Версия за печат

00016-2015-0006

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 230 от 02.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул. Васил Левски № 109, За: Станислава Нанкова - Заместник - Кмет на Община Априлци и Марко Пенов - Гл. експерт Общинска собственост, Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-542-00016_2015_0006.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изработване на проект за Общ устройствен план на община Априлци, включва изработване на Предварителен проект, придружен с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС) в териториален обхват, съгласно чл.105, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и изработване на Окончателен проект за ОУП на община Априлци. Цел на обществената поръчка: Основна цел на ОУП на община Априлци е да определи общата структура и преобладаващото предназначение на териториите на община Априлци, видът и предназначението на техническата инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на недвижимо културно наследство. ОУП трябва да послужи като основа за цялостното устройство на територията на общината и да способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса чрез привличане на повече инвестиции в общината. Общият устройствен план на Община Априлци следва да бъде изработен при спазване на одобрено с Решение № 540 от Протокол № 65 от 26.03.2015 г. на Общински съвет – гр.Априлци „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци” – неразделна част от Документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15 - 20 години. Заданието за изработване на Общ устройствен план на община Априлци има за цел да формулира основните изисквания към ОУП на общината, както и кръга от проблеми, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години. Със Заданието се представят и основните, най – общи насоки за бъдещото развитие на общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда, с гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. При изработването на ОУПОЛ следва да се отчетат взаимовръзките, взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед осигуряване на балансиран растеж и създаване на устройствени условия за реализация на проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, и прогнозната стойност на обществената поръчка за услуга е повече от 66 000.00 лв. съгласно изискванията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, поръчката следва да бъде възложена по реда на Глава Пета от ЗОП – Открита процедура по предвидените в Закона за обществените пръчки опростени правила. На основание чл.16, ал.1 във връзка с чл.14, ал.3 от ЗОП, както и с цел гарантиране на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация е избрано обществената поръчка да бъде възложена чрез провеждане на открита процедура по предвидените в закона опростени правила. Откритата процедура ще даде възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на Община Априлци. Изготвеното и одобрено с Решение № 540 от Протокол № 65 от 26.03.2015 г. на Общински съвет – гр.Априлци „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Априлци” – неразделна част от Документацията на обществена поръчка, дава възможност достатъчно точност и определи формата и съдържанието на проекта на ОУПА.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Жалба се подава съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП. Жалба срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата, се подава в срока, определен в чл.120, ал.7 от ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Симеонов Вълев
Длъжност: Кмет на Община Априлци