00369-2015-0013

BG-Луковит: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/101-.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит” по осем обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Луковит, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит” по осем обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Хляб и тестени изделия” Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 – „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 – « Захар и захарни изделия” Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци - свежи” Обособена позиция № 6 – «Плодове и зеленчуци, преработени или консер-вирани» запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) Обособена позиция № 7 – „ Варива, подправки и други хранителни продукти. Обособена позиция № 8 – Препарати за почистване

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15500000, 15331100, 15331130, 15331400, 15410000, 15600000

Описание:

Месо и месни продукти
Млечни продукти
Зеленчуци, пресни или замразени
Фасул, грах, пиперки, домати и други зеленчуци, преработени
Зеленчуци в консерва и/или в кутия
Животински или растителни масла и мазнини, сурови, течни
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

за ПОЗИЦИЯ № 1: Хляб и тестени изделия – 20 000 лв. без ДДС (двадесет хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 2: Месо, месни продукти – 20 000 лв. без ДДС (двадесет хляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 3: Млечни продукти – 20 000 лв. без ДДС (двадесет хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 4: Захар, захарни изделия – 8 000 лв. без ДДС (осем хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 5: Плодове и зеленчуци - свежи – 18 000 лв. без ДДС (осем-надесет хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 6: Плодове и зеленчуци, преработени или консервирани – 20 000 лв. без ДДС (двадесет хиляди лв.); за ПОЗИЦИЯ № 7: „Варива, подправки и други хранителни продукти и на-питки „ – 13 000 лв. без ДДС (тринадесет хиляди лв.). за ПОЗИЦИЯ № 8 – Препарати за почистване – 5 000 лв. без ДДС (пет хиляди лв.).

Прогнозна стойност без ДДС
124000 BGN
ІІ.2.2) Опции

Разплащането по операция „Осигуряване на топъл обяд“ се финансира от Фонд „Социална закрила” на МТСП в периода до м.12.2015 г. и от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. по Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2014BG05FMOP001-03.01 в периода от сключване на договора за избор на изпълнител по настоящата поръчка до м.12.2015 г.или до изтичане на срока на договора. Приудължаване на договора с МТСП, възложителятт може да се възползва от доставката на храни в рамките на установеният срок на договора или до изчерпване на осигуреният финансов ресурс.

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в размер на: Обособена позиция № 1 – „Хляб и тестени изделия” – 200 лева; Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти” – 200 лева; Обособена позиция № 3 – „Мляко и млечни продукти” – 200 лева; Обособена позиция № 4 – « Захар и захарни изделия” – 80 лева;хОбособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци - свежи” - 180 лева; Обособена позиция № 6 – «Плодове и зеленчуци, преработени или кон-сервирани» - 200 лева; Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП не се изисква гаранция за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособена позиция № 7 – „ Варива, подправки и други хранителни про-дукти и напитки„ – 130 лева; Обособена позиция № 8 – Препарати – 50 лева; Гаранцията за участие в откритата процедура трябва да бъде представена по желание на участника в една от следните форми: - гаранция за участие под формата на парична сума, по следната банкова сметка на Община Луковит: IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76, BIC: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк АД - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя по указа-ния образец (Приложение № 9) и със срок на валидност - срока за валидност на офертите. 1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на обособената позиция без ДДС - (Приложение № 10) 2.Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. - Паричната сума следва да бъде внесена предварително по следната банкова сметка на Общи-на Луковит: IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76, BIC: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк АД - Банковата гаранция за участие следва да е безусловна и неотменима, да е издадена в полза на възложителя за конкретния договор и да е със срок на валидност до 28 дни след изти-чане Срока на изпълнение. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на обслужващата ги банка, стига тя да съдържа цялата необходима информация. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с договорните условия. 3. Съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП не се изисква гаранция за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането се осъществява от бюджета на КСУДМУ до 25 (двадесет и пето) число на месеца, следващ извършването на доставка, след представяне на фактура (по артикули и обект на доставка), съгласно складовите разписки. Разплащането по операция „Осигуряване на топъл обяд“ се финансира от Фонд „Социална закрила” на МТСП в периода до м.12.2015 г. и от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. по Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2014BG05FMOP001-03.01 в периода от сключване на договора за избор на изпълнител по настоящата поръчка до м.12.2015 г.или до изтичане на срока на договора. Разплащането се осъществява от бюджета на КСУДМУ до 25 (двадесет и пето) число на месеца, следващ извършването на доставка, след представяне на фактура (по артикули и обект на доставка), съгласно складовите разписки. Изпълнителят издава складова разписка за всяка доставка, като веднъж месечно, в по-следния работен ден на съответния текущ месец издава фактура въз основа на действително извършените доставки – отделни за: КСУДМУ, ул. «Христо Ботев» № 21, гр. Луковит Община Луковит, ул. «Възраждане» № 73, гр. Луковит Задължително при фактуриране на Община Луковит фактурата трябва да съдържа следната информация: Получател: . . . . . . . . . . . . . . (име на възложителя, адрес, ЕИК по Булстат, МОЛ, Получил фактурата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – длъжност, Номер на документа, дата, място. В описателната част трябва да е включен и следния текст: „Разходът е по Договор2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд”. !!! ВАЖНО Участниците са задължени да доставят всички хранителните суровини и продукти от съответната позиция, при направена заявка съгласно спецификацията за обособената позиция в рамките на разполагаемия финансов ресурс по обособената позиция за всички обекти, включени в поръчката. Възложителят си запазва правото част от изброения асорти-мент в обществената поръчка да не се поръча.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът е обединение на физически и/или юридичедси лица. В обявената открита процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС) и в другите нормативни актове, приложими към предмета на обществената поръчка, както и на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Доставчикът за своя сметка предоставя в Община Луковит извадка на „Системата за агропазарна информация” („САПИ” ООД) към Министерство на земеделието и храните за единичните цени на хранителните продукти на едро, осреднени за Област Ловеч с включен ДДС, на която база следва да се оферират предлаганите цени. 1. Базовите цени /осреднени за Област Ловеч/ на стоките предмет на доставката по “САПИ” ООД се предоставят от и за сметка на участника. 2. Технологията за възлагане на обществената поръчка, се базира върху определяеми цени, като отстъпките или надценките се определят в абсолютни стойности – стойност / в абсолютна сума/ на отстъпка, респ. надценка върху базисните цени, които ще се получават в определена периодичност от независим наблюдател/ “САПИ” ООД/. 3. Възложителят си запазва правото да ограничи размера на отстъпката/ надценката, която да бъде предложена от участниците в размер от 0,5% до 10%/ в абсолютна стойност/, с цел да се избегне манипулирането на процедурата чрез предлагане на твърде ниски или прекалено високи цени. 4.Изпълнителят няма право да променя посочената от него отстъпка, респ. надценката/ с която е спечелена процедурата/ за периода на договора, независимо от промяната на базовите цени.5. На база представена извадка от „САПИ” ООД Изпълнителят може да направи искане за промяна на цената и представи на Възложителя с писмо вх.№ и придружена справка от “САПИ” ООД в тримесечна периодичност увеличаване цената на храните продукти. 6. Приемането на направено предложение за увеличение на цената се допуска в рамките на разполагаемия финансов ресурс. 7. Изчисляването на общата цена на оферираните стоки, ще стане съгласно Методика за оценка на офертите/ Приложение № 4/. 6. Технология за определяне на крайните цени: Офераране на надценка или отстъпка в твърда сума за единично количество / напр. кг. или литър/: Y + Z = крайна цена X – при надценка; Y – Z = крайна цена Х – при отстъпка; Където: Y – базова цена на продукта по „САПИ” ООД за Област Ловеч; Z – предложена надценка/ отстъпка Х - крайна цена за продукт Пълното плащане ще се получи, като крайната цена за Х се умножи по количествата и начислено ДДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т.4 и чл. 47, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 1.4.1. при които лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 1.4.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 1.4.3. за които важи забраната по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако за тях не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон;Всеки участник в откритата процедура може да представи само една оферта. 1.7. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. 1.8. Лице, което участва като участник в обединение/подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и да участва в друго обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник по настоящата процедура.1.11. Преференциални правила за специализирани предприятия или кооперации на хора с ув-реждания: При участие за обособена позиция № 6 «Плодове и зеленчуци, преработени или консервирани» запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. • Определените критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.• Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в РСПКХУ или еквивалентен регистър, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. • Декларираното от участника вписване в РСПКХУ или еквивалентен регистър е необходимото и достатъчно условие, за да бъде приложен към него преференциалният режим.Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица: 5. При участие на обединения, които не са юридически лица: 1. документите по т. 2.2.2., б. „а” и „б”, т. 2.2.12., т. 2.2.15, се представят и за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. съответствието с критериите за подбор по т. 2.2.11, се доказва от един или повече от участниците в обединението. Изискването за регистрация по т. 2.2.2, б. „в” и „г”, се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 6. При участие на едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увраждения, и/или техните обединения които са вписани в РСПКХУ, се изисква единстевнно декларация, с която се декларира дали участникът, съответно участниците в обединението, е вписан в регистъра на специалицираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или еквивалентен регистър на държава- членка на ЕС. 7. Когато участник е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията на хората с увреждания, или еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. 8. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 2.2.2., б. „а” се представя в официален превод, а документите по 2.2.11, които са на чужд език, се представят и в превод. „Официален превод“ е превод, извър¬шен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация по чл. 51, ал. 1 т. 1 от ЗОП със списък на основните договори със същия или сходен предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени от участ-ника през предходните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочен предмет на договора, стойност, срокове за изпълнение, и възложители. (Приложение № 7), придружен с препоръки за добро изпълнение. В случай, че пре-поръките не доказват вида и стойността на хранителните продукти, участниците могат да представят в допълнение към препоръките и всякакъв друг документ до-казващ минималните изисквания за обособената позиция (напр. копия от договори, складови разписки, фактури и др.) 2. Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обекта (обектите), с които участника разполага, за производство или търговия на хранителните стоки, предмет на поръчката – заверено от участника копие. 3. Копие от сертификат, който да е валиден и издаден от независими лица акредити-рани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) на разработена и внедрена система за управление безопасността на храните - НАССР или обективни доказателства за качество - ISO с област на приложение предмета на поръчката, а именно участниците трябва да представят сертификати HACCP, или ISO 22000-2006г или еквивалент, или ISO 9001-2008 г. или еквивалент. (заверено от участника копие). 4. Декларация за техническата обезпеченост на участника за изпълнение на обществе-ната поръчка (Приложение №13), придружена с „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство /хладилен автомобил/ от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004 (за обособени позиции № 2 и 3), както и „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004 (за обособени позиции с № 1, 4, 5, 6 и 7).
Минимални изисквания: 1) Участниците трябва да имат изпълнен минимум 1 (един) договор през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет - доставка на хранителни продукти, аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се участва. 2) Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия на храни/продукти, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. 3) Участниците трябва да представят сертификат, който да е валиден и издаден от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) на разработена и внедрена система за управление по безопасността на храните - НАССР или обективни доказателства за качество - ISO с област на приложение предмета на поръчката, а именно участниците трябва да представят сертификати HACCP, или ISO 22000-2006г или еквивалент, или ISO 9001-2008г. или еквивалент. 4) Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката: - За обособени позиции № 2 и 3 - минимум 1 (един) брой хладилен автомобил с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004, - За обособени позиции с № 1, 4, 5, 6 и 7 - минимум 1 (един) брой автомобил с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004. 5) Участниците да разполагат минимум с едно складово помещение за съхранение на продуктите, а за Позиции № 2 и 3 оборудвано и с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащо постоянна температура Ако участникът е обединение изискванията по горните точки се отнасят за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2015-24

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.08.2015 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит, ул. Възраждане № 73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в който се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Разплащането по операция „Осигуряване на топъл обяд“ се финансира от Фонд „Социална закрила” на МТСП в периода до м.12.2015 г. и от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. по Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2014BG05FMOP001-03.01 в периода от сключване на договора за избор на изпълнител по настоящата поръчка до м.12.2015 г.или до изтичане на срока на договора.

VI.3) Допълнителна информация

Всички документи, изготвени от участника, се представят в оригинал, а представе-ните документи от компетентен орган или трето лице се представят в оригинал или за-верени от участника копия. Документите, които са на чужд език се представят и в превод на български език. Документите се представят в поредността, посочена по-горе, като всяка една страница следва да бъде номерирана със собствен пореден номер. Като първи документ се поставя списъка на документите, съдържащи се в офертата, подписан и под-печатан от участника. !!! ВАЖНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛИК № 2 И ПЛИК № 3: Когато участникът подава оферта за хранителни продукти, включени в повече от една обособена позиция, съгласно чл. 57, ал. 3, предложение първо от ЗОП, Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 „Предлагана цена” се представя за всяка една обособена позиция поотделно. Отделните пликове №2 и № 3 не се поставят в общ плик №2 и № 3. В съответния плик се попълва и представя Техническа и Ценова оферта, по съответен приложен образец, в зависимост от обособената позиция, за която се отнася. Върху всеки плик задължително се посочват следните реквизити: Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 „Предлагана цена”, номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Възложитерят предоставя пълен достъп до документацията от датата на обявяване на поръчката на интернет сайт http://http://op.lukovit.bg//във връзка с прилагането на чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл. чл. 120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.op.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

„Хляб и тестени изделия”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15600000

Описание:

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

3) Количество или обем

Хляб - бял - 0,700 кг; Хляб – бял- 0,600кг; Хляб –пълнозърнест - 0,600 кг; Брашно тип"500"– 1 кг; Нишесте – десертно -0,070 кг Нишесте – десертно -0,060 кг; Грис – 0,200 кг; Грис – 0,500 кг; Галета- 0,150 кг; Галета – 0,200 кг; Боза – 0,250 л; Закуска: баница, кифла, сиренка, тутманка, пица, джоб

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

Месо, месни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Охладено Телешко месо – 1 кг, Охладен телешки джолан – 1 кг, Охладени Пилета – стандартни/ 1,2-1,5 кг/-1 кг, Охладен Пилешки бут – 1 кг, Пилешки сърца -1 кг, Пилешки дробчета – 1кг, Пилешки воденички- 1 кг, Охладено свинско месо- 1 кг Охладено агнешко месо- 1 кг, Агнешки дреболии- 1 кг, Пуйка – 1 кг, Приготвена храна и консерви от месо и др.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

Млечни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Прясно мляко – до 2%- без растителни мазнини – 1 л, Мляко на прах- 1 кг, Масло краве- 0,125 кг- без растителни мазнини Бяло саламурено сирене от кр. мляко– 1 кг- без растителни мазнини, Бяло саламурено сирене от кр. мляко– 1 кг- без растителни мазнини, Майонеза – 1 кг, Извара- без растителни мазнини – 1 кг, Кисело мляко и др.

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

« Захар и захарни изделия”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15833000

Описание:

Захарни изделия

3) Количество или обем

Захар- кристална- 1 кг, Мед- капсули -1 бр., Мед- буркан- 0,400 кг, Захарни изделия, Вафли обикн. – 1 бр, Какао на прах – 0,040 кг, Шоколад – 0,040 кг, Меденка- 1 бр, Суха паста – 1 бр, Суха паста – 1 бр, Течен шоколад – 0,200 кг, Вафла с лешник – 1 бр Вафла с фастък – 1 бр, Вафла с шоколад – 1 бр, Тахан халва – 1 кг и др.

Прогнозна стойност, без ДДС
8000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

Плодове и зеленчуци – свежи, Моркови – 1 кг, Лук- кромид – 1 кг, Пиперки – 1 кг, Домати – 1 кг, Краставици – 1 кг, Зеле – 1 кг, Портокали- 1 кг, Ябълки – 1 кг, Лимони – 1 кг, Банани- 1 кг и др.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03221000, 03222000

Описание:

Зеленчуци
Плодове, вкл. черупкови

3) Количество или обем

Плодове и зеленчуци – свежи,

Прогнозна стойност, без ДДС
18000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

Плодове и зеленчуци – преработени или консервирани:

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15330000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени

3) Количество или обем

Зелен фасул – преработен- 0,680 кг, Грах – преработен – 0,680 кг, Паприкаш – консерва- 0,680 кг, Маслини – 1 кг, Доматено пюре- 0,700 кг, Мармалади – под 50% захар, Конфитюр- 0,360 кг, Гювеч – консерва- 0,680 кг, Лютеница – 1,060 кг, Гъби – консерва – 0,540 кг, Гъби- консерва – 0,580 кг, Компот – 0,680 кг,

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

„Варива, подправки и други хранителни продукти и напитки „

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15870000

Описание:

Хранителни подправки и сосове

3) Количество или обем

Леща -1 кг, Ориз – 1кг, Фасул 1 кг, Жито – 1 кг, Подправки, Олио за готвене – 1л, Маргарин-0,250 кг, Птичи яйца- 1 бр, Плодов сок- натурален- 1 л, Плодов сок- натурален- 0,250 л, Нектар- плодов- 0,500 л, Оцет – винен – 1 л, Оцет – ябълков – 1 л и др.

Прогнозна стойност, без ДДС
13000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит”
1) Кратко описание

Препарати за почистване

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33700000

Описание:

Продукти за лични грижи

3) Количество или обем

Гел Тест - голяма опаковка, Прах за пране 0,400кг, Прах за пране 2 кг, Бинго OV прах, Обезмаслител за печки, Медикс за стъкло Медикс за плочки, Медикс WC, Гъби - дунапрен - домакински - патек 12бр. и др.

Прогнозна стойност, без ДДС
5000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12