00373-2015-0010

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1569 от 22.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски университет, гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, гр.Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150722ysGI230326.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е необходимостта от изготвяне на допълнителна техническа документация в съответствие с действащата нормативна и законова база на одобрен инвестиционен проект за финансиране в рамките на Националната схема за зелени инвестиции: „Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на Тракийски университет гр. Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“ “ с намерение за участие на проекта в Инвестиционна програма за климата(ИПК) на НДЕФ. Чрез проекта ще се осигури необходимата битова гореща вода при намалени експлоатационни разходи, тъй като ще се използва възобновяем енергиен източник. Проектът ще способства създаване на подобрена, естетична и привлекателна жизнена среда и повишаване качеството на предоставените услуги в съответствие със съвременните изисквания. Намаляването на експлоатационните разходи за отопление и топла вода ще създаде възможност да бъдат вложени средства за подобряване и на оборудването в хотелските стаи, баните и залите на сградата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се открива във връзка с необходимостта от изготвяне на допълнителна техническа документация за одобрен проект под № 11 / 324 от УС на НДЕФ на 23.04.2014г. за финансиране в рамките на Националната схема за зелени инвестиции: „Осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура в общежитие №1 на Тракийски университет гр. Стара Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“ с проектант – арх. Веселин Беров. В качеството си на проектант на горепосочения проект, арх. Веселин Беров се явява носител на авторско право по смисъла на чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, вкл. на изключителното право на използване чрез доработване на създаденото от него произведение по смисъла на чл.18, ал.1, във вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП. Възлагането на дейността по изработване на допълнителната техническа документация на одобрения инвестиционен проект на трето лице, различно от неговия автор, би довело до нарушение на установените в чл.18, ал.1 във вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП и защитени със същия закон изключителни имуществени права на разработения от проектанта проект за архитектурно заснемане на Блок №1 от общежитие на ДИПКУ. Горепосочените обстоятелства, дават основание да бъде приложена нормата на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП, като възлагането на поръчката за изменение на одобрения инвестиционен проект бъде извършено по реда и условията на раздел ІІ , глава Седма на Закона за обществените поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, като поканата за договаряне бъде отправена до автора на Инвестиционния проект – арх. Веселин Симеонов Беров.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Покана за участие в процедура по договаряне без обявление ще бъде изпратена на "ВЕБЕР" ЕООД Гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 100

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: :http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Място и дата на провеждане на договарянето: 10:00ч. на 10.08.2015г. в Заседателната зала на Тракийски университет гр.Стара Загора. За участие в договарянето следва да бъдат представени следните документи: 1.Попълнено и подписано заявление за участие в договарянето – Образец №1; 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3.Заверено копие на застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на обекта на поръчката и да е валидна за срока на изпълнение на договора; 4.Заверено копие на валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, съгласно Закона за камарата на архитектите и инженерите; 5. Оферта, съдържаща описание на изпълнение на поръчката и ценово предложение за възнаграждение без ДДС. 6. Декларация за съответствие с изискванията за изпълнение на поръчката /свободен текст/. 7. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП. Срок и място за подаване на офертите: 15,30ч. на 07.08.2015 г. в Деловодството на Тракийски университет гр.Стара Загора.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: И.Д. Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора