Версия за печат

01558-2015-0005

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Катя Стоянова, Република България 1080, София, Тел.: 0882 025755, E-mail: bdzcargo@bdz.bg, Факс: 02980 0494

Място/места за контакт: Материално-техническо осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html.

Електронен достъп до информация: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-izrabotvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-hrana-za-pravoimashtiia-personal-na.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията на Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

13

Срок на действие на рамковото споразумение в месеци

48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
1833953.78 BGN
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка с предмет:„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години” е за сключване на рамково споразумение за избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал от „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”, съгласно изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770, 22000000

Описание:

Купони за храна
Печатни материали и свързани с тях продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложените към проекта на рамковото споразумение "Технически изисквания за изпълнение на поръчката за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД".

Стойност, без да се включва ДДС
1833953.78 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 18 300,00 лева и представлява абсолютна сума, но не повече от 1% от стойността на поръчката. Гаранцията за участие следва да бъде със срок на валидност 150 (сто и петдесет) дни, считано от крайния срок за представяне на оферта и се представя в една от следните форми: неотменяема и безусловна банкова гаранция в оригинал по приложения към документацията образец /Приложение №10/ или парична сума, внесена по сметка на Възложителя - "БДЖ - Товарни превози" ЕООД в „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: Гаранция за участие в открита процедура по реда на ЗОП за сключване на рамково споразумение с предмет: „Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. При сключване на договор за възлагане на конкретна обществена поръчка, участникът определен за изпълнител за конкретния договор, представя на Възложителя гаранция за изпълнение, в размер до 5 % от стойноста на съответния договор без ДДС (размерът на гаранцията ще се определя от възложителя в поканата по процедурата за сключване на всеки конкретен договор от дейстивето на рамковото споразумение). Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя: неотменяема и безусловна банкова гаранция в оригинал, съгласно приложения към поканата за участие образец или парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, посочена в поканата, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. Условията за учредяване, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на рамковото споразумение – неразделна част от документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно раздел VI от проекта на рамковото споразумение и образеца на договор към документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. Документите към офертата се представят подредени в папка, по реда, описан в списъка. Списъкът се поставя най-отгоре в папката. В него трябва да са описани всички документи, съдържащи се в офертата – плик № 1, плик № 2 и плик № 3, независимо от обстоятелството, че са поставени в три различни плика. 2. Представяне на участника (в оригинал), във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП по приложения към документацията за участие образец /Приложение № 1/, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или други идентифициращи данни, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участникът предвижда, че ще използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в офертата следва да посочи подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; в) доказателства за упражняване на дейност като оператор, съгласно условията и реда на Наредба №7/09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. 3. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и приложените към нея документи за участие в процедура по ЗОП. 4. Декларации, представени в оригинал: 4.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение № 2/. Декларацията се представя в оригинал от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 4.2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение № 3/. Представя се в оригинал и задължително се подписва от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал в офертата си, че ще ползва такива. 4.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение № 4/. Декларацията се представя в оригинал от представляващия участника; 4.4. Декларация за приемане на условията в проекта на рамково споразумение във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение № 5/. Декларацията се представя в оригинал от представляващия участника; 4.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение № 6/. Декларацията се представя в оригинал от представляващия участника; 5. Документ за гаранция за участие, съгласно раздел ІІІ.1.1) "Изискуеми депозити и гаранции" от Обявлението за поръчка - специални сектори.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Копие на валидно разрешение, издадено от министъра на финансите за извършване на дейност като оператор, съгласно Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор – заверено с подпис на представляващия участника и печат на участника. 2. Списък на търговските обекти, по смисъла на чл.2, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003 г. за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, на доставчици, с които оператора е сключил договор за обслужване, и които приемат отпечатаните от него ваучери за храна – в оригинал (заверен с подпис от представляващия участника и печат на участника). Списъкът да съдържа информация, индивидуализираща местонахождението и точния адрес на обектите в населените места (кв., ж.к., ул., № или обект, който може да послужи като ориентир и да индивидуализира местонахождението на търговския обект). При наличие на кетъринг услуги, местонахождението следва да бъде индивидуализирано чрез посочване на седалището и адреса му на управление, телефон и/ или интернет страница, на които може да бъде извършена поръчката. 2.1. Участникът да има сключени договори за обслужване с търговски вериги (в които да могат да се реализират предоставените ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г.), така че на територията на всеки един от областните градове, посочени в „Списък на населените места, в които има правоимащ персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД” да има поне два търговски обекта от различни търговски вериги. 2.2. Участникът да има минимум един сключен договор с търговски обект (в който могат да се реализират ваучерите за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г.) на територията на всяко едно от населените места, посочени в „Списък на населените места, в които има правоимащ персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”. 3. Декларация със следното минимално съдържание, в която участникът заявява, че: • сключените от участника договори с посочените в списъка търговски обекти, са действащи към момента на подаване на офертата и се отнасят за търговски обекти на доставчици, с които оператора е сключил договор за обслужване, по смисъла на чл.2, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003, и които приемат отпечатаните от него ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г. • всички търговски обекти, посочени в представения от участника списък на търговските обекти, в които се приемат отпечатаните от него ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г., към момента на подаване на офератата са съществуващи и развиват търговска дейност. Декларацията се представя в оригинал от представляващия участника, с посочени трите имена, подписана от същия и да е подпечатана с дружествения печат.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
24.08.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на в Профила на купувача на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-izrabotvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-hrana-za-pravoimashtiia-personal-na.html . Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Товарни превози" ЕООД в „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
24.08.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят ще ползва съкратените срокове за представяне на оферти, предвидени в чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Основанието за това е: 1. Обявлението е изпратено по електронен път; 2. Осигурен е пълен достъп до документацията за участие от датата на публикуване на обявлението в електронен вид и в обявлението е посочен интернет адрес, на който тя може да бъде намерена. Поради посочените обстоятелства срокът за предоставяне на оферти е намален от 52 на 40 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ