Версия за печат

00038-2015-0043

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 88 от 06.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: М. Драганова; В. Ганева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818307; 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/178.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката включва „Благоустрояване дворни пространства ЦДГ "Перуника база-2", УПИ V, кв.37 по плана на гр. Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул.Даскал Алекси №4. Пълното описание за изпълнение на поръчката е описано в КСС (Приложение N:1), от поканата и Технически спецификации на СРР/СМР/КРР, включващи: 1. Относно организацията на работата: Изпълнението на СРР/СМР/КРР на обекта се извършва по приложената КСС. Организацията на работата на изпълнителя следва да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока. При необходимост, строителят следва да има готовност с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. Изпълнителят следва предварително да е направил организация за своевременно назначаване на контингента от безработни. 2. Относно качеството на извършваните СРР/СМР/КРР: Строителят следва да извърши качествено СМР/СРР, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на нормативната уредба. 3. Относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд: Строителят следва да извърши СМР/СРР при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и при спазване на всички изисквания за противопожарна безопасност и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Строителят задължително трябва да има застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, за всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора. Всеки участник трябва да има предвид, че при изпълнение на поръчката следва: - да създаде заетост чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни на горецитирания обект; - да постигне пазарно съотношение на труд и материали; - да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд; - да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; - да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; - да създаде работни места при реализиране на обекта – наемане на безработни лица, регистрирани в съответната ДБТ, които са не по-малко от 30% от общо заетите на обекта; Минимално изискуеми са: 15 човекомесеца труд, положен от наети от ДБТ безработни, или средно месечно 4 бр. наети безработни лица от ДБТ. Обща заетост на обекта: минимално изискуеми 51 човекомесеца труд или средно месечно 15 бр. работника От общата заетост 30% са безработни лица, регистрирани в ДБТ. - да спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба и правилата на Проект „Красива България”. - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи. Относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд: СРР/СМР/КРР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и при спазване на всички изисквания за противопожарна безопасност и по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, за всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора. Гаранцията за добро изпълнение при сключване на договора е 3% от стойността на СМР/СРР без ДДС.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на откритата процедура с предмет: „Благоустрояване дворна площ на ЦДГ „Перуника” – база 2”, гр. Габрово по Проект Красива България, открита с Решение № 53/07.05.2015 г., до изтичане на крайния срок за подаване на оферти 17.06.2015г., 16:30, не е постъпила нито една оферта за участие. Процедурата е прекратена с Решение № 73/18.06.2015г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП. Тъй като строителството е безспорно необходимо, Възложителят използва законовата възможност дадена му съгласно разпоредбата на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, да открие процедура при първоначално обявените условия за избор на изпълнител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. ДИМАС АД БУЛ. ТРЕТИ МАРТ №53 ГАБРОВО 2. ЛИМК ООД УЛ. ЖИТАРСКА №3Б ГАБРОВО 3. ГИПСОТЕХНИКА ООД УЛ. ОРЛОВСКА №15 ГАБРОВО 4. ЕТ МИРСА-93, ЦВЕТАН АСЕНОВ БУЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ №23 СОФИЯ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 53 от 07.05.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2015-0029

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово