Версия за печат

00016-2015-0005

BG-Априлци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-541-00016_2015_0005.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извършване на Строително – монтажни работи за ремонт на улична мрежа в Община Априлци: ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима"; ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало"; улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци; улица „Младост” кв.Видима, гр.Априлци"; улица „Мала река” кв.Зла река, гр.Априлци" и улица „Касалийска” кв.Ново село, гр.Априлци".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
96850.9 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00016-2015-0005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 652164 от 04.03.2015 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 667793 от 20.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2015-0005-2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци
V.1) Дата на сключване договора
20.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Пътстрой-Ловеч ЕООД, ЕИК 201811029, ул.Гурко № 1, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 601571, E-mail: patstroy@abv.bg, Факс: 068 602884

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 121408 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 96850.9 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ПЪТСТРОЙ - ЛОВЕЧ” ЕООД, ЕИК 201811029 със седалище: област Ловеч, община Ловеч, ул."Гурко" № 1, град Ловеч - 5500 "ПЪТПРИБОР” ООД, ЕИК 831854370 със седалище: гр.София – 1680, район р-н Красно село ул.”Дойран” № 9, вх.А


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор