Версия за печат

00045-2015-0009

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Eкатерина Манчева, Ива Панайотова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

Електронен достъп до информация: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150708iFOd651825.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1:„Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди"; Обособена позиция № 2:„Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети"; Обособена позиция № 3:„Хирургични конци и атравматични конци"; Обособена позиция № 4:„Ръкавици и общи консумативи"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив, бул."Александър Стамболийски"№2а - Болнична Аптека на "КОЦ-Пловдив"ЕООД
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД по обособени позиции: Обособена позиция № 1:„Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди"; Обособена позиция № 2:„Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети"; Обособена позиция № 3:„Хирургични конци и атравматични конци"; Обособена позиция № 4:„Ръкавици и общи консумативи" съгласно техническа спесификация

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
673000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие - Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция за участие в размер на 0,5 % от прогнозната стойност без ДДС на конкретната обособена позиция, за която Участника е подал оферта: За Обособена позиция № 1 - Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди - в размер на 650,00 (шестотин и педесет) лева За Обособена позиция № 2 - Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети - в размер на 625,00 (две хиляди четиристотин и четиредесет ) лева За Обособена позиция № 3 - Хирургични конци и атравматични конци – в размер на 890,00 (осемстотин и деведесет) лева За Обособена позиция № 4 - Ръкавици и общи консумативи - в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лева при условията на чл. 59, ал. 1 и 2 , чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за обществени поръчки. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора. Ако Участникът представи Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на доставките се извършва след заявката им, отложено, съгласно офертата към договора, въз основа на надлежно изготвени и подписани фактура и приемо-предавателен протокол за извършената доставка.Доставката следва да се изпълнява съгласно условията на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение/я, издадено/ни от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 8.6.9. Декларация /свободен текст/ описваща техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка - бази, складове и моторни превозни средства; 8.6.10. Разрешение за търговия на едро с медицински консумативи и материали, издадено от съответния компетентен орган - копие, заверено от участника 8.6.11. Декларация /свободен текст/ за нанесена "СЕ" маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. 8.6.12. Декларация за съответствие от производителя или упълномощения представител по смисъла на Закона за медицинските изделия на предлаганите консумативи – заверено от участника копие, в превод на български език. 8.6.13. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ - /декларация свободен текст/. 8.6.14. Декларация, че към датата на доставката остатъчният срок на годност на доставяните изделия ще бъде не по-малко от 70 на сто от целия срок на годност, даден от производителя /Приложение №11/. 8.6.15. Сертификати на производителя, заверени от участника с неговия печат и гриф "Вярно с оригинала": ISО 9001:2008 или еквивалентен; ISО 13485:2003 или еквивалентен. 8.6.16. Сертификати на упълномощения представител: - ISO 9001:2008 или еквивалентен - копие, заверено от участника с неговия печат и гриф "Вярно с оригинала"; 8.6.17. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, ал.2, т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП. - Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата./Приложение №4/ 8.6.18. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - /Приложение №5/ 8.6.19.Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата /Приложение №6/ 8.6.20. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата - /Приложение №7/ 8.6.21. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички условия, на които отговаря основния участник. Участник, участващ като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. - /Приложение №8/ 8.6.22. Образец на декларация от подизпълнител на участник – /Приложение № 9/ 8.6.23. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор – /Приложение № 10/ 8.6.24. Декларация (свободен текст), представена от участника за срока на отложено плащане в дни. Срокът на отложено плащане не може да бъде по – кратък от 30 дни. 8.6.25. Проект на договор – /Приложение № 12/. Проектът на договора се подписва от участника, като се попълват само административните данни.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена на предлаганите стоки ; тежест: 70
Показател: Срок на доставка; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.08.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Възложителя, www.onkoplov.com в раздел – Профил на купувача или при желание получена всеки работен ден от 7,30ч. до 15,30 ч. в срок до 17.08.2015г. в Административната сграда на „КОЦ - Пловдив” ЕООД - гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” №15а, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 10 /десет/ лева, в касата на дружеството.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.08.2015 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15а, Администрация

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Комисия, упълномощени представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди";
1) Кратко описание

Обособена позиция № 1:„Бинтове, компреси, катетри и уринаторни торби, дренове и сонди";

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
130000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ”Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети”
1) Кратко описание

Обособена позиция № 2: ”Ендотрахиални тръби, абокати, спринцовки, игли, системи и лезвиети”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
125000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция ”Хирургични конци и атравматични конци”
1) Кратко описание

Обособена позиция № 3: ”Хирургични конци и атравматични конци”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
178000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ”Ръкавици и общи консумативи”
1) Кратко описание

Обособена позиция № 4: ”Ръкавици и общи консумативи”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

съгласно спецификация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
240000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12