Версия за печат

00418-2015-0002

BG-Дупница: 13 - Рекламни услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дупница, пл. Свобода 1, За: Ралица Павлова, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59229, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Място/места за контакт: на горепосоченото

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dupnitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на дейности за информиране и публичност по „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИНТЕГРА, бюджетна линия BG051PO001-1/4/5/6.0.01”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 13
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Дупница
Код NUTS: BG415
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Осъществяване на дейности за информиране и публичност по „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИНТЕГРА, бюджетна линия BG051PO001-1/4/5/6.0.01” Описание: Предметът на поръчката e „Осъществяване на дейности за информиране и публичност по „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИНТЕГРА, бюджетна линия BG051PO001-1/4/5/6.0.01”. Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Печатни услуги и публикации - включва: Реклама в печатни издания, Реклама в интернет медии, Листовки, Плакати, Табели и банер, Папки. Обособена позиция 2 – Организиране на събития и реклама - Конференции в рамките на Община Дупница за информираност на представители на целевите групи и запознаването им с дейностите по проекта, Национален форум за обмен на добри практики, Телевизионна реклама, Радио реклама, Клипове. ВАЖНО!: Предметът на обособена позиция 1 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79810000, 22852000, 22462000, 22120000, 79341400, 92111200, 79341000, 79952000, 79800000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия
Папки за сортиране
Рекламни печатни материали
Публикации
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги, свързани с производство на рекламни, пропагандни и информационни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Рекламни услуги
Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни и други, свързани с печата услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
88190 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Обособена позиция 1- Техническа оценка; тежест: 60
Показател: Обособена позиция 1- Финансова оценка; тежест: 40
Показател: Обособена позиция 2 - Техническа оценка; тежест: 60
Показател: Обособена позиция 2 - Финансова оценка; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 644354 от 22.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VI-9 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Oбособена позиция 1- Печатни услуги и публикации
V.1) Дата на сключване договора
15.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БИК-Българска издателска компания АД, ЕИК 175220876, ул. Самоковско шосе №2Л, ТЦ Боила ет.3, България 1138, София, Тел.: 02 4341234, E-mail: office@cherga.bg, Факс: 02 4183847

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 38100 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29900 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № VI-16 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Oбособена позиция 2 -Организиране на събития и реклама
V.1) Дата на сключване договора
19.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Конорциум Дабъл плюс, ул. Люлин планина 21А, ет.1, офис 2, България 1606, Софиян, Тел.: 0887 356771, E-mail: kom@datacom.bg, Факс: 02 8518043

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 64000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 58290 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

„Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в Община Дупница“, финансиран по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИНТЕГРА, бюджетна линия BG051PO001-1/4/5/6.0.01”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Медия Синерджи ООД, ЕИК 200896845,адрес: гр. София 1303, пл. Възраждане №3, ет.1,ап.3, Скрийнинг имоушънс ООД гр. София, ул. Филип Тотьо 40 Си Ей Ес Адвъртайзинг ООД ЕИК 202316732, гр. София, бул. Царица Йоана 49 СКАТ ООД, ЕИК 812104705, адрес; гр. София, бул. Шипченскин проход №63, сграда 2, ет.3, ПРО Адвъртайзинг ЕООД, ЕИК 103117045, адрес: гр.Варна 9000,ул.Тича 1; ОБЕДИНЕНИЕ Алианс Принт ЕООД,Любка Стоянова Спириева, Светлозар Цветков Гагов- гражданско дружество между Алианс Принт ЕООД, ЕИК 130578331, адрес: гр. Кюстендил, ул. Неофит Рилски №4, ет.2 и Любка Спириева ЕГН 5910174819 и Светлозар Гогов ЕГН 6105306641; Ди Ем Ай Дивлопмънт ЕООД ЕИК 201557566, адрес: гр. София 1336, ж.к. Люлин, бл.303, вх.А, ап.4; Уникам Принт ООД ЕИД 831453597, адрес: София, кв. Редута, ул.Погледец №5, ап.15; Алианс Принт ЕООД ЕИК 130578331, адрес: гр. Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4; Глобал Консулт БГ ЕООД ЕИК 200106758, адрес: гр. София ,ж.к. Студентски град, бл.57, вх.В ПРИМА - Продуцентска, Рекламна, Информационна и Медийна агенция ЕИК121689471, адрес: гр. София 1404, ул. Орехова гора 42А; Юнайтед Партнърс ЕООД ЕИК 121316789, адрес: гр. София 1202, ул. Кирил и Методий 120; Консорциум Дабъл плюс БУЛСТАТ 176875767, адрес: гр. София, ул. Люлин планина 21А, ет.1,офис 2; БИК - Българска издателска компания АД ЕИК 175220876, адрес: гр. София, ул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила ет.3.


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор