00267-2015-0058

BG-Пловдив: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656800; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: op.plovdiv.bg.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150707zgHj1753409.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Милена Трифонова, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство - фронт офис

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Кетъринг - услуга по приготвяне и доставяне на топла храна и ободряващи напитки за нуждите на ОП "Общинска охрана".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 17 (17 - Услуги на хотели и ресторанти)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка е кетъринг -услуга по приготвяне и доставяне на храна и ободряващи напитки на служителите на ОП "Общинска охрана", извършващи дванадесетчасови нощни и дневни работни смени.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

55520000

Описание:

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услугата кетъринг-приготвяне и доставяне на храна и ободряващи напитки за нуждите на работниците и служителите на ОП „Общинска охрана“, извършващи дванадесетчасови нощни и дневни работни смени. Услугата по доставяне на храни и напитки следва да се извършват при спазването на нормативните изисквания, посочени в техническите спецификации. Разработени са общо 28 различни менюта, по които ще се изготвя седмичното меню на служителите, даващи нощни смени, за които следва да бъдат оферирани единични цени. Общата стойност на Ценовото предложение се получава като сбор от предложените единични цени за всички двадесет и осем менюта. Менютата са представени в табличен вид, в образците на Техническото и Ценовото предложение. Разработени са общо 14 менюта, по които ще се изготвя седмичното меню на служителите, работещи на дневни смени, в които следва да бъде офериран грамаж за ястие (грамажът за хляб е фиксиран -100 г). Общото количество от всички ястия се получава като сбор от предложените количества за всички четиринадесет менюта. Цената по отношение на тези менюта е фиксирана – 2 (два) лева с включен ДДС. Менютата са представени в табличен вид, в образеца на Техническо предложение – Приложение №2.

Стойност, без да се включва ДДС
65091.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в рамер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева). Участникът избира сам формата на гаранция. При избора на гаранция за участие – парична сума, тя следва да се внесе в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни, считано отдатата, определена като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие, става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение също може да се внесе на каса, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по горепосочената сметка на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най–малко 30 дни след приемане на окончателното изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежния документ или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начинът на плащане са подробно описани в проекта на договор към документацията на настоящата обществена поръчка. За извършена услуга по конкретна заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на действително доставените с добро качество и без забележки стоки, образувана, съгласно единичните цени по Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- що се отнася до менютата за нощна смяна, и по фиксираните цени- що се отнася до менютата за дневна смяна. Цените са крайни и включват всички разходи, свързани с изпълнението на договорa. Цената на договора не може да бъде променяна, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. Плащанията по него се осъществяват не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от представянето на оригинална фактура, надлежно оформена с всички необходими реквизити, съгласно данъчното законодателство, и приемо-предавателен протокол, подписан от страните без възражения. Срокът за плащане по изключение може да бъде удължен до 60 календарни дни, когато това се налага по важна причина, съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед на предоставената му в чл. 25, ал.3, т. 2 от ЗОП правна възможност, няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител е обединение от физически и/ или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със следното съдържание: Плик №1 “Документи за подбор” със следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Оферта – по приложения към документацията- Образец №1 3. Представяне на участника, което включва: a) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедура. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №4 4. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в случай че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице); 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника (когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация). 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Образец №8 8. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП – Образец №5 9. Декларация за ползване на подизпълнители – Образец №6 10. Декларация за съгласие на подизпълнители – Образец № 7 ( в случай, че предвижда ползването на подизпълнител) 11. Списък на услугите, извършени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническо предложение, което следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец, при съблюдаване на техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката. (Образец № 2); Плик №3: „Предлагана цена” Ценовото предложение се подготвя от участника на хартиен носител по Образец № 3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът в процедурата трябва да представи списък на услугите, изпълнени от него през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал.1,т.1 от ЗОП. Списъкът се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. В списъка се посочват стойностите, датите и получателите на услугата и към него следва да бъдат приложени доказателства за успешното изпълнение на не по-малко от две от посочените в списъка услуги. Участникът преценява кои от изброените в чл 51, ал. 4 от ЗОП документи и/или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуемия от възложителя обем и вид услуги.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има опит, свързан с предмета на поръчката, поради което следва през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил поне две услуги, сходни или еднакви с предмета на обществената поръчка. За еднакви или сходни ще се считат услуги по приготвяне и доставяне на храни и напитки.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 60
Показател: Общо количество от всички ястия; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 026 - 043374 от 06.02.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.08.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.08.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, ет. III, зала 36

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да получат Документация за участие в обществената поръчка, могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Пловдив - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача" - "Обществени поръчки". Получаването на документацията по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят ще публикува разяснения по документацията в официалния сайт на общината - www.plovdiv.bg - "Профил на купувача", "Обществени поръчки". Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на общината - най-малко два работни дни преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ