Версия за печат

01558-2015-0005

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 8 от 14.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: инж. Катя Стоянова, Република България 1080, София, Тел.: 0882 025755, E-mail: bdzcargo@bdz.bg, Факс: 02980 0494

Място/места за контакт: Материално-техническо осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bdzcargo.bdz.bg/bg.

Адрес на профила на купувача: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-operator-za-izrabotvane-i-dostavka-na-vaucheri-za-hrana-za-pravoimashtiia-personal-na.html.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на оператор за изработване и доставка на ваучери за храна за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за период от четири години”, съгласно изискванията на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

"БДЖ-Товарни превози" ЕООД е Възложител по смисъла на чл.7, т.5 във връзка с чл.7в, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Секторните възложители (т.е. възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 от ЗОП) имат право на свободен избор между открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление. При откритата процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. При тази процедура широко е застъпен принципът на публичност и прозрачност при възлагането на обществените поръчки, като по този начин се създава конкурентна среда за участниците в процедурата за сключване на рамково споразумение.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Любомир Симеонов Илиев
Длъжност: Управител на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД