Версия за печат

01389-2015-0005

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 10 от 13.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов ; Мирослав Минчев, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvatna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvatna.com.

Адрес на профила на купувача: -----------.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изисква се доставка на резервни части - токоснемащи части и материали, и части за въздушно-контактна мрежа за тролейбуси, франко склада на Възложителя - „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, отделени в обособени позиции № 1 и № 2, определени по артикули, като доставките се извършват по предварителна заявка от Възложителя, съгласно неговите нужди. Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА ТОКОСНЕМАЩИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ – Асортимента на токоснемащите части материали за тролейбуси, необходими на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 19-1, към ценовата оферта № 19.1 на документацията. Касае се за доставка на различни по вид токоснемащи части и материали за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна. Обособена позиция № 2: ДОСТАВКА НА ЧАСТИ ЗА ВЪЗДУШНО – КОНТАКТНА МРЕЖА /ВКМ/ - Асортимента на частите за въздушно-контактната мрежа (ВКМ) за тролейбуси, необходими за правилна работа на транспортните средства, собственост на Възложителя, включени в обособената позиция са описани в Приложение 19-2, към ценовата оферта № 19.2 на документацията. Касае се за доставка на различни по вид части за ВКМ за транспортните средства собственост на "Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съществуваща необходимост от доставка на токоснемащи части и материали и резервни части за въздушно-контактна мрежа за нуждите на „Градски транспорт ” ЕАД - гр. Варна и с цел да се осигури публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и недопускане на дискриминация на участниците.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор на Градски транспорт ЕАД