Версия за печат

01954-2015-0002

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул.Ангел Кънчев №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902980, E-mail: v.pavlov@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: началник на отдел Обществени поръчки и инженерно осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/57.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Проектиране и строителство на четирилентова пътна връзка и кръстовище с бул. Европа, общ Божурище, Софийска област

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Землище на с. Гурмазово, община Божурище
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Проектиране по части "Пътна", "ВиК", "Улично осветление", "Електрическа" , "Геодезия - трасировъчни планове;"Озеленяване" ПБЗ, ПУСО, ВОБД, ПОД, ППБ Изграждане на улична канализация за дъждовни води; Изграждане улично осветление, включително захранваща мрежа в тротоари и свързване към съществуващ ТП; Изграждане на 2 улични платна за натоварване 15.0 т./ос, с ширина 7.00 м., с по две ленти, пешеходни тротоари и велоалеи, хоризонтална и вертикална маркировка, паркинг и 1 бр. кръстовище с бул. Европа, включително изместване на съществуващи комуникации в зоната на кръстовището.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233100, 45233120, 45332000, 45316000, 71311000, 71311200

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Консултантски услуги, свързани с транспортни системи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Изработване на инвестиционен проект за улица №17, с носимоспособност на настилката 15 т на ос, с тротоари с настилка от циментови блокчета и асфалтови велоалеи, с кръстовище на бул. Европа, пешеходни и еластични огради, маркировка, улично осветление със захранваща мрежа, във всички необходими фази, включително за подземната инфраструктура – дъждовна канализация с два клона заустени от две страни - в ревизионна шахта на изграден колектор, както и всички необходими детайли на пресичане със съществуващи мрежи, трасировъчни планове; ПБЗ, ПУСО, ВОБД, ПОД, ППБ, КСС; 2 Цялостно изграждане на обекта на инвестиционното проектиране, както и изграждане по съществуващ проект на допълнителен водопровод за бъдеща ПСОВ със спирателни кранове и нова водомерна шахта, изместване на съществуващи комуникации в зоната на обекта, включително на въздушна кабелна линия в зоната на кръстовището, корекция на линия и нива на капаци на съществуващи кабелни шахти, премахване на растителност и огради от строителната площадка, изземване на 1.5 м най-горен пласт от негодни почви в цялата зона на улична регулация, включително тротоари и велоалеи, с извозване до 5 км и замяна с подходящ материал за пътен насип съгласно спецификациите, включително с такъв добит от по-дълбоките изкопи. 3. действия по съгласуването на проектите с КАТ-Сливница, ДП «НКЖИ» и «ЧЕЗ Електро България» АД, в степента, в която е посочил в Техничестото си предложение за изпълнение на поръчката. Останалите действия по съгласуване, оценяване съответствието и разрешаване на строежа се извършват изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР по количества и видове съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрен по реда на действащата нормативна уредба работен проект, разработен в съответните части, съдържащ количествено-стойностни сметки, които след одобряването и заверяването на проектите, включително КСС.

Прогнозна стойност без ДДС
1800000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е сума в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за авансово плащане е в размера на аванса и се освобождава след второто плащане. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. в) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на „НКИЗ” ЕАД: Банка: Централна кооперативна банка АД, IBAN: BG62 CECB 9790 10A5 1470 00 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Със средства на възложителя, както следва: 1 Авансово плащане към Изпълнителя, в размер на 20 % (двадесет на сто) от Ценовото предложение към офертата, а именно …………… лв. без ДДС, или ....................... с включен ДДС, се осъществява в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора и представяне на гаранция за авансово плащане в размера на плащането без ДДС и фактура за авансовото плащане. 2 Първо междинно плащане, в размера на 50 % ( петдесет на сто ) от стойността на договора, се осъществява в срок до 10 /десет/ работни дни, след представяне на заверен от надзора акт за натурални СМР и фактура; 3. Второ междинно плащане, в размера на 20 % ( двадесет на сто ) от стойността на договора, с приспаднат аванс и първо междинно плащане по 2.6.1 и 2.6.2, се осъществява в срок до 10 /десет/ работни дни, след представяне на заверен от надзора акт за натурални СМР и проектантски дейности, към датата на Протокол Обр.15 и фактура; 4. Оставащо плащане в размер на 10 % ( десет на сто ) от стойността на окончателната договорна цена по т.2.1 от Договора, се осъществява в срок до 10 /десет/ работни дни, след въвеждане в експлоатация на обекта посочен в разрешението за строеж. В случай, че по каквато и да било причина, разрешението за строеж не е единствено за обекта на този договор, последното плащане е дължимо след въвеждане в експлоатация на целия обект, по всички разрешения за строеж, без възможност плащането да се разделя на части пропорционално на въведени подобекти.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците, а когато участникът е обединение - всички съдружници в обединението, както и посочените в офертата подизпълнители, трябва да отговарят на всички изисквания на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и попълват изискваните декларации. Възложителят ще отстранява тези участници, при които - за тях или за съдружници в обединението на участник, или за посочени в офертата подизпълнители, не са спазени всички изисквания посочени в чл.47. ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да е вписан в професионален регистър за изпълнение на строителството – обект на поръчката. Участниците трябва да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени – позволяващи им да извършват проектирането и строителството в пълното описание на предмета на поръчката. Когато участникът или всички съдружници в обединение, са лица вписани в ЦПРС към Камарата на строителя в България, не е задължително представянето на документи и вписването може да се проверява служебно от възложителя. Участниците трябва да представят валидна застраховка за професионална отговорност за строител и за проектантите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване наличието на изисквания финансов ресурс участникът следва да представи един или няколко от следните документи: Удостоверение от банка и/или годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи ГФО или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ,ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. 8.12.2. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участници обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за икономически и финансови възможности се доказва от един или повече участници в обединението, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП.
Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на поръчката не по-малък от 500 000 (петстотин хиляди ) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени/изпълнявани през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателството за извършената услуга се предоставя съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. (Приложение № 17) 2.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности (Приложение № 15) 3.Декларация – списък на лицата, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката и декларации за ангажираност на същите. Посочват се образованието, професионалния опит, професионалната квалификация, на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата. (Приложение № 14). 4. Копие от валиден Сертификат по ISO 9001 или еквивалентен, заверено от законен представител„ вярно с оригинала”; 5.Декларация – списък на техническото оборудване, както и на оборудването за изпитване и изследване, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката. (Приложение № 18).
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да е извършил/извършва поне 2 (две) сходни услуги за инвестиционно проектиране – 1 бр. проект включващ канализация - битова и/или дъждовна; 1 бр. проект на път или улица, през последните три години, считано от датата на подаване на настоящата оферта. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и съответствието се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите се представят само за съдружниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. 2.Участникът да е изпълнил в последните 5 години, с издаден протокол обр.15 и Разрешение за ползване, не по-малко от един сходен обект от пътно строителство, и един обект за канализация – битова и/или дъждовна, освен ако такъв подобект присъства в обхвата на изпълнения обект от пътно строителство. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и съответствието се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че обектите/подобектите са били отделни, всеки от обектите може да е бил изпълнен от един или повече участници в обединението. Документите се представят само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. Под „сходни” с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изпълнението на договор/и, включващ поотделно или в комбинация/и следните основни дейности: проектиране , строителство, включително при инженеринг, на улици и/или пътища с кръстовища, отводняване, сигнализация и др. елементи на уличното/пътното платно за обекти от същата категория или еквивалентна процедура. Обектите трябва да са въведени в експлоатация. 3.Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, включващ най-малко: За изпълнение на проектирането: Главен проектант: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има стаж по специалността не по-малко от 10 г. Да има опит като ръководител екип в изготвяне на инвестиционни проекти, фаза работен проект при процедура инженеринг поне на 2 бр. проекта, в областта на проектиране на пътища, улици и съоръжения към тях; Инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент; Инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент; Инженер „ВиК”: инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; Електроинженер със степен магистър. Членовете на проектантския екип трябва да притежават ППП 4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството - ISO 9001:2008 или еквивалентна, с обхват включващ строително-монтажни работи. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за участникът в обединението , който ще извършва съответната дейност 5.Участникът трябва да разполага със собствена асфалтова база или да има сключен договор за ползване на такава асфалтова база. б) Участникът трябва да разполага със собствена акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството или договор с такава лаборатория.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: СИ- Срок за изпълнение; тежест: 10
Показател: ТО - Обща техническа оценка;; тежест: 40
Показател: Фп - Цена за изпълнение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.08.2015 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.08.2015 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.08.2015 г.  Час: 11:00
Място

София 1000, ул. Ангел Кънчев №1, етаж 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие в обосебен раздел на "профил на купувача”, както е посочен в т. I.1). Разяснения на възложителя по документацията за участие ще се публикуват само на посочения интернет адрес. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на посочения интернет адрес.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: • изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; • публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3 от ЗОП или на договаряне без обявление; • получаване на решението по чл. 79, ал. 12, чл. 83г, ал. 11, чл. 83ж, ал. 1, чл. 88, ал. 11, чл. 93ж, ал. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2 от ЗОП; • получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване на решението по чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП тече от получаване на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1.жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2.документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3.документацията е получена след срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП. Жалбата по чл. 120, ал. 4 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ