Версия за печат

00362-2015-0002

BG-Брезово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 5 от 17.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брезово, ул. Г.Димитров 25, За: инж. Борис Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http: //www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http: //www.brezovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА гр.БРЕЗОВО, ОБХВАЩАЩО ЧАСТИ ОТ ИМОТИ №000120, 000345 и 000338 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.БРЕЗОВО С ЕКАТТЕ 06361, ОБЩИНА БРЕЗОВО”

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за извършване на дейностите на обект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА гр.БРЕЗОВО, ОБХВАЩАЩО ЧАСТИ ОТ ИМОТИ №000120, 000345 и 000338 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.БРЕЗОВО С ЕКАТТЕ 06361, ОБЩИНА БРЕЗОВО”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45112350, 45112360

Описание:

Работи по рекултивация на замърсени земи
Работи по възстановяване състоянието на терени

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 3 от 24.06.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 362-2015-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

674357

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.06.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

По време на огледите, направени от потенциалните кандидати в процедурата по ЗОП се установи, че теренните особености на място не позволяват рекултивацията на депото в гр.Брезово да се изпълни спазвайки работния проект и количествената сметка към него. Това налага община Брезово да възложи на проектанта на обекта да преработи проекта така, че да отговаря на теренните особености. Тази преработка ще наложи изготвянето на нова количествена сметка, която ще се различава съществено по видове и количества СМР от обявената в обществената поръчка. Тъй като тези несъответствия в проектната документация не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за подаване на предложения на участниците в обществената поръчка, община Брезово пристъпва към издаване на настоящото решение за прекратяване на процедурата по ЗОП.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http: //www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Радньо Нанев Манолов
Длъжност: Кмет на община Брезово