Версия за печат

00909-2015-0007

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ул.Васил Друмев №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: legal@naval-acad.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=548.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=548.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ВВМУ
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

2598894 KW

Прогнозна стойност без ДДС
372964 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.На основание чл.59, ал.5 т.2 от ЗОП, Възложителят НЕ ИЗИСКВА гаранции за участие. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Представя се при подписване на договора в една от предвидените в чл.60 от ЗОП форми и следва да е със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след изтичане срока на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора, съгласно чл.63 от ЗОП. В случай, че Изпълнителят е представил банкова гаранция, същата следва да е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от Бюджета на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ за съответната календарна година. Заплащането ще се извърши въз основа на представен оригинал на фактура от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изисквания към изпълнителите: 1.1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения; 1.2. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 1.3. Да е координатор на стандартна балансираща група по смисъла на чл. 96а от Закона за енергетиката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят няма изискване за минимално икономическо и финансово състояние
Минимални изисквания: Възложителят няма изискване за минимално икономическо и финансово състояние
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.лиценз по чл. 39 от Закона за енергетиката; 2. сертификат за системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна;
Минимални изисквания: Минимални изисквания за технически възможности: 1. Да имат валидна лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал.1, т. 1-3, 5-7, 10 или 13 от Закона за енергетиката, в която да са включени правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група; 2. Да е внедрил система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентна. 3.Да представи удостоверение от ЕСО ЕАД за брой членове в балансиращата група. 4. Да представи удостоверение, издадено от ЕСО ЕАД, с информация за договорените и измерени количества ел.енергия, количествата на нетния отрицателен и нетния положителен небаланс, реализирани към крайни клиенти от участника, в качеството му на координатор на балансираща група, за 6 (шест) поредни месеца, считано от 01 ноември 2014 г.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател „ЦЕНА за 1 кWh без ДДС"; тежест: 70
Показател: Показател „Стабилност на балансиращата група"; тежест: 15
Показател: Показател "Надеждност на балансиращата група"; тежест: 15

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на ВВМУ, на адрес: гр. Варна, ул."Васил Друмев"№73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68 ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ