Версия за печат

00546-2015-0010

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150708UGyS430571.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на фабрично нова резервна част „Клистрон” за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Клиника по лъчелечение, СБАЛО ЕАД, ул. Пловдивско поле №6
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на фабрично нова резервна част „Клистрон” за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000, 33111000, 33150000

Описание:

Медицинско оборудване
Апарати с Х (рентгенови) лъчи
Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на фабрично нова резервна част „Клистрон” за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE в Клиника по лъчелечение, включително подмяна на резерната част и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ

Прогнозна стойност без ДДС
168333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 1683,33лв. гарантиране на изпълнението на техните задължения, произтичащи от участието в процедурата. Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата следва да бъде в срокът на валидност на офертите /180/ дни от датата на крайният срок за получаването им/. 1. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника: - парична сума, платима по банкова сметка на СБАЛ по Онкология – ЕАД в Интернешънъл Асет Банк АД; IBAN: BG84IABG81231000113500, BIC: IABGBGSF; - безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на възложителя, със срок на валидност не по-малък от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите, или когато е определен за изпълнител не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 2. Гаранциите за участие се задържат и освобождават, съгласно чл. 62 от ЗОП. 3. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 4. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка – участникът, с когото възложителят ще сключи договор за обществена поръчка следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност два месеца след изтичане срока на договора. 5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: от бюджета на „СБАЛ по онкология” ЕАД. Плащането на договорената цена ще се извърши чрез банков превод, в български лева, по банкова сметка на ПРОДАВАЧА, в 60- дневен срок от датата на представяне на фактура и двустранно подписани приемателно - предавателени протоколи за извършени доставка, демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ. За извършване на плащането се представят следните документи: - Предавателно – приемателен протокол за доставка на резервната част с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции; - Предавателно – приемателен протокол за въвеждане в експлоатация; - Фактура, издадена от ПРОДАВАЧА и подписана от КУПУВАЧА или упълномощен представител.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. При участници обединения, следва да се приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Забележка: Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи /задължителни и други по преценка на участника/, включително документи, относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка. 2. Оферта, попълнена съгласно образец – А от настоящата документация. 3. Представяне на участника – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация /за физически и юридически лица/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. 4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Б от настоящата документация. В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 5. При участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение/. 6. Представените документи следва да бъдат съобразени с част 4 ”Указания към участниците за участие в открита процедура”, раздел I ”Условия за участие в откритата процедура”, т.1 от настоящата документация. 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, попълнена съгласно образец – З от настоящата документация. 8. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно – оригинал/. 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнена съгласно образец – В от настоящата документация. 11. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, попълнена съгласно образец – Г от настоящата документация. 12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, попълнена съгласно образец – Д от настоящата документация. 13. Оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Гаранцията за участие е в размер, посочен в обявлението и в част 4 „Указания за участие в открита процедура” раздел V „Изисквания и условия за гаранциите” от настоящата документация. 14. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, попълнена съгласно образец – Ж от настоящата документация. 15. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена съгласно образец – И от настоящата документация. 16. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Е от настоящата документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо!
Минимални изисквания: Неприложимо!
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 9.1.1. Участникът да разполага със следния екип: - минимум 2-ма служители на трудов или граждански договор, които да са сертифицирани инженери от производителя за подмяна на резервна част „Клистрон за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ. - минимум 2 (две) лица, правоспособни за работа с Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) извършващи сервизна поддръжка, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения - Към списъка се описват сертификати или други документи на лицата за проведено обучение, от производителя за всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ. 9.1.2. Участникът трябва да е оторизиран представител с Оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) на производителя за доставка и сервиз на предлаганата резервна част. Когато е на чужд език да бъде представено и в превод. 9.1.3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен в обхвата на предмета на процедурата; 9.1.4. Производителите на предлаганата фабрично новарезервна част „Клистрон” за линеен ускорител SIEMENS PRIMUS –HE трябва да притежават сертификати издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките с европейските стандарти. 9.1.5. Участникът да има Лицензия от “Агенция за ядрено регулиране” за работа с източници на йонизиращи лъчения и на части за тях.
Минимални изисквания: 9.2.1. списък (съгласно образеца Л) на лицата за осигуряване на изискванията по т. 11.1.1. Списъкът следва да съдържа имената, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на предмета на поръчката, както и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), както и описание на сертификатите или други документи за проведено обучение от производителя на апарата; - Към списъка се описват и лица с правоспособност за работа с ИЙЛ на – минимум 2 (две) лица, извършващи сервизна поддръжка, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения. - трудово-биографични справки на ключовите специалисти (съгласно образеца – образеца М); 9.2.2. Оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) от фирмата- производител на предлаганата резервна част, издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна. Когато е на чужд език да бъде представено и в превод. 9.2.3. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника с обхват сходен с предмета на настоящата процедура; 9.2.4. Заверено копие от сертификат, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките с европейските стандарти. 9.2.5. Заверено копие от лицензия от “Агенция за ядрено регулиране” за работа с източници на йонизиращи лъчения и на части за тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.08.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.08.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СБАЛО ЕАД, етаж 6, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

огат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ