Версия за печат

00267-2015-0055

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, За: Тодор Анчев - гл.юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: otdel_op@abv.bg

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150702YvaG1743971.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, За: Кмет на Община Пловдив, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на светофарни секции за нуждите на Община Пловдив.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр.Пловдив, Пътно-знаково стопанство, ж.к. „Тракия”, до бл.73.
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката е: „Доставка на светофарни секции за нуждите на Община Пловдив”. I. Технически спецификации. 1. Техническите средства за организация и безопасност на движението трябва да отговарят на изискванията на: - Закон за движение по пътищата; - Наредба №17/23.07.2001 г. на МРРБ за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали. 2. Технически параметри на доставяните светофарни секции: 2.1. Диаметри:материал UV-устойчив поликарбонат 300, 200 2.2. Монтаж: две точки на фиксиране/монтаж с конзоли с различни дължини от алуминий. 2.3. Цвят на корпуса:черен 2.4. Устойчивост на удар:съгласно EN60598-1 клас IR3 съгласно EN12368 2.5. Температурни промени: EN60068-2-14 passed 2.6. Вибрационни изпитания:EN60068-2-64 passed 2.7. Изпитания на горещи изпарения:EN60068-2-30 passed 2.8. EN-50556: 2011-„Сигнални системи за пътен трафик” 2.9. Хермитичност: изпитание на вода и прах (IP55)-EN60529

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34996000

Описание:

Оборудване за управление и контрол, за осигуряване на безопасност или сигнализация на пътищата

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и обемът на заявките за доставка на светофарни секции да съобразно конкретните възникнали нужди на ОП "Организация и контрол на транспорта" при Община Пловдив и не могат да бъдат определени предварително. Общата стойност на поръчката не може да надвишава 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС или 120 000лв. (сто и двадесет хиляди лева) с включен ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
100000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а/ Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF, или б/ Банкова гаранция, която задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. Изискуеми гаранции:Възложителят изисква гаранция за добро изпълнение на договора - 3% /три процента/ от стойността на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник при подписване на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Средствата се осигуряват от бюджета на ОП "Организация и контрол на транспорта" към Община Пловдив за 2015г. Заплащането на доставените светофарни секции ще се извършва по банков път, в срок съгласно чл. 303а от Търговския закон, и след представяне на фактура за извършена доставка в съответствие с условията на проекта на договор.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник:/ - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; - който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл.58, ал.3 от ЗОП; - който представи оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикциите с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), на дружествата, регистрирани в юрисдикциите с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвенно участие в процедура по реда на ЗОП, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикциите с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта за участие в процедурата трябва задължително да съдържа: I. ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, който следва да съдържа:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.2. Документ „Оферта”, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие (Образец № 1).3. Представяне на участника, което включва:А) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията (Образец № 4). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ , подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.5. Доказателства за технически възможности по чл.51 от ЗОП - съгласно Раздел III.2.3) от настоящето обявление. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, изготвена по образеца на документацията (Образец № 6). 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка. Декларацията следва да бъде изготвена по образеца от документацията (Образец № 7). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията (Образец № 8), която се поставя в Плик № 1. 8. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, изготвена по образеца от документацията (Образец № 9). 9. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), изготвена по по образеца от документацията (Образец № 10). II. ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение”, изготвен в пълно съответствие с образец № 2 от документацията за участие. Ако е приложимо се прилага и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. III. ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образец № 3 от документацията за участие. Пликът „Предлагана цена” трябва да съдържа единствено и само документа „Ценово предложение”. Всички документи, съдържащи се в Пликове № 1, 2 и 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/или изтривания. Пликове № 1, № 2 и № 3 се запечатват в един общ непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Копие на валиден сертификат, че фирмата-производител на светофарните секции е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. 2. Списък на изпълнените доставки (по образец № 5), сходни с обекта на настоящата обществена поръчка – доставка на светофарни секции, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния срок за представяне на офертите, придружен от удостоверения за добро изпълнение. Тези удостоверения да посочват стойността, датата и мястото на доставката, дата и подпис на издателя и данни за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да докаже, че фирмата-производител на сфетофарните секции притежава валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с област на приложение, сходен с предмета на поръчката. 2. Участникът следва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка – минимум една доставка, с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, а именно: доставка на светофарни секции, придружен с удостоверение за добро изпълнение.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател 1 (П1) – цена за 1 бр. светодиодна светофарна секция 3х 300/220V – с алуминиеви конзоли ; тежест: 30
Показател: Показател 2 (П2) – цена за 1 бр. светодиодна светофарна секция 3х 200/220V–с алуминиеви конзоли ; тежест: 20
Показател: Показател 3 (П3) – цена за 1 бр. светодиодна пешеходна светофарна секция 2х 200/220V с алуминиеви конзоли ; тежест: 30
Показател: Показател 4 (П4) – цена за 1 бр. автомобилен светодиоден обратен брояч ; тежест: 10
Показател: Показател 5 (П5) – цена за 1 бр. зумер двутонен 22/220V ; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.08.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.08.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, зала № 36, ет.3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ