Версия за печат

01271-2015-0004

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза №88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9218049, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Място/места за контакт: инж.Никола Онов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача: http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=282:-0903-1214072015-q-48-q-q-21-qq-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане и оборудване на нов физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", ул.Клокотница № 21, на територията на СО-район "Сердика" по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Извършване на строително-монтажни работи на физкултурен салон; ІІ-ра обособена позиция: Доставка и монтаж на оборудване на физкултурния салон.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.София, 48 ОУ "Йосиф Ковачев", УПИ I - за основно училище и ТП, кв.76, м. "ГГЦ Зона В-16", ул."Клокотница" №21 на територията на СО-район "Сердика"”, по плана на гр.София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изграждане и оборудване на нов физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", ул.Клокотница № 21, на територията на СО-район "Сердика" по обособени позиции, включващо изпълнението на следните видове дейности: 1. СМР по изграждане на нов физкултурен салон на 48 ОУ "Йосиф Ковачев", ул.Клокотница № 21, съгласно одобрен инвестиционен проект: Физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", УПИ I - за основно училище и ТП, кв.76, м. "ГГЦ ЗОНА В-16",на територията на СО-Район "Сердика"” и по видове дейности и количества, посочени в количествена сметка - Приложение №15.1, неразделна част към документацията за участие; 2. Доставка и монтаж на оборудване на физкултурния салон по видове и количества, посочени в количествена сметка -Приложение №15.2, неразделна част към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 39160000, 39162200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Училищна мебелировка
Оборудване, свързано с образованието

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и обема за изпълнение на СМР на физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев", подробно са описани в одобрения инвестиционен проект и количествена смека - Приложение № 15.1, а количеството и обема за извършаване на доставка и монтаж на оборудване за физкултурния салон, подробно са описани в количествена сметка - Приложение № 15.2, неразделни част към документацията за участие, достъпна по електронен път на интернет адрес: www.serdika.bg.

Прогнозна стойност без ДДС
485046.68 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

14


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на: 1.1. За I-ва обособена позиция - 2 786.00 лева; 1.2. За II-ра обособена позиция - 124.00 лева. Гаранциите могат да бъдат под формата на парични суми или банкови гаранции, като участникът избира сам формата. В случай че участникът е обединение, като наредител по банковите гаранции, съответно вносител на паричните суми, може да е всеки от участниците в обединението. Когато участникът избере да представи гаранциите за участие под формата на банкови гаранции, тогава трябва да бъдат безусловни и неотменими банкови гаранции в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и изрично да е посочено, че са за настоящата обществена поръчка. В банковите гаранции следва да са посочени условията, при които могат да се усвоят, а именно, ако участникът: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Когато участникът избере да представи гаранциите за участие под формата на парични суми, същите могат да бъдат внесени в касата на възложителя, а именно – Столична община, район „Сердика”, гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 88, ет.3, ст.321, работно време:всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 часа, или по банков път с платежно нареждане, в което изрично е посочена процедурата, за която се представят гаранциите по IBAN: BG 49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, финансов център Мария Луиза, 88, Титуляр на сметката:СО-район "Сердика". 2. Гаранциите за изпълнение на договорите - в размер на 3 % от общата цена на договорите по обособените позиции на обществената поръчка без включен ДДС, посочени в чл.3 от договорите. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договорите /банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по следната банкова сметка на възложителя: IBAN: BG 49SOMB91303327755001; BIC: SOMBBGSF; банка: Общинска банка; финансов център Мария Луиза, 88; титуляр на сметката : СО-район "Сердика". Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банкови гаранции или платежни документи за внесени по банков път суми за гаранция за изпълнение на договорите при тяхното сключване. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане следва изрично да се посочва основанието и обособената позиция, за която се представя гаранцията. Когато гаранцията за изпълнение на договорите е под формата на банкова гаранция, то трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в полза на възложителя, със срок на валидност – съгласно условията в проектите на договорите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цените по договорите, след осигурено финансиране от Столична община, както следва: За I-ва обособена позиция: 1. Разплащането се извършва в едномесечен срок след приемане на съответния етап от строителството с приемателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ въз основа на сметка 22 и фактура. 2. Междинните плащания се извършват по фактури след подписване на съответните протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003г. 3.Окончателно плащане се извършва, след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа (акт Образец 16), окончателен отчет за извършените СМР, както и фактура за крайната дължима стойност. Конкретните условия за плащане са посочени в проекто-договора за I-ва обособена позиция към документацията. За II-ра обособена позиция: Заплащането се извършва по банков път, в 30-дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, двустранно подписан протокол за приемане на доставеното без дефекти или отклонения оборудване за физкултурния салон и сметка 22, до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на изпълнителя. Конкретните условия за плащане са посочени в проекто-договора за II-ра обособена позиция към документацията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участниците за I-ва обособена позиция следва да са регистрирани в ЦПРС съгласно чл.5, ал.6, т.1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за строежи минимум I /първа/ група, V /пета/ категория. Регистрацията в ЦПРС се изисква от всеки участник, включително от чуждестранни лица, които имат право да осъществяват идентична строителна дейност /в зависимост от категорията и групата/ на територията на ЕС и на ЕИП /за справка чл.17,ал.3 и чл.25а от ЗКС/. 2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 3. Съгласно чл.47, ал.2 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който: 3.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3.3. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3.4. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците представят офертите си съгласно чл.57,ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОП. 1. В Плик №1 се поставят документи и информация: 1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец № 1.1; 1.2. Представяне на участника, съгласно Образец № 1.2; 1.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4); 1.4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 1.5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в документацията за участие; 1.6. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участниците; 1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 5); 1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Образец № 6); 1.9. Декларация за използване на подизпълнител/и (Образец № 7); 1.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8); 1.11.Декларация за запознаване с условията на обекта и обществената поръчка (Образец № 9); 1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10); 1.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 11); 1.14. Декларация, че участникът не е неизправна страна по договор, сключен със Столична община или районна администрация и не нарушава системно актовете на СО и СОС; 1.15. Декларация, че участникът притежава застрахователна полица "Професионална отговорност", валидна за срока на изпълнение на обществената поръчка; 1.16. Декларация, че участникът няма парични задължения към държавата и към общините по смисъла на чл.162, ал.4 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган. 2. В плик №2: 2.1. Подписано и подпечатано Техническо предложение - Образец № 2.1 за I-ва обособена позиция и Образец №2.2 за II-ра обособена позиция, придружени със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца; 2.2 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Образец № 13. Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата на участника, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. 3. В плик №3: 3.1. Подписано и подпечатано Ценовото предложение на участника - оригинал, изготвено съгласно образеца на възложителя за I-ва обособена позиция - Образец № 3.1 и за II-ра обособена позиция - Образец №3.2; Ценовите предложения следва да бъдат съобразени съответно с Количествена сметка за I-ва обособена позиция - Образец № 15.1 и Количествена сметка за II-ра обособена позиция - Образец № 15.2; Анализ на единичните цени за I-ва обособена позиция. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик № 3 с надпис:„Предлагана цена“, елементи, свързани с предлаганата цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изискване за икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя минимални изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участниците по съответната обособена позиция трябва да докажат техническите си възможности със следните документи: 1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП: За I-ва обособена позиция - Образец №12.1, придружени с едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 1.1. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП: За II-ра обособена позиция - Образец №12.2, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 2.За I-ва обособена позиция: Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството на строителството или еквивалент, с обхват строителство; Сертификат ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалент, с обхват строителство; Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за внедряване на системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалент, с обхват строителство. 2.1. За II-ра обособена позиция: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват прпедмета на позицията. Възложителят приема на основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.Документите по т.2 и т.2.1 се представят като копие, заверени „Вярно с оригинала“. 3. За I-ва обособена позиция: 3.1. Документ за регистрация в ЦПРС съгласно чл.5, ал.6, т.1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за строежи минимум I /първа/ група, IV /четвърта/ категория. Представя се като копие, заверено „Вярно с оригинала“. 3.2. Списък-Декларация за техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 14); 3.3. Списък на собствено или наето техническо оборудване и механизация, необходими за изпълнение на обществената поръчка. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1., т. 1.1, т. 2, т.2.1, т.3, т.3.1, т.3.2 и т.3.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. Съответствието с посочените минимални изисквания, в случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: 1. За I-ва обособена позиция - Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на обособената позиция строителство/минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на строително - монтажни работи на новоизградени училища, детски заведения, детски градини, ясли, административни и/или обществени сгради, отговарящи на категорията на обекта. 1.1. За II-ра обособена позиция - Участниците следва да са изпълнили еднаква или сходна с предмета на обособената позиция доставка/минимум 3 изпълнени доставки или повече/ през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки” следва да се разбират такива, свързани с доставка на спортни съоръжения, фитнес уреди и др. 2.За I-ва обособена позиция участниците следва да притежават следните валидни сертификати: Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството на строителството или еквивалент, с обхват строителство; Сертификат ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалент, с обхват строителство; Сертификат BS OHSAS 18001:2007 за внедряване на системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалент, с обхват строителство. 2.1. За II-ра обособена позиция участниците следва да притежават следния валиден сертификат: Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват предмета на позицията. 3. За изпълнение на СМР по I-ва обособена позиция, участникът следва да разполага с валиден за срока на изпълнение на обществената поръчка документ зарегистрация в ЦПРС съгласно чл.5, ал.6, т.1.5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя за строежи минимум I /първа/ група, V /пета/ категория. 3.1.За изпълнение на СМР по I-ва обособена позиция, участникът следва да разполага със следните технически лица:1. Ръководител на проекта: образование и квалификация – висше образование, степен „магистър” или еквивалент в инженерните науки, в областта на строителството с професионален опит минимум 5 /пет/ години по специалността; 2. Технически ръководител на обекта: завършено образованиe съгласно изискванията на чл.163а от ЗУТ и да има най-малко 5 /години/ години опит като технически ръководител на строителни обекти, като поне два от строежите да са сходни с предмета на поръчката 3. Отговорник за контрола на качеството: да притежава удостоверение за контрол по качеството в областта на строителството и най-малко 3 /три/ години опит. 4. Координатор по безопасност и здраве в строителството: да притежава удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалент и най-малко 3 /три/ години опит. 5. Експерти: по частите на проекта - висше образование, степен „магистър” или еквивалент, с професионален опит минимум 1 /една/ година по специалността. Доказва се с документи за завършено образование, професионална квалификация и/или трудов и/или осигурителен стаж. 6. Специалисти: кофражист; арматурист; зидаро-мазач; шпакловчик; специалист „сухо строителство”; електротехник; водопроводчик и други по преценка на участника, които да са наети на трудов договор. Участникът да разполага с екип не по-малко от 20 /двадесет/ души към момента на подаване на офертата, предвиден за изпълнение на обекта, който да бъде ангажиран със строително–монтажните работи. Доказва се с удостоверение от НОИ и трудови договори.Участника представя застрахователни полици за „трудова злополука“ на работниците и служителите - поименни или съответните длъжности/щатове, застраховани за всеки месец от последните 6 месеца, предхождащи датата на представяне на оферта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Финансов показател - К1; тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение - К2; тежест: 30
Показател: Неустойка при забавянеза първа обособена позиция и Гаранционен срок за втора обособена позиция - К3; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.08.2015 г.  Час: 12:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Софя, бул.Княгиня Мария Луиза №88, етаж 4 - Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и обявлението на профила на купувачаhttp:http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=282:-0903-1214072015-q-48-q-q-21-qq-&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39, на който тя може да бъде намерена, съответно на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на физкултурен салон
1) Кратко описание

Извършване на строително-монтажни работи на физкултурен салон към 48 ОУ "Йосиф Ковачев" съгласно одобрен инвестиционен проект.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно одобрен инвестиционен проект и количествена сметка - Приложение №15.1, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
464375.08 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка и монтаж на оборудване на физкултурния салон
1) Кратко описание

Извършване на доставка и монтаж на оборудване на физкултурния салон

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39160000, 39162200

Описание:

Училищна мебелировка
Оборудване, свързано с образованието

3) Количество или обем

Съгласно количествена сметка - Приложение № 15.2, неразделна част към документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
20671.6 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12