00369-2015-0013

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 272 от 07.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. пексперт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/101-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и младежи с увреждания и обществена трапезария по операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01 през 2015- 2016 г. на територията на Община Луковит” по осем обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Хляб и тестени изделия” Обособена позиция № 2 – „Месо и месни продукти” Обособена позиция № 3 – „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 – « Захар и захарни изделия” Обособена позиция № 5 – „Плодове и зеленчуци - свежи” Обособена позиция № 6 – «Плодове и зеленчуци, преработени или консер-вирани» запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) Обособена позиция № 7 – „ Варива, подправки и други хранителни продукти. Обособена позиция № 8 – Препарати за почистване

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне с покана, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9804080, E-mail: admincpc@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Обособена позиция № 6 – «Плодове и зеленчуци, преработени или консер-вирани» запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит