Версия за печат

00546-2015-0011

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: З-229 от 22.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле № 6, За: Ваня Василева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: vvasileva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: Отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване за обект: „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с Националните медицински стандарти (НМС) и изискванията на Европейския съюз (ЕС) на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД. Доставка и монтаж на медицинско и немедицинско оборудване на обект „Пристройка, рехабилитация и привеждане в съответствие с НМС и изискванията на ЕС на лъчетерапевтичен комплекс в Клиниката по лъчелечение на СБАЛО-ЕАД”, с цел избор на доставчик за посочените 2 (две) обособени позиции, както следва обособена позиция № 1 „Медицинско оборудване” и обособена позиция № 2 „Немедицинско оборудване” и сключване на договор по всяка обособена позиция за доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация при най-благоприятни на „СБАЛ по онкология” ЕАД условия

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на ОП попада в разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р Панайот Куртев
Длъжност: За изпълнителен директор на „СБАЛ по онкология” ЕАД съласно Заповед № З-219/16.07.2015г.