стояща закачалка 22 бр. 2.25 Маса за хранене с размери 160/80/75 см 1 бр. 2.26 Маса за хранене с размери 250/80/75 см 1 бр. 2.27 Конферентна маса с размери 410/240/75 см 1 бр. 2.28 Посетителска маса с размери 120/60/45 см 9 бр. 2.29 Посетителска маса с размери 60/60/45 см 28 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
386998 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

15.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура по обособени позиции е, както следва: Обособена позиция 1: Медицинско оборудване - 2167,57; Обособена позиция 2: Немедицинско оборудване - 1702,41; Участниците представят гаранцията за участие за всяка обособена позиция в полза на „СБАЛ по онкология” ЕАД за гарантиране на изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата следва да бъде в срокът на валидност на офертите /180/ дни от датата на крайният срок за получаването им/. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: - парична сума, платима по банкова сметка на „СБАЛ по онкология” ЕАД в Интернешънъл Асет Банк АД; IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF; - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Участникът в процедурата представя отделна гаранция за участие за всяка от обособените позиции, за които участва. В представения документ следва изрично да се посочи номерът и наименованието на обособената позиция за която се отнася. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност 10 дни след изтичане на последния гаранционен срок.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Обектът на настоящата поръчка се финансира от СБАЛ по онкология ЕАД и плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя, отложено в срок – 60 дни, след извършена доставка, издадена фактура и двустранно подписан приемо-прадавателен протокол за всяка една доставка

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът в процедурата е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че членовете на обединението/консорциума поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Вкяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта, съгласно образец – А. 3. Представяне на участника – посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, Булстат и/или др. идентифицираща информация. 4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгласно образец – Б. 5. При участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, съгласно образец – З. 7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно – оригинал/. 8. Документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника, съгласно раздел III.2.3. 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, съгласно образец – В. 10. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, съгласно образец – Г. 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, съгласно образец – Д. 12. Документ за внесена гаранция. 13. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, съгласно образец – Ж. 14. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФО с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, съгласно образец – И. 15. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно образец – Е. 16. Оригинален каталог на производителя на разцветките, в които се предлага оборудването. 17. За номенклатурни единици 1.1,1.2, и от 1.10 до 1.23 включително от обособена позиция 1 от Техническата спецификация – да се представят протоколи от изпитания и анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи изискванията за материалите от които е произведено предложеното оборудване, посочени в спецификацията като негоримост, антибактериалност, устойчивост на механични и химични влияния наматериалите и др. В случай че документите са на чужд език трябва да се представят и в превод - изисква се при участие по обособена позиция 1. 18. За номенклатурни единици 1.1, 1.2, и от 1.10 до 1.23 от обособена позиция 1, номенклатурни единици от 2.1 до 2.14 включително от обособена позиция 2 от ТС – участникът да представи протоколи от изпитания или сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи, че материалите от които е изработено предложеното оборудване са с нисък процент на отделяне на формалдехидни изпарения. В случай че документите са на чужд език трябва да се представят и в превод. 19. За номенклатурни единици от 2.1 до 2.14 включително от обособена позиция 2 от ТС – да се представят протоколи от изпитания издадени от независими лаборатории, доказващи че оборудването отговаря на основни изисквания за безопасност съгласно стандарт EN 14073-2:2004 (или еквивалентен), якост и дълготрайност на подвижните части съгласно стандарт EN 14074:2004 (или еквивалентен), стабилност и якост на конструкцията съгласно стандарт EN 14073-3:2004 (или еквивалентен) - изисква се при участие по обособена позиция 2. 20. Техническо предложение, което се попълва по образец Й като към него се представя Монтажен план, в свободен текст. 21.В случай, че е приложимо, участникът може да приложи в пликове № 2, декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. 22. Ценово предложение в съответствие с приложения образец – К, като към него се прилага таблица с еденичните цени за всяка една подпозиция от съответната обособена позиция по образец К1.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не е приложимо!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не е приложимо!

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участникът трябва да докаже регистрацията си в ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. (отнася се до Обособена позиция № 1 „Доставка на медициско оборудване”) В случай, че регистрацията е достъпна в публичен безплатен регистър или предоставянето й е безплатно на възложителя, участникът следва да посочи информация за органа, който го поддържа. В случай, че исканата информация е платена или не е достъпна в публичен регистър, то участникът следва да представи документ, доказващ съответната регистрация. 2. Списък /в свободен текст – оригинал/ на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с включени предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените доставки /заверени от участника копия/. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на актуално удостоверение, издадено от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/те. Удостоверенията за добро изпълнение от възложител, следва да съдържат периода на изпълнението, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт. 3. Сертификати, издадени от акредитирани лица на производителя на медицинското и немедицинско оборудване за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Удостоверява се със заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и за сертификация на предлаганите продукти по БДС, ISO 9001:2008 или еквивалент, GMP сертификат /добра производствена практика/ или еквивалент, или аналогична система на името на производителя. 4. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за участника в процедурата. В случай че сертификата е на чужд език трябва да се представи и в превод. 5. Доказателство за съответствие на медицински изделия с нанесена „СЕ” маркировка /отнася се само до медицинските изделия, т.е. където е приложимо/(отнася се до Обособена позиция № 1 „Доставка на медициско оборудване”), а именно: 5.1. Валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка издадена от производителя или упълномощен представител (чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия) за всяко медицинско изделие, предложено от участника /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/. 5.2. Валиден сертификат за „СЕ” марка, издаден от нотифициран орган за всички медицински изделия, за които се изисква съгл. чл. 18 от Закона за медицинските изделия и Наредбите за съществените изменения за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/. 5.3. В случай, че предлаганите продукти, по съответните обособени позиции, респ. подпозиции не са медицински изделия, по смисъла на ЗМИ, то участникът представя удостоверение от производителя, от което да е видно, че същият е определил съответните продукти, не като медицински изделия, а като резервни части или като други продукти. /представя се в оригинал и в превод на български език/. продължава в раздел VI.3

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е регистриран в ИАЛ за за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или да е регистриран съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка - отнася се до Обособена позиция № 1 „Доставка на медициско оборудване”. 2. Участникът да е изпълнил минимум една доставка на медицинско и/или немедицинско оборудване и/или обзавеждане или сходни* доставки за последните три години, считано до датата на подаване на офертата. *под сходни следва да се разбират доставки свързани с предмета на поръчката, а именно на медицинско оборудване и/или на немедицинско оборудване или обзавеждане. 3. За предлаганото медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане производителят да е сертифициран от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 4. Участникът в процедурата да е сертифициран от акредитирани лица за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно производство или търговия (доставка) на медицинско или немедицинско оборудване или обзавеждане. 5. Предлаганото медицинско оборудване да притежава нанесена „СЕ” маркировка /отнася се само до медицинските изделия, т.е. където е приложимо/ - отнася се до Обособена позиция № 1 „Доставка на медициско оборудване”. 6. Участникът да е оторизиран представител на производителя на медицинско и немедицинско оборудване. 7. Участникът да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката: - минимум един обучен и сертифициран сервизен специалист по предмета на поръчката; 8. Участникът да притежава сервизни бази (собствени или наети) за извършване на гаранционното и извънгаранционното сервизно обслужване на предложеното оборудване на територията на Република България. 9. Участникът да притежава оборудване, машини и съоръжения, с които може да изпълни предмета на поръчката – доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на медицинското и немедицинското оборудване.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Гаранционен срок на оборудването ; тежест: 10
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 10
Показател: Предложена цена ; тежест: 80
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Настоящата документация ще бъде публикувана в „Профила на купувача”, най-късно на първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в АОП. В случай, че заинтересовано лице желае да му бъде предоставена документацията за участие на хартиен и електронен носител, Възложителят я предоставя на място или я изпраща за сметка на заинтересованото лицe. Цената на документацията е в размер на 5,00 лева, без ДДС. В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, които са я закупили. Стойността на документацията се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, срещу редовно издаден платежен документ или по банков път, по следната банкова сметка на „СБАЛ по онкология” – ЕАД: Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31.08.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.09.2015 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на СБАЛ по онкология ЕАД на адрес, гр. София, ул. Пловдивско поле № 6, ет. 6, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

6.Оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) от фирмата производител, издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна. Когато е на чужд език да бъде представено и в превод на български език. Срокът на валидност на оторизационното писмо, следва да бъде не по-кратък от срока на действие на договора, за чието сключване се кандидатства. Участникът може да представи пълномощно, както от производителите, така и от упълномощените представители на фирмите производители. В случай, че участникът е преупълномощен от упълномощен представител на фирмата производител, то той следва да представи документ от който е видно, че упълномощителят е упълномощен представител на фирмата производител. 7. Списък (съгласно Образец Н) на лицата за осигуряване на изискването на т. 8.7. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго), посочване на сертификат/удостоверение за преминал курс на техническо обучение при производителя; - трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно Образец М); 8. Декларация за наличие на сервизна база, когато участникът е производител. Ако участникът не е производител – валиден документ (актуален към крайния срок на доставката), издаден от производителя, доказващ че участника има право да извършва гаранционното и извънгаранционното сервизно обслужване на предложеното оборудване на територията на Република България. 9. Декларация (в свободен текст) съдържаща списък с оборудването, машините и техническите съоръжения, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката – доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на медицинското и немедицинското оборудване.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Медицинско оборудване
1) Кратко описание

„Доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД”, съгласно приложената към настоящата документация в Част 5 Техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1.1 Г - образна манипулационна станция с габаритни размери 205/169/89 см 3 бр. 1.2 Манипулационна станция с габаритни размери 270/67/89 см 1 бр. 1.3 Стол - количка за транспортиране на пациенти с възможност за позициониране на пациента в хоризонтално положение 3 бр. 1.4 Количка за транспортиране на пациенти 2 бр. 1.5 Негативоскоп 6 бр. 1.6 Параван телескопичен с чупещо се рамо 6 бр. 1.7 Инструментална маса с два плота 5 бр. 1.8 Медицинска кушетка за прегледи с поставка за хартиено руло 4 бр. 1.9 Медицински лекарствен хладилник с вместимост 95 литра 1 бр. 1.10 Централен сестрински пост с габаритни размери 622/250/115 см 1 бр. 1.11 Медицински шкаф за маски за лъчетерапия с размери 140/40/190 см 4 бр. 1.12 Медицински шкаф за медицински дюшеци и маски за лъчетерапия с размери 150/60/190 см 4 бр. 1.13 Медицинско бюро с размери 150/70/75 см с контейнер с чекмеджета 12 бр. 1.14 Медицинско бюро с размери 220/165/75 см с контейнер с чекмеджета 2 бр. 1.15 Медицинско бюро с размери 145/75/75 см с контейнер с чекмеджета 4 бр. 1.16 Медицинско бюро извито с размери 225/145/75 см с контейнер с чекмеджета 2 бр. 1.17 Медицинско бюро с размери 160/100/75 см с контейнер с чекмеджета 4 бр. 1.18 Медицинско бюро с размери 180/75/75 см с контейнер с чекмеджета 2 бр. 1.19 Медицинско бюро с размери 150/80/75 см 2 бр. 1.20 Г- образен медицински работен плот с размери 470/255/75 см с контейнери с чекмеджета 1 бр. 1.21 Г- образен медицински работен плот с размери 360/230/75 см с контейнери с чекмеджета 2 бр. 1.22 Медицински работен плот с размери 220/80/75 см 1 бр. 1.23 Медицинкси шкаф с мивка с размери 90/60/85 см 2 бр. 1.24 Стелаж метален за медицински консумативи с габаритни размери 122/46/200 см 32 бр. 1.25 Стелаж метален за медицински консумативи с габаритни размери 72,6/46/200 см 3 бр. 1.26 Лекарски стол 4 бр. 1.27 Посетителска пейка - двуместна 12 бр. 1.28 Посетителска пейка - триместна 14 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
216757 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Немедицинско оборудване
1) Кратко описание

„Доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД”, съгласно приложената към настоящата документация в Част 5 Техническа спецификация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

39200000

Описание:

Обзавеждане

3) Количество или обем

2.1 Работно бюро с габаритни размери 150/165/75 см с контейнер с чекмеджета 3 бр. 2.2 Работно бюро с размери 150/70/75 см 4 бр. 2.3 Работно бюро с размери 145/70/75 см с контейнер с чекмеджета 1 бр. 2.4 Работно бюро с габаритни размери 160/140/75 см с контейнер с чекмеджета 29 бр. 2.5 Помощно бюро с размери 160/40/75 см 7 бр. 2.6 Помощно бюро с размери 120/120/75 см 6 бр. 2.7 Гардероб за мивка с размери 90/45/200 см 15 бр. 2.8 Г- образен кухненски бокс с размери 140/120/85 см 1 бр. 2.9 Кухненски бокс с размери 210/60/85 см 1 бр. 2.10 Г- образен кухненски бокс с размери 150/140/85 см 1 бр. 2.11 Гардероб с две отделения с размери 80/45/200 см 38 бр. 2.12 Гардероб с три отделения с размери 120/45/200 см 1 бр. 2.13 Шкаф за документи с размери 90/45/200 см 55 бр. 2.14 Нисък шкаф за документи отворен с размери 90/45/75 см 13 бр. 2.15 Стол работен на колела с подлакътници 79 бр. 2.16 Стол посетителски тапициран с еко кожа 28 бр. 2.17 Стол за конферентна маса тапициран с еко кожа 16 бр. 2.18 Стол за хранене 13 бр. 2.19 Фотьойл, тапициран с еко кожа 1 бр. 2.20 Диван двуместен, тапициран с еко кожа 16 бр. 2.21 Диван ъглов, тапициран с еко кожа 2 бр. 2.22 Табуретка за съблекалня 19 бр. 2.23 Лавица за съблекалня 14 бр. 2.24 Стояща закачалка 22 бр. 2.25 Маса за хранене с размери 160/80/75 см 1 бр. 2.26 Маса за хранене с размери 250/80/75 см 1 бр. 2.27 Конферентна маса с размери 410/240/75 см 1 бр. 2.28 Посетителска маса с размери 120/60/45 см 9 бр. 2.29 Посетителска маса с размери 60/60/45 см 28 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
170241 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване