Версия за печат

01389-2015-0005

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов ; Мирослав Минчев, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572200 ; 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: pk.gtvarna.com/2015/procedura-po-zop-01389-2015-0005.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Варна, ул. Тролейна № 48
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изисква се доставка на резервни части - токоснемащи части и материали, и части за въздушно-контактна мрежа за тролейбуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, отделени в обособени позиции № 1 и № 2, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000, 31200000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства
Уреди за разпределение и управление на електричество

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на резервни части - токоснемащи части и материали, и части за въздушно-контактна мрежа за тролейбуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, отделени в обособени позиции № 1 и № 2, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

Прогнозна стойност без ДДС
110000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранциите се представят в една от следните форми: а)Парична сума, внесена по банкова сметка на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна в банка Райфайзенбанк, гр. Варна, BIC: RZBB9155, IBAN: BG91RZBB91551064189217 или в брой, в касата на Дружеството. б)Банкова гаранция – Гаранцията за участие в процедурата, трябва да е безусловна, неотменима, със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, посочен в обявлението, като за Обособена позиция № 1 е 300 (триста) лв. и за Обособена позиция № 2 е 800 (осемстотин) лв. (Приложение №17). Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Ако участникът избере банкова гаранция за изпълнение на договора тя трябва да е изготвена съгласно Приложение №17а. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителя не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. В случай, че банката издала гаранцията за изпълнението на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръхзадлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 (три) дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителя се задължава да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с платежно нареждане по сметка, посочена от участника, съгласно условията на договора. За доставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през седмицата стоки на основание заявка, в срок - до 2 дни от изтичане на съответната седмица Изпълнителят представя оригинална фактура за стойността им, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС, както и приемателно-предавателен протокол за доставените резервни части, списъкът на които да съответства изцяло на посочените във фактурата към него. Плащането на дължимата сума за извършените доставки се извършва по банков път срещу представяне на фактура, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на приемането й. В случай, че представените документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на Изпълнителя с приемателно-предавателен протокол за отстраняване на нередностите и в този случай срокът за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид. Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на договора в зависимост от обособената/те позиция/и за която/които участникът участва.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на ЮЛ, когато определеният за Изпълнител е обединение от ФЛ или ЮЛ. Когато участникът в процедурата е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Това споразумение, трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1)Всички членове в обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно по закон, за изпълнението на договора.2)Всички членове на обединението /консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 3)Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаване на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаване на обединение/консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението/консорциума се е променил след подаване на офертата – участника ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1, б.,,а” и ,,б” от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл.56, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника на всяка страница.2.Оферта за изпълнение на поръчката.3.Представяне на участника с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със зак-вото на държавата, в която кандидатът или участникът е установен и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.4.Когато участникът в процедурата е обединение (сдружение,консорциум) от ФЛ и/или ЮЛ се представят:4.1.Договор в писмена форма, за създаване на обединението – оригинал или заверено копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.4.2.Нотариално заверено пълномощно (ако лицето е различно от представляващия обединението) да подписва и представлява участника в процедурата.5.Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката. 6.Дока-зателства за техн. възможности на участниците:6.1.Списък на доставки еднакви или ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.6.2.Доказателства за извършената доставка с посочване ст/стта, датата, мястото на доставката, дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания, издадени от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за доставката.7.Декларация за техн. оборудване с което разполага участника за изпълнение на поръчката.8.Сертификат или друг подходящ документ, доказващ произход и качество на предлаганите резервни части, материали и консумативи за обособ. позиция за която участва. 9.Протоколи и др. док-ти, доказващи съответств. с критериите 10.Заверено копие на Документ за оторизация (писмо, договор или друг док-т) за продажба на резервни части, материали или консумативи, издадена от производителя или от официален представител на производителя за всяка от позициите за които участва.11.Декларация че при изпълнение на поръчката ще бъдат доставяни оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани части.12.Декларация за всяка обособ. позиция, за която се участва относно наличието на собствена или наета складова база, за съхранение и продажба на резервни части и консума-тиви, обект на поръчката.Към декларацията се представят документи доказващи собствеността и/или документи доказващи наема на базата, с която участника разполага.13. Доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица – заверени за вярност копия от договори.14.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП.15.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнена и подписана от представляващия подизпълнителя. 16.Декларация по чл. 51а от ЗОП в случай че участника ще използва ресурсите на други ФЛ или ЮЛ.Към декларацията се представя и доказателства, че ще има на свое разположение ресурсите на третото лице за изпълнение на договора за целия срок на договора.17.Деклара-ция по чл.55, ал.7 от ЗОП.18.Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.19.Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП.20.Оригинал на документ за внесена/ учредена Гаранция за участие, в размер съгласно обявлението за обществена поръчка в зависимост от обособената позиция за която участника участва, под форма на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка или на каса на Възложителя.21.Изрично Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 22.Декларация за валидностна офертата. 23.Техническо предложение включващо срока за изпълнение на поръчката.24.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.25.Ценово предложение.26.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор.27.Проект на Договор – подписан и подпечатан на всяка страница и попълнен с данните на изпълнителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника !!!
Минимални изисквания: Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника !!!
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Относно Обособена позиция № 1 и № 2 - всеки участник в процедурата трябва да има опит в изпълнението на доставки еднакви или ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка.Под доставки ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка Възложителя разбира и ще приеме доказателства за доставки както следва:За обособена позиция № 1 – доставка на токоснемащи части, токоснемащи материали и/или еквивалентни;За обособена позиция № 2 –доставка на части за ВКМ; Участникът представя Списък на доставки еднакви или сходни с предмета на обществ. поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на доставките (описание на доставките), стойност, дати или период на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което доставката е изпълнена, заедно със съответни доказателства за извършените доставки. Посочените в списъка доставки следва да бъдат придружени от доказателства за извършената доставка, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участникът следва да представи за всяка от позициите, за които участва заверено копие на документ за оторизация (писмо, договор или друг документ) за продажба на резервни части, материали или консумативи и т.н., издаден от производителя или от официален представител на производителя. Участникът представя сертификат или друг подходящ документ, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на доставяните стоки със съответните спецификации, доказващ произход и качество на предлаганите резервни части, материали и консумативи и т.н. за обособената позиция за която участва. Участникът представя документи удостоверяващи извършените изпитания за клемни съединения, протокол от контрол на опън, за планки от стъклотекстолит – протокол от изпитване на ел. здравина на изолацията, за крайни изолатори – протокол от контрол на опън. Участникът прилага Декларация, че при изпълнение на поръчката ще бъдат доставяни оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани стоки, Декларация за техническо оборудване, с което разполага за извършване на доставката за позицията за която участва. Участникът декларира и доказва, че притежава собствена и/или наета складова база за съхранение и продажба на резервни части и консумативи, за целия срок на изпълнение на договора. За доказване на горепосочените изисквания в случай на участие на обединение /консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, документите се представят от един или повече от членовете на обединението /консорциума. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи документите определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участника представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за целия период на договора. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, исканите документи за съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя се представят от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си. Кандидатът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. ---Продължава в Приложение Б.
Минимални изисквания: Относно Обособена позиция № 1 и № 2 - в процедурата могат да участват лица, които са изпълнили поне пет доставки ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години (2012г., 2013г. и 2014г.) считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под доставки ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка Възложителя разбира и ще приеме доказателства за доставки както следва:За обособена позиция № 1 – доставка на токоснемащи части, токоснемащи материали и/или еквивалентни;За обособена позиция № 2 –доставка на части за ВКМ; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА – Тц; тежест: 70
Показател: СРОК ЗА ДОСТАВКА НА ЗАЯВЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – Тд; тежест: 20
Показател: СРОК ЗА ПОДМЯНА НА ДЕФЕКТНИ /РАЗЛИЧНИ ОТ ЗАЯВЕНИТЕ/ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – Тп; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път или в брой в касата на "Градски транспорт" ЕАД Варна. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити на "Градски транспорт" ЕАД Варна са следните: Банка Райфайзенбанк, IBAN: BG91RZBB91551064189217 BIC: RZBB9155

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.08.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.08.2015 г.  Час: 14:00
Място

Административна сграда на Градски транспорт ЕАД - гр. Варна, ул. Тролейна № 48

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, или копие с нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ
1) Кратко описание

Асортимента на токоснемащите части материали за тролейбуси, необходими на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 19-1, към ценовата оферта № 19.1 на документацията. Касае се за доставка на различни по вид токоснемащи части и материали за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34300000

Описание:

Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

3) Количество или обем

Доставка на резервни части - токоснемащи части и материали, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

Прогнозна стойност, без ДДС
30000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

За целите на доказването, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица, може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/
1) Кратко описание

Асортимента на частите за въздушно-контактната мрежа (ВКМ) за тролейбуси, необходими за правилна работа на транспортните средства, собственост на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 19-2, към ценовата оферта № 19.2 на документацията. Касае се за доставка на различни по вид части за ВКМ за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31200000

Описание:

Уреди за разпределение и управление на електричество

3) Количество или обем

Доставка на резервни части за въздушно-контактна мрежа за тролейбуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди.

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

За целите на доказването, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица, може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.