Версия за печат

00016-2015-0004

BG-Априлци: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-540-00016_2015_0004.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Закупуване на специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания, за подобряване достъпа до социални услуги в община Априлци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на неупотребяван специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания със следните характеристики: 1. Тип на двигателя: дизелов; 2. Обем на двигателя – не повече от: 3000 куб. см.; 3. Мощност на двигателя – до 170 kW; 4. Норма на екологичност/Стандарт на двигателя: минимум Euro 6 (съответствие с европейските стандарти за вредни емисии); 5. Волан с хидравлична кормилна уредба; 6. Климатик/климатроник за зоната на водача и салона за пътници; 7. Въздушни възглавници - задни; 8. Сгъваема механична рампа за инвалидна количка, отговаряща на всички изисквания и стандарти свързани със специалното предназначение на МПС; 9. Да има място за инвалидна количка, оборудвано с обезопасяващи механизми; 10. Електрически отваряема автобусна врата, разположена отдясно по посока на движение и задни врати – с механично отваряне; 11. Затъмнени странични прозорци от двоен стъклопакет; 12. Брой пътнически седалки – 18 бр., оборудвани с предпазни колани, и пространство за 1 бр. инвалидна количка мин. 2.м2; 13. Централно заключване на вратите; 14. Спирачна система с ABS – антиблокираща система; 15. Да има актуален сервизен талон/книжка с пълна сервизна история;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
99843 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00016-2015-0004

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 652167 от 04.03.2015 г. 
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 664799 от 04.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2015-0004 / Обособена позиция №: / Заглавие:Закупуване на специализиран автомобил за възрастни хора и хора с увреждания, за подобряване достъпа до социални услуги в община Априлци
V.1) Дата на сключване договора
06.07.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
10.06.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

БУЛБУС ТРЕЙД ЕООД ЕИК 202366443, район Слатина, ул.”Петър Богдан” № 21, ет. 3, ап. 7, Република България 1505, София, Тел.: 052 501575, E-mail: sales@bulbus.bg, Факс: 052 500965

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 100000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 99843 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

За финансиране на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ използва безвъзмездна финансова помощ в съответствие с условията на сключен договор № 33/3/3211562 от 19.03.2015 г. между Държавен фонд „Земеделие“, МИГ „Троян – Априлци“ и Община Априлци по мярка41 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

09.07.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

БУЛБУС ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 202366443, със седалище и адрес на управление Република България, област Варна, община Варна, гр.Варна – 9010, район Приморски, ул.”Сава Радулов” № 2, ет. 2, ап. 3, представлявано от Николай Желязков Недялков


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор