00022-2015-0015

BG-Асеновград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Акад. Николай Хайтов №9, За: Айтен Салим, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150629kULK128435..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Шести януари” №1-3-5-7” Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен” ІІ №99 ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Община Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Шести януари” №1-3-5-7” Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен” ІІ №99 ”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обема на строително-монтажните работи ще се определи с проекта.

Прогнозна стойност без ДДС
1094436.95 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер както следва: За обособена позиция №1: 7 000,00 (седем хиляди) лева. За обособена позиция №2: 3500,00 (три хиляди и петстотин) лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията . Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в касата на Община Асеновград пл."Акад.Никоай Хайтов"9, или да бъде преведена по по сметка на Община Асеновград - „Инвестбанк” АД, IBAN: BG54IORT73753304000003, BIC: IORTBGSF или да бъде представена под формата на банкова гаранция със същия размер и срок, равен на срока на валидност на офертата съответно срок за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата обществена поръчка е Община Асеновград. Средствата са от Българска банка за развитие на база сключен договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Възложителят ще заплаща възнаграждението за всеки обект след превеждане на средствата от Българска банка за развитие в банковата сметка на съответното сдружение, до размера на действително извършените и актувани строително монтажни работи, след представяне на коректно изготвени и попълнени необходими документи за съответния обект съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ и фактура. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обектите по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение - Приложение № 14.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на плик №1 с надпис „Документи за подбор”. В плик №1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП и с изискванията на Възложителя: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал).Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;2. Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал);3. Документ за регистрация (копие) или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - Образец №3 (оригинал). 7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника за съответната обособена позиция, които задължително включват: 7.1. Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец №4; 7.2. Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - Образец №5.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Образец №6. 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №7.10. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие - Образец №811. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Образец №9.12. Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №10.13. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Образец №14.14. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - Образец № 15.15. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Образец № 16.16. Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - Образец № 17.17. Декларация за техническа спецификация на материалите - Образец № 18. 18. ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;.19. ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.20. OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността на труда при работа или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.21. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - Образец № 19. Продължава в VІ.3 Допълнителна информация /когато е приложимо/
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: -удостоверение от банка -годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има собствен финансов ресурс и/или кредитна линия, и/или еквивалентен финансов инструмент, в размер както следва: За Обособена позиция №1 - 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева. За Обособена позиция №2 - 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева. за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в изпълнението на договори за строителство на обекти, сходни с обекта на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. Към всеки, посочен в списъка договор следва да има приложен документ: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Участникът да приложи копие от регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката (І група, ІІІ категория) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката. 3. За доказване на ръководно-експертния екип се представя списък-декларация на тези лица- Приложение №17 и копие на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, и на лицата, предложени за изпълнение на поръчката /копия от трудови и осигурителни книжки, удостоверения за пълна проектантска правоспособност, референции от предишни възложители за изпълнени обекти с изрично посочване предмета на изпълнения договор, дата и място на изпълнение, дали изпълнението е приключило и е било в съответствие с нормативните изисквания. 4. За доказване на екипа за изпълнение на проектирането се представя списък-декларация на тези лица- Приложение №17 и копие на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, и на лицата, предложени за изпълнение на поръчката /копия от трудови и осигурителни книжки, удостоверения за пълна проектантска правоспособност, референции от предишни възложители за изпълнени обекти с изрично посочване предмета на изпълнения договор, дата и място на изпълнение, дали изпълнението е приключило и е било в съответствие с нормативните изисквания. 5. Участникът следва да представи копие от Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. 6.Участникът трябва да представи копие от Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 7.Участникът трябва да представи копие от Сертификат ISO 14001:2004 - система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 8. Участникът трябва да представи копие от Сертификат OHSAS 18001:2007 - система за управление на здравето и безопасността на труда при работа или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството. Изискванията са приложими за обособена позиция №1 и обособена позиция №2.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години /2010г., 2011г., 2012г., 2013г. и 2014г./, считано от датата на подаване на офертата За обособена позиция №1 и №2- минимум 5 обекта еднакви или сходни с предмета на поръчката*; *За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема: СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради. 2. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, а именно: Обособена позиция №1 и №2 – І група, ІІІ категория или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ и работници за изпълнение на СМР, както следва: -Ръководно – експертен екип: -Строителен инженер с професионален опит минимум 5 г. или строителен техник с професионален опит минимум 7 г. -1 бр. -Контрол по качеството - 1 бр. -Безопасни условия на труд – 1 брой -Изпълнителски състав – минимум 50 работника 4.Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на проектирането, както следва: -Архитект -Строителен инженер -Проектант по част Електро -Проектант по част ОВК -Проектант по част Енергийна ефективност 5.Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж. 6.Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 7.Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 8.Участникът трябва да има разработена и внедрена система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват в областта на строителството. Изискванията са приложими за обособена позиция №1 и обособена позиция №2
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предложена цена ; тежест: 40
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 6 /шест/ лева с вкл. ДДС. Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: www.assenovgrad.com в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистър обществени поръчки на АОП. Документацията може да бъде получена и на място, до датата посочена в обявлението, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа в Административната сграда на Община Асеновград – гр. Асеновград, пл. “Акад. Н. Хайтов” № 9, Информационен център, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, в касата на Общината. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма, за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 0331/41057, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя: „Инвестбанк” АД, IBAN: BG50IORT73758404020000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане 447000, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.08.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.08.2015 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов" №9, зала 305

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да прсъстват представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.22. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие. 23. Техническо предложение към офертата 24.Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст), ако е приложима; 24. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие.25. Ценово предложение;

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно гл. XI от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №1
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград за „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Шести януари” №1-3-5-7”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Обема на строително-монтажните работи ще се определи с проекта.

Прогнозна стойност, без ДДС
708951.81 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция №2
1) Кратко описание

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград на „Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул. „Цар ИванАсен” ІІ №99 ”.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 71315000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

3) Количество или обем

Обема на строително-монтажните работи ще се определи с проекта.

Прогнозна стойност, без ДДС
385485.14 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6