Версия за печат

00101-2015-0001

BG-Търговище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14-525 от 14.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЦСМП- Търговище, град Търговище, улица Петлешков № 27, За: Мирослав Христов - ръководител, група транспорт, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63810, E-mail: csmptarg@elnics.com, Факс: 0601 63971

Място/места за контакт: ЦСМП-Търговище - Веселина Димитрова - счетоводител,оперативен/контрольор/

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://csmp-targovishte.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище, чрез периодична покупка посредством 24- часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя на обществената поръчка чрез кредитни карти предоставени от него. Изборът на доставчик ще се осъществи, чрез Договор за възлагане на покупка с член на Софийска стокова борса. Прогнозните количества на горивата са: за дизелово гориво - 35 500 литра; за безоловен бензин А-95Н - 2300 литра. Срок на доставките - до 31.12.2016г. съгласно техническата спецификация на Възложителя.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмета на обществената поръчка - дизелово гориво и безоловен бензин А95Н са стоки, които са определени по списък предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана за участие в процедурата на договаряне без обявление, съгласно чл. 91, ал.3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Янка Андреева Иванова
Длъжност: Директор на ЦСМП-Търговище