00808-2015-0002

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: ...A-583 от 07.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г.М Димитров № 52А, За: Елена Хаджиева, Р. България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване" в седем обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

"Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ в седем обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”; Обособена позиция № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”; Обособена позиция № 3 с предмет „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“; Обособена позиция № 4 с предмет: „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“ Обособена позиция № 5 с предмет: „Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива” Обособена позиция № 6 с предмет: „Стенд за определяне на цетаново число“ Обособена позиция № 7 с предмет: „Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

38540000

Описание:

Машини и уреди за изпитвания и измерване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: А-211 от 04.03.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-652157
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2015-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.03.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 3, буква а от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

С решение № А-211/04.03.2015 г. е открита процедура с предмет "Доставка на изпитвателно и измервателно оборудване“ със следните седем обособени позиции: Обособена позиция /ОП/ № 1 с предмет: „Помпени агрегати за хидростатично изпитване на съоръжения под налягане”; ОП № 2 с предмет: „Преносими лазерни уреди за откриване на пропуски на природен газ”; ОП № 3 с предмет „Оборудване за нуждите на надзор на пазара“; ОП № 4 с предмет: „Преносим еталонен разходомер за втечнен газ пропан-бутан“; ОП № 5 с предмет: „ Апарати за нуждите на контрола на качеството течните горива”; ОП № 6 с предмет: „Стенд за определяне на цетаново число“; ОП № 7 с предмет: „Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива” включваща доставка на следното оборудване: 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в течни нефтопродукти; 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър); 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф; 1 бр. прецизна аналитична везна; 4 бр лабораторни камини; 1 бр. вискозитетна вана; 1 бр. сушилня; 1 бр. колбогрейка за колби 500 ml ; 1 бр. колбогрейка за колби /1000 ml/. По ОП № 7 е постъпила оферта само от един участник „Инфо лаб“ ЕООД. Същата е допусната до разглеждане от комисия назначена със Заповед № А-331/16.04.2015 г., която е установила, че офертата отговаря както на предварително обявените условия от Възложителя за допустимост така и на техническите изисквания за изпълнение на поръчката и с Решение № А-417/18.05.2015г. участника е класиран на първо място и е избран за изпълнител по обособената позиция. След изтичане 14-дневния срок за обжалване на решението, с писмо изх. № 92-00-5-14/29.05.2015 г. „Инфо лаб“ ЕООД е поканено за сключване на договор. С писмо-запитване вх. № 92-00-5-16/04.06.2015 г. по причини подробно изложени в писмото участника е направил запитване до възложителя, дали е възможно оферираният в техническото предложение мултидименсионен газов хроматограф да бъде заменен с апарат /DHA анализатор/. В глава ІІ „Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации“, т.3 „Техническа спецификация“ от документацията за участие подробно са разписани техническите изискванията към всеки един от продуктите предмет на доставката. В подточка 3.7.3. „Мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислородсъдържащи съединения в течни нефтопродукти – 1 бр.“, в частта –колони за анализ, е посочено, че техническите характеристики на хроматографа са съгласно изискванията на стандарт EN ISO 22584. В представеното техническо предложение участникът е предложил доставка на хроматограф в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Същевременно в направеното към 04.06.2015 г. запитване участникът посочва, че предложения от него апарат-DHA анализатор не използва колони аналогични на тези посочени в стандарт EN ISO 22584, а е в съответствие със стандарти ASTM-D6729, ASTM-D6730, ASTM-D6733, ASTM-D5134, IP344 или ASTM-D7169. С оглед невъзможността за доставяне на различен от оферирания в техническото предложение на „Инфо лаб“ ЕООД мултидименсионен газов хроматограф, тъй като това би довело до промяна в условията на Възложителя за изпълнение на поръчката, направеното в запитване вх. № 92-00-5-16/04.06.2015 г. предложение не е прието. Решение № А-417/18.05.2015 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител е влязло в сила на 28.05.2015 г. В едномесечния срок след влизане в сила на решението избрания за изпълнител по обособена позиция № 7 участник „Инфо лаб“ ЕООД не се е явил за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

ОП № 7 с предмет: „Оборудване за нуждите на контрола на качество на течните горива” включваща доставка на следното оборудване: 1 бр. мултидименсионен газов хроматограф за определяне на въглеводородни групи и кислород съдържащи съединения в течни нефтопродукти; 1 бр. апарат за определяне спрецифична топлина на изгаряне (калориметър); 1 бр. аутосамлер за високоефективен течен хроматограф; 1 бр. прецизна аналитична везна; 4 бр лабораторни камини; 1 бр. вискозитетна вана; 1 бр. сушилня; 1 бр. колбогрейка за колби 500 ml ; 1 бр. колбогрейка за колби /1000 ml/.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Атушка Събева Маркова
Длъжност: Зам.- председател на ДАМТН. Възложител съгласно Заповед № А - 487/23/07.2014 г.