Версия за печат

01954-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ИК-0335 от 20.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул.Ангел Кънчев №1, етаж 4, За: Румяна Янчевска, Република България 1000, София, Тел.: 02 8902995, E-mail: r.yanchevska@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: София

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/57.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

" Проектиране и строителство на четирилентова пътна връзка и кръстовище с бул. Европа, общ Божурище, Софийска област".

II.3) Кратко описание на поръчката

Проектиране по части "Пътна", "ВиК", "Улично осветление", "Електрическа" , "Геодезия - трасировъчни планове;"Озеленяване" ПБЗ, ПУСО, ВОБД, ПОД, ППБ Изграждане на улична канализация за дъждовни води; Изграждане улично осветление, включително захранваща мрежа в тротоари и свързване към съществуващ ТП; Изграждане на 2 улични платна за натоварване 15.0 т./ос, с ширина 7.00 м., с по две ленти, пешеходни тротоари и велоалеи, хоризонтална и вертикална маркировка, паркинг и 1 бр. кръстовище с бул. Европа, включително изместване на съществуващи комуникации в зоната на кръстовището.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233100, 45233120, 45332000, 45316000, 71311000, 71311200

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Консултантски услуги, свързани с транспортни системи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ИК-0314 от 07.07.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-676250
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1954-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

676250

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.07.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
10/08/2015 17:30
Да се чете:
24/08/2015 17:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите - Дата

Вместо:
11/08/2015 11:00
Да се чете:
25/08/2015 11:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) - Технически възможности - Минимални изисквания, точка 3

Да се чете:

• За изпълнение на строителството: Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има стаж по специалността не по-малко от 10 г.; с професионален опит в ръководството на изграждане на пътища, улици и съоръжения към тях на най-малко 2 обекта, сходни с предмета на поръчката; Технически ръководител – строителен инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент; да има опит като технически ръководител при изграждане на пътища, улици и съоръжения към тях. Инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент; Инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент; Инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; Електроинженер със степен магистър; Координатор по безопасност и здраве в строителството – да има валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и минимум 3 години опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ. Отговорник за контрола на качеството - да има валидно удостоверение и минимум 3 години опит в осъществяването на контрола на качеството при изпълнение на строителството.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ - Коментар на възложителя

Да се чете:

Ще се прилагат правилата по чл.14, ал.3 от ЗОП


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Атанас Николаев Ненов
Длъжност: Изпълнителен директор