Версия за печат

00016-2015-0006

BG-Априлци: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул.Васил Левски № 109, За: Станислава Нанкова - Заместник - Кмет на Община Априлци и Марко Пенов - Гл. експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-542-00016_2015_0006.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изработването на проект за Общ устройствен план на община Априлци, включва изработване на Предварителен проект, придружен с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл.105, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изработване на Окончателен проект за ОУП на община Априлци. Цел на обществената поръчка: Основна цел на ОУП на община Априлци е да определи общата структура и преобладаващото предназначение на териториите на община Априлци, видът и предназначението на техническата инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на недвижимо културно наследство. ОУП трябва да послужи като основа за цялостното устройство на територията на общината и да способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса чрез привличане на повече инвестиции в общината. Общият устройствен план на Община Априлци следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 540 от Протокол № 65 от 26.03.2015 г. на Общински съвет – гр.Априлци „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци” – неразделна част от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15 - 20 години. Заданието за изработване на Общ устройствен план на община Априлци има за цел да формулира основните изисквания към ОУП на общината, както и кръга от проблеми, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години. Със Заданието се представят и основните, най – общи насоки за бъдещото развитие на общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда, с гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. При изработването на ОУПОА следва да се отчетат взаимовръзките, взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед осигуряване на балансиран растеж и създаване на устройствени условия за реализация на проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71240000, 71313440, 90711400

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималният финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената поръчка е в размер до 125 000 лв. (сто двадесет и пет хиляди лева) без включен ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
125000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците внасят гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка в размер на 1 200 лева (хиляда и двеста лева). Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Априлци в Търговска банка “ОББ" АД - клон Априлци; IBAN: BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10, BIC: UBBSBGSF; б) банкова гаранция (оригинал) – трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от крайния срок за подаване на офертите. Гаранцията за участие се задържа от възложителя при условията на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума, която се внася по сметката на Община Априлци в Търговска банка “ОББ" АД - клон Априлци; IBAN: BG 59 UBBS 80 02 33 00 28 47 10, BIC: UBBSBGSF; б) банкова гаранция със срок на валидност - равен на срока на договора, удължен с тридесет календарни дни. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора с определения за изпълнител участник.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира по Споразумение № РД-02-30-54 / 15.05.2015 г. за частично финансово подпомагане със средства от държавния бюджет, чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на основание § 123, ал.2 и ал.3 от ПЗР към ЗИД на Закона за устройство на територията (ПЗР към ЗИД на ЗУТ, обн.ДВ, бр.82/2012 г., изм.ДВ, бр.98/2014 г.) и Постановление № 8 от 16.01.2015 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Финансирането се осъществява частично в размер на 100 000 лв. без ДДС (120 000 лв. с ДДС) от Министерството на регионалнота развитие и благоустройството /МРРБ/, за изготвяне на проект на Общ устройствен план на Община Априлци /ОУПО/, с наименование „Изработване на Общ устройствен план на община Априлци”. В съответствие с договорените условия в Споразумение № РД-02-30-54 / 15.05.2015 г. Община Априлци осигурява съфинансиране в размер на 25 000 лв. без ДДС (30 000 лв. с ДДС) от бюджета на общината. Плащанията към Изпълнителя по настоящата поръчка ще бъдат както следва: 1. Авансово плащане – в размер на 20 % от цената по договора, се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 (тридесет) дневен срок след сключване на договора и получаване на авансово плащане от финансиращия орган – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл.3, ал.2 от Споразумение № РД-02-30-54/15.05.2015 г. от бюджета за изработването на ОУП на община Априлци, само и единствено след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова гаранция или друго обезпечение, покриващи пълния размер на аванса и след представяне на фактура – оригинал за същата стойност. 2. Първо междинно плащане – в размер на 25 % от цената по договора, се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във фаза предварителен проект на ОУПОА (вкл. ЕО и ОС), след предаване на Предварителния проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след одобряването му по реда на т.II.9. от „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ по изпълнение на §123, ал.3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за изработване на общи устройствени планове на общини”, с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол по реда на чл.9 от договора, представяне на фактура - оригинал и получаване на финансиране от финансиращия орган МРРБ, съгласно чл.3, ал.3 от Споразумение № РД-02-30-54/15.05.2015 г. от бюджета за изработването на ОУП - в 30 (тридесет) дневен срок. 3. Второ междинно плащане – в размер на 25 % от цената по договора, се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след проведено обществено обсъждане по реда и условията на чл. 127, ал.1 от ЗУТ, представяне на фактура - оригинал и след получаване на финансиране от МРРБ съгласно чл.3, ал.4 от Споразумение № РД-02-30-54/15.05.2015 г. от бюджета за изработването на ОУП - в 30 (тридесет) дневен срок. 4. Окончателно плащане – остатъка от стойността на договора, в размер на 30 % се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на окончателния проект на ОУПОА и влязло в сила решение на Общински съвет (на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ) и след представяне на фактура – оригинал, като размера на окончателното плащане е сумата след приспадане на направените авансово и междинно плащания.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът кандидатства като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват договор. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно по Закона за задълженията и договорите и че са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора. В договора трябва да се посочва точното и ясно разпределение на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението, като разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението. Участниците в обединението трябва да посочат задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, да подписва всички документи от името на обединението, както и че представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя. Упълномощеното лице на обединението е упълномощено да получава указания за и от името на всеки член на обединението, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на упълномощеното лице на обединението. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Срокът на обединението да е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложен договор за създаване на обединение или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

І. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който: 1. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. Е обявен в несъстоятелност; 3. Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 4. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. ІІ. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: 1. При които лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла § 1, т.23а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. ІІІ.Наличието на обстоятелства по чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл.5, т.3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка. ІV. Общият устройствен план на Община Априлци следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 540 от Протокол № 65 / 28.03.2015 г. на Общински съвет – гр.Априлци „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци” – неразделна част от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За да бъде допуснат до участие, всеки участник представя следните документи: Плик №1 "Документи за подбор" със следното съдържание: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в Офертата; 2. Представяне на участника (Приложение №4 – което включва: Посочване на единен идентификационен код (с декларация - Приложение №4) по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №5; 4. При участници обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата, в който се посочва представляващият; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение №7; 8. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата - Приложение №9; 9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – Приложение №10; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва – Приложение №7; 11. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – Приложение № 8; 12. Декларация-списък на служителите/експертите (Приложение№10), които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка и Автобиография на всеки конкретен експерт – Образец № 16; 13. Декларации за разположение от експертите, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, подписана от всеки член на екипа - когато е приложимо в случаите, когато участник ангажира експерти, които не са негови служители (Приложение №11); 14. Декларация по чл.83, ал.4 от ЗООС и по чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми/за експертите и ръководителя на екипа/- Приложение №13; 15. Декларация за техническо оборудване, че участникът разполага със софтуер за периода на изпълнение на поръчката – Приложение №12. Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" със следното съдържание: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо). Плик №3 "Предлагана цена" със следното съдържание: 1. Ценово предложение на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЯМА
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 2.Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка; 3.Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на експерт; 4.Декларация по чл.83, ал.4 от ЗООС и по чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми/за експертите и ръководителя на екипа/. 5.Декларация за техническо оборудване, че участникът разполага със софтуер за периода на изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: 1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да са изпълнили минимум една услуга за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, сходна с предмета на настоящата поръчка. Под “Услуги, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: Дейности по изработване на Задание за изработване Общ устройствен план, и/или Общ устройствен план, и/или на концепция и / или схема за пространствено развитие, и / или цялостен ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място), и/или Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), и/или териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо за обединението. 2. Участниците трябва да разполагат с екип за изпълнение на поръчката, който включва най–малко следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един от тях: 2.1. Екип ОУП: 2.1.1. Ръководител екип – има функциите и на основен проектант; висше образование, с образователно – квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 7 години професионален опит по специалността и минимум 5 години опит в областта на устройственото планиране; 2.1.2. Експерт 1 – висше образование, с образователно- квалификационна степен "магистър", специалност специалност "Архитектура" и/или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността и минимум 3 години опит в областта на устройственото планиране; 2.1.3. Експерт 2 – „Недвижимо културно наследство” - висше образование, с образователно- квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или "Ландшафтна архитектура" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит в областта на устройственото планиране и опазването на културното наследство. Експертът следва да бъде вписан в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство; 2.1.4. Експерт 3 – „Транспортна инфраструктура“ – висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност, с минимум 5 годишен професионален опит в планирането и проектирането на транспортно – комуникационни системи; 2.1.5. Експерт 4 – висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, специалност „Геодезия“, „ГИС” или „Картография“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; 2.1.6. Експерт 5 – „Водоснабдяване и канализация“ - висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; 2.1.7. Експерт 6 – „Електроинженер“ - висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, инженер със специалност „Електроинженерство” или „Електротехника” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; Продължение в Раздел VІ.3 Допълнителна информация
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Екипът за изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта трябва да включва експерти отговарящи на изискванията на чл.83 от ЗООС и чл.16 от НУРИЕОПП. Обстоятелствата се удостоверяват с декларация.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за изработка на предварителен и окончателен проект на ОУП на община Априлци; тежест: 60
Показател: Срок за изработване и предаване на предварителен проект на ОУП на Община Априлци (вкл. Екологична оценка и Оценка за съвместимост), в календарни дни; тежест: 30
Показател: Срок за изработване на окончателен проект на ОУП на Община Априлци, в календарни дни; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 652165 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.07.2015 г.  Час: 16:40
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.07.2015 г.  Час: 11:00
Място

Сградата на Община Априлци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

2.1.8. Експерт 7 – висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“, специалност „Далекосъобщения“ или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност; 2.1.9. Експерт 8 – висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър” в някоя от следните области: геология, инженерна геология, хидрогеология, почвознание или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; 2.2. Екип ЕО и ОС: 2.2.1. Експерт 9 – Ръководител на екипа за изготвяне на Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) – висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Екология”, „Опазване на околната среда“, „Ландшафтознание”, „Физическа география” или еквивалентна, с професионален опит при разработване на Екологична оценка и/или, Оценка за съвместимост, изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повишаване качествата на градската среда и/или, управление на зелени системи и/или, предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или, управление на отпадъците и/или ОВОС, с минимум 5 годишен професионален опит по специалността; 2.2.2. Експерт 10 – „Биоразнообразие“ - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Биология“, „Екология”, „Озеленяване“, „Биологически науки”, „Науки за земята”, или еквивалентна, правоспособност в областта на професионалната си квалификация, с минимум 5 години професионален опит по специалността; 2.2.3. Експерт 11 – „Икономически анализи и прогнози“ - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Икономика“, „Икономо-география“ или еквивалентна, правоспособност в областта на професионалната си квалификация, с минимум 5 годишен професионален опит по специалността; 2.2.4. Експерт 12 – „Социално – демографски анализи и прогнози“ - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Социология“, „Демография“, „География” или еквивалентна, правоспособност в областта на професионалната си квалификация. Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на Възложителя в настоящата документация за участие и „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци”. Екипът за изготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимостта трябва да включва експерти отговарящи на изискванията на чл.83 от ЗООС и чл.16 от НУРИЕОПП. Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложения екип за изпълнение на поръчката. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените изисквания в тази точка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването е за обединението като цяло. Желаещите да получат Документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Априлци - www.obshtina-apriltsi.com, секция „Профил на купувача”. Получаването на документация по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят ще публикува разясненията по документацията в официалния сайт на община Априлци - www.obshtina-apriltsi.com, секция „Профил на купувача”. Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на община Априлци - www.obshtina-apriltsi.com, секция „Профил на купувача”, най-малко два работни дни преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба се подава съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП. Жалба срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата, се подава в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ