Версия за печат

01389-2015-0004

BG-Варна: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: pk.gtvarna.com/2015/procedura-po-zop-01389-2015-0004.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.” по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: „ Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.” Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на машини и съоръжения за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Варна, ул.“Тролейна“48-Производствено-Техническа база (ПТБ)
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

) При изпълнение на поръчката следва да се извърши, както следва: Обособена позиция №1: При изпълнение на поръчката следва да се извърши инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна, включващо следните дейности: 1. преглед и анализ на наличната изходна информация, както и направа на всички необходими проучвания на място. 2. изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект” съгласно изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Техническите спецификации. 3. съгласуване на инвестиционния проект с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания преди предаването на проекта на Възложителя за проверка на съответствието от страна на УО на ОППР със заложените обхват и параметри на компонента в договора за безвъзмездна финансова помощ за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, одобрение и получаване на разрешение за строеж. 4. подпомагане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на оценка, съгласуване и одобрение на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж чрез: участие в работни срещи с консултанта, осъществяващ оценка на съответствието на проекта, представяне и защита на проекта пред ОЕСУТ и участие в работни срещи с Главния архитект на община Варна; 5. извършване в срока на договора на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към него и издаденото разрешение за строеж. 6. осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект в процеса на строителство. 7. изготвяне на екзекутивна документация по реда на чл.175 от ЗУТ, както и документацията, необходима за издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Обособена позиция №2: При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка и монтаж на машини и съоръжения за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие в откритата процедура.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45112000, 45300000, 45310000, 45331000, 39717000, 34328000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изкопни и земни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Вентилатори и климатици
Изпитателни стендове, комплекти за оборудване на превозни средства и предпазни колани

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1: При изпълнение на поръчката следва да се извърши инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – гр. Варна, включващо следните дейности:1. преглед и анализ на наличната изходна информация, както и направа на всички необходими проучвания на място.2. изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект” съгласно изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Техническите спецификации.3. съгласуване на инвестиционния проект с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания преди предаването на проекта на Възложителя за проверка на съответствието от страна на УО на ОППР със заложените обхват и параметри на компонента в договора за безвъзмездна финансова помощ за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, одобрение и получаване на разрешение за строеж.4. подпомагане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на оценка, съгласуване и одобрение на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж чрез: участие в работни срещи с консултанта, осъществяващ оценка на съответствието на проекта, представяне и защита на проекта пред ОЕСУТ и участие в работни срещи с Главния архитект на община Варна;5. извършване в срока на договора на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към него и издаденото разрешение за строеж. 6. осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект в процеса на строителство. 7. изготвяне на екзекутивна документация по реда на чл.175 от ЗУТ, както и документацията, необходима за издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Обособена позиция №2: При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка и монтаж на машини и съоръжения за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – гр. Варна, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие в откритата процедура. Дейностите, които следва да се извършат при изпълнение на предмета на поръчката са подробно описани в одобрените Технически спецификации, неразделна част отдокументацията за участие в откритата процедура, за всяка обособена позиция поотделно.

Стойност, без да се включва ДДС
5666417.08 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1) Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя или 2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. (2) Участниците/изпълнителят избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. (3) Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и представена като парична сума или банкова гаранция е в размер на, както следва: 1. За Обособена позиция №1: 55 414.00 лв. 2. За Обособена позиция №2: 1250 лв. (4) Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична сума се извършва с платежно нареждане по Райфайзенбанк ЕАД - гр. Варна; BIC: RZBBBGSF; IBAN: BG91RZBB91551064189217. (5) При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл.61, ал. 2 от ЗОП и изрично разписани в чл.23, ал. 2 от настоящите условия. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 180 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти. (6) На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 4% от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора. (7) Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по Райфайзенбанк ЕАД - гр. Варна; BIC:RZBBBGSF; IBAN: BG91RZBB91551064189217. (8) Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да покрива срока за изпълнение, удължен с тридесет календарни дни. (9) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

(1) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осигури от Бюджета на проект „Интегриран градски транспорт на Варна” за съответната обособена позиция. (2) Отчитане и заплащане: Обособена позиция №1: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20% от стойността на договора. Авансът се изплаща в срок от 20 (двадесет) календарни дни след подписване на договора, представяне на фактура и банкова гаранция за аванса, в размер на плащането, и се приспада от окончателната цена съгласно реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва до 3 (три) междинни плащания на база на действително изпълнени работи, всяко на стойност не по-малко от 15% от стойността на договора, в срок от 20 (двадесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на оригинални фактури. 3. Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80% от стойността на договора. 4. В срок от 20 (двадесет) календарни дни след приемането на пълния предмет на договора и представяне на фактура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в размер на дължимата стойност по договора, след приспадане на получения аванс и междинните плащания. Обособена позиция №2: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20% от стойността на договора. Авансът се изплаща в срок от 20 (двадесет) календарни дни след подписване на договора, представяне на фактура и банкова гаранция за аванса, в размер на плащането. 2. В срок от 20 (двадесет) календарни дни след приемането на пълния предмет на договора, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в размер на дължимата стойност по договора, след приспадане на получения аванс.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

На основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик №1 „Документи за подбор“, съдържащ:1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП с посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП. При участие за обособена позиция №1 се представя и копие на валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя “Първа група”,“Четвърта категория”, съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ или ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ да има регистрация в професионални или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да декларира или удостовери за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението /консорциума, който ще извършва строителни дейности.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ документите по 2) се представят за всяко ФЛ и ЮЛ, включено в обединението. При участие за обособена позиция №1 удостоверението за вписване в ЦПРС се представя от всеки член в обединението, който ще извършва строителни дейности.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т.2 се представят за всяко ФЛ и ЮЛ, включено в обединението.Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. 3.Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие.4.Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП.5.Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП.6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /при приложимост/.7.Декларация във връзка с Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.57, § 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и за спазване принципа на безпри-страстност и независимост при управление на ОП, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.8.Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.9.Декларация за приемане условията на проекто-договора .10.Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици.11.Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП /отнасяща се само за обособена позиция №1/12.Валидни застраховки “Професионална отговорност” съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл.2. ал.1, т.1 и т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн.ДВ.бр.17 от 02.03.2004г. копия заверени за вярност – отнасящо се само за обособена позиция №1.13.Декларация за посещение на обекта /отнасяща се само за обособена позиция №1/.От участие се отстранява участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а”-„д”, т. 2, т.3 и т.4 от ЗОП.Отстраняват се участници при наличие на обст. по чл.47,ал2,т.1,4 и 5 от ЗОП. Не могат да участват участници:1.при които лицата по чл.47,ал.4 ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация,2. които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.3. които се представляват от лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО или Междинното звено на ОП „Регионално развитие” 2007-2013г.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

отнасящи се за обособена позиция №1 1.1.Документи доказващи, че участникът разполага с ликвиден работен капитал за финансиране на осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки под формата на банкова референция и/или удостоверения от банки и/или кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства. Заверено за вярност копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Ако по обективни причини участникът не може да представи нито един от горепосочените документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представя заверено за вярност копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, или всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Р България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. *Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря сборно на минималните изисквания за обособените позиции, за които участва. Относно Обособена позиция № 2: Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

отнасящи се за обособена позиция №1 1.Участникът трябва да разполага с финансов ресурс (свободни средства по кредитна линия, собствен или друга приемлива форма на разполагаеми средства) за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, в размер на не по-малко от 15% от прогнозната стойност на поръчката, а именно:831 212лв. (или тяхната равностойност във валута) Мотиви: Поставянето на това минимално изискване към участниците се налага с оглед необходимостта в осигуряването на консумативи, лични предпазни средства за работниците си, участващи в изпълнението на дейностите, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки. *Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря сборно на минималните изисквания за обособените позиции, за които участва.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

отнасящи се за обособена позиция №1: 1. Списък на строителството/ Образец № 11 / , изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на позицията, и придружено от:-посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности И Списък на услугите/ Образец № 11Б/, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. ИЛИ Списък на строителството-пълен инженеринг/Образец № 11А / , изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на позицията, и придружено от: -посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Списък на проектантския екип, ангажиран с изпълнение на проектирането - / Образец № 14/, придружен от заверени копия на валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност и Декларация за ангажираност, при положение, че лицата от списъка не са на трудов договор при участника (свободен текст или подобен на примерния към образците). *Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря сборно на минималните изисквания за обособените позиции, за които участва. *** Продължава в Приложение Б за съответната обособена позиция

Изисквано минимално/ни ниво/а:

отнасящи се за обособена позиция №1: Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на обособената позиция, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата и минимум една услуга, еднаква или сходна с предмета на обособената позиция, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. *Забележка: Еднакво или сходно с предмета на позицията строителство се счита ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на производствени/промишлени сгради/бази. *Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на позицията се счита изработване на проекти за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на производствени/промишлени сгради/бази. *Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извръшват и са пряко обвързани и съобразени с предмета на обособената позиция, нейната стойност,обем, сложност и предназначение. *Забележка: За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация. За изпълнени услуги се считат такива приети от възложителя. ИЛИ Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство (пълен инженеринг), еднакво или сходно с предмета на обосбената позиция, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата *Забележка: Еднакво или сходно с предмета на позицията строителство се счита пълен инженеринг (проектиране и строителство) на обект за ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на производствени/промишлени сгради/бази. *Забележка: За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация. 2. Участниците следва да разполагат с екип от проектанти за изпълнение на позицията, включващ минимум следните експерти: - Ръководител на проектантския екип – инженер технолог, притежаващ пълна проектантска правоспособност и опит в изготвянето на минимум 1 технологичен проект за оборудване на автосервизи; - Архитект, притежаващ пълна проектантска правоспособност ; - Инженер конструктор, притежаващ пълна проектантска правоспособност по част ПГС или Организация и изпълнение на строителството ; - Електроинженер, притежаващ пълна проектантска правоспособност по част Електрическа, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия” или еквивалентна ; - Електроинженер – слаботокови инсталации, притежаващ пълна проектантска правоспособност, специалност „Съобщителна осигурителна техника и системи”, „Радио и телевизионна техника“, „Компютърни системи и технологии”; - Инженер по част „Водоснабдяване и канализация”, притежаващ пълна проектантска правоспособност и опит в изготвянето на минимум 1 проект за системи за автоматично пожарогасене; - Инженер по част „Отопление, вентилация и климатизация”, притежаващ пълна проектантска правоспособност ; - Инженер „Газоснабдяване”, притежаващ пълна проектантска правоспособност ; - Инженер „Противопожарна охрана” - с удостоверение завършен курс по прилагане на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ; *Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря сборно на минималните изисквания за обособените позиции, за които участва. *** Продължава в Приложение Б за съответната обособена позиция

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Обособена позиция №1 Показател ,,СИП”: Срок за изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”; тежест: 30
Показател: Обособена позиция №1Показател ,,СИС”: Срок за изпълнение на СМР и доставка и монтаж на машини и съоръжения ; тежест: 30
Показател: Обособена позиция №1Показател ,,ПЦ”: Предлагана обща цена; тежест: 40
Показател: Обособена позиция №2Показател ,,СДМ”: Срок за доставка и монтаж на машини и съоръжения ; тежест: 30
Показател: Обособена позиция №2 Показател ,,ПЦ”: Предлагана обща цена ; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.08.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

1) Документацията за участие е публикувана и достъпна в деня на публикуване на обявлението в Регистъра на АОП, на адресите посочени в Раздел I интернет адреси. Комплектът офертни документи може да бъде получен и на място в адинистративната сграда на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, всеки работен ден от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 -16.30 часа от всяко лице, поискало това или да бъде изпратен по пощата за негова сметка само след заплащане цената за настоящата документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.08.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

„Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, ул. Тролейна № 48, ет.2, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

1) За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в Раздел I интернет адреси. (2) В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в Раздел I интернет адреси, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. (3) Срок за искане на разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичане срока за получаване на офертите. (4) Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. (5) Всички решения по чл.27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в Раздел I интернет адреси. (6) Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. (7) Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕП или чрез комбинация от тези средства. (8) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48. При приемане на офертни документи в деловодството на отдел Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, върху плика се регистрира входящият архивен номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на вносителя се дава талон, отразяващ тези данни. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, а не датата на изпращане, отбелязана на пощенското клеймо. (9) Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП. (10) Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на изискването: По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици. (11)В случаите, в които при критерий „най-ниска цена“ е предложена еднаква най-ниска цена в две или повече оферти и при критерий „икономически най-изгодна оферта“ не може да се приложи чл. 71, ал. 4 от ЗОП, класирането на допуснатите оферти се извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП. (12) На заседанието на комисията за провеждане на жребий следва да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и имат право да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. (13) Възложителят уведомява лицата, които имат право да присъстват, за датата, часа, мястото на отваряне и реда за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел I от обявлението, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.07.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „ Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката следва да се извърши инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна, включващо следните дейности: 1. преглед и анализ на наличната изходна информация, както и направа на всички необходими проучвания на място. 2. изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект” съгласно изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Техническите спецификации. 3. съгласуване на инвестиционния проект с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания преди предаването на проекта на Възложителя за проверка на съответствието от страна на УО на ОППР със заложените обхват и параметри на компонента в договора за безвъзмездна финансова помощ за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, одобрение и получаване на разрешение за строеж. 4. подпомагане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на оценка, съгласуване и одобрение на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж чрез: участие в работни срещи с консултанта, осъществяващ оценка на съответствието на проекта, представяне и защита на проекта пред ОЕСУТ и участие в работни срещи с Главния архитект на община Варна; 5. извършване в срока на договора на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен инвестиционен проект, ведно с количествените сметки към него и издаденото разрешение за строеж. 6. осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект в процеса на строителство. 7. изготвяне на екзекутивна документация по реда на чл.175 от ЗУТ, както и документацията, необходима за издаване на удостоверение по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45112000, 45300000, 45310000, 39717000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изкопни и земни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Вентилатори и климатици

3) Количество или обем

Дейностите, които следва да се извършат при изпълнение на предмета на поръчката са подробно описани в одобрените Технически спецификации, неразделна част от документацията за участие в откритата процедура

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5541417.08 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

3.Списък на предложения инженерно-технически състав, ангажиран за изпълнението на строителните дейности - (Образец № 12) придружен с Декларация за ангажираност, при положение, че лицата от списъка не са на трудов договор при участника (свободен текст или подобен на примерния към образците) Минимално изискване: Участниците следва да разполагат с инженерно-технически състав, ангажиран за изпълнението на строителните дейности, както следва: Ръководител екип – образователна степен „магистър“, инженер специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; Технически ръководител - минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалентна. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години; Специалист - образователна степен „магистър“, със специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Електротехника” или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; Специалист - образователна степен „магистър“, със специалност „Газоснабдяване” или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; Специалист - образователна степен „магистър“, със специалност „Отопление, вентилация и климатизация“ или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; Специалист - образователна степен „магистър“, със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; Отговорник по контрола на качеството - притежаващ удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно и опит на подобна позиция минимум 3 години; Координатор по безопасност и здраве, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. или еквивалентно и опит на подобна позиция минимум 3 години; 4. Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 (или еквивалентна) с обхват обхват проектиране и строителство. -копие, заверено от участника; Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството 5. Сертификат на участника за внедрена система за управление на Околната среда ISO 14001:2004(или еквивалентна) с обхват проектиране и строителство.- копие, заверено от участника; Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда *Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря сборно на минималните изисквания за обособените позиции, за които участва.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка и монтаж на машини и съоръжения за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна по Компонент 9 „Подобрения на производствено-техническата база” на проект на Община Варна BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”
1) Кратко описание

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка и монтаж на машини и съоръжения за подобряване на производствено-техническата база на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие в откритата процедура.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34328000

Описание:

Изпитателни стендове, комплекти за оборудване на превозни средства и предпазни колани

3) Количество или обем

Дейностите, които следва да се извършат при изпълнение на предмета на поръчката са подробно описани в одобрените Технически спецификации, неразделна част от документацията за участие в откритата процедура

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
125000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2015 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

1. Списък на доставките / Образец № 11В /, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Минимално изискване: Участниците следва да имат минимум една доставка еднкава или сходна с предмета на обосбената позиция, за която участникът кандидатства, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника. *Забележка: за сходни с предмета на позицията дейности се приемат дейности, свързани с доставка и монтаж на машини и съоръжения, съгласно описаните в Техническата спецификация за Обособена позиция №2. *Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря сборно на минималните изисквания за обособените позиции, за които участва.