Версия за печат

00038-2014-0039

BG-Габрово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/97-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 85 от 14.11.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2014-0039
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по четири обособени позиции в рамките на проект № М13-22-147 „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“: Обособена позиция 1. „Обучения по ключови компетентности“; Обособена позиция 2. „Специализирани обучения“; Обособена позиция 3. „Обучение по френски език за начинаещи“; Обособена позиция 4. „Обучение по информационна сигурност Certified Ethical Hacker (СЕН) v 8“. Поръчката се възлага в изпълнение на проект „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-147/18.08.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 146-УР-15 от 09.03.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ИЮ КОНСУЛТ ООД , ЕИК: 175316764, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов №3А, ет.1, РБългария 1113, гр. София, Тел.: 02 4398000

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на договора по обособена позиция №1 „Обучения по ключови компетентности“ се състои в организиране и провеждане на следните обучения по ключови компетентности: • „Високоефективните хора“ за 30 участници за 3 дни; • „Скоростта на доверието“ за 30 участници за 3 дни; • „Социалната интелигентност в човешките взаимоотношения“ за 30 участници за 3 дни.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

6

ІII.7) Стойност посочена в договора
36450 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

23.06.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
36450 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово