Версия за печат

00038-2015-0048

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 97 от 14.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: op.gabrovo.bg/184-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обхватът на дейностите е съгласно КСС (Приложениe № 3), от поканата и Техническа спецификация на СРР/СМР/КРР. Строителят следва да извърши качествено СМР/СРР, съобразно ситуационните схеми и изискванията на нормативната уредба. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на откритата процедура с предмет: “Благоустрояване обществени пространства по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване дворно пространство ЦДГ "Перуника 1", УПИ III, кв.29 по плана на гр. Габрово”, обособена позиция №2 „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“ ул. Ивайло №13 гр. Габрово“ и обособена позиция №3 „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“, открита с Решение № 58/21.05.2015 г. на кмета на Община Габрово, в частта по обособена позиция №2 „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“ ул. Ивайло №13 гр. Габрово“ и обособена позиция №3 „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“ до изтичане на крайния срок за подаване на оферти 30.06.2015г., 16:30, не е постъпила нито една оферта за участие. Процедурата, в частта по обособени позиции № 2 и № 3, е прекратена с Решение № 84/01.07.2015г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Тъй като строителството е безспорно необходимо, Възложителят използва законовата възможност дадена му съгласно разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП, да открие процедура при първоначално обявените условия за избор на изпълнител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„КОТА 2001“ ООД и „ЛИМК“ ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 58 от 21.05.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2015-0030

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово