Версия за печат

01073-2015-0005

BG-Мъглиж: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мъглиж, пл. Трети март 32, За: Стела Славчева, Република България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 2120, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: гр. Мъглиж, пл. Трети март 32, Община Мъглиж

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на територията на община Мъглиж"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мъглиж
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на територията на община Мъглиж". Предмет на обществената поръчка е Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на територията на община Мъглиж", включваща три подобекта: • Подобект І - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода • Подобект ІІ - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Юлиево • Подобект ІІІ - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Дъбово Предметът на поръчката е неделим. Участниците в процедурата могат да подават оферта единствено общо за трите подобекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС и се предлага от участника в Ценово предложение - Образец №9. Максималната стойност на поръчката е 1 765 117,23 лв. (един милион седемстотин шестдесет и пет хиляди сто и седемнадесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС, формирана като сбор от максималните стойности на трите подобекта, включени в обекта на поръчката, а именно: • Подобект І - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода. Общата дължина на обекта е 0+601,79 км, a максималната стойност на подобекта е 307 542,86 лв. без ДДС. • Подобект ІІ - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Юлиево. Общата дължина на обекта е 1+485,28 км, a максималната стойност на подобекта е 800 528,68 лв без ДДС. • Подобект ІІІ - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Дъбово. Общата дължина на обекта е 1+029,65 км, a максималната стойност на подобекта е 657 045,69 лв. без ДДС. Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката като цяло, както и максималните стойности за отделните подобекти, ще бъдат предложени за отстраняване поради несъответствие с това предварително обявено условие.

Прогнозна стойност без ДДС
1765117.23 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди / лева. Същата може да се внесе в брой по сметката на Община Мъглиж, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Мъглиж (в лева): ИНВЕСТБАНК АД, клон София – Арсеналски; IBAN: BG49 IORT 8038 3300 3885 00; BIC: IORT BGSF. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е безусловна и неотменима, в полза на Община Мъглиж, със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка, за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие - Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Мъглиж (в лева): ИНВЕСТБАНК АД, клон София – Арсеналски; IBAN: BG49 IORT 8038 3300 3885 00; BIC: IORT BGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима; в полза на Община Мъглиж; със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от Министерство на финансите посредством осигуряване на Целеви трансфер от Централния бюджет на Република България. За осъществяване на предмета на обществената поръчка, към момента на нейното обявяване, финансиране не е осигурено. В следствие на това Община Мъглиж, обявява настоящата обществена поръчка, при това условие и договорът за изпълнение на поръчката ще бъде сключен под условие. В случай, че не се осигури финансиране от Централния бюджет на Република България в срок до една година от сключване на договора за изпълнение на настоящата поръчка, същият се прекратява по право, без страните да си дължат нищо, като на Изпълнителят се възстановява внесената гаранция за изпълнение. Плащанията се извършват по банков път само по искане на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя и при спазване изискванията и условията на Договора при следната схема: • Авансово плащане в размер на 30% /тридесет процента/ от стойността на договора с ДДС в срок от 10 /десет/ работни дни след издадена фактура, покриваща пълния размер на аванса и постъпване на средствата в сметката на община Мъглиж по СЕБРА. • Окончателно плащане – (разлика между предложената цена за изпълнение и преведеното авансово плащане) - в срок от 30/тридесет/ дни след завършване и предаване на обекта с протокол Образец 15, издадена фактура и постъпване на средствата в сметката на община Мъглиж по СЕБРА.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от Министерство на финансите посредством осигуряване на Целеви трансфер от Централния бюджет на Република България. За осъществяване на предмета на обществената поръчка, към момента на нейното обявяване, финансиране не е осигурено. В следствие на това Община Мъглиж, обявява настоящата обществена поръчка, при това условие и договорът за изпълнение на поръчката ще бъде сключен под условие. В случай, че не се осигури финансиране от Централния бюджет на Република България в срок до една година от сключване на договора за изпълнение на настоящата поръчка, същият се прекратява по право, без страните да си дължат нищо, като на Изпълнителят се възстановява внесената гаранция за изпълнение. 2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. . Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. При участие в процедурата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация, Приложение №1 към Образец №1, която се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията съдържа и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор” , който съдържа:1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника –Образец №1, което включва:- посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Приложения:- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1, както и Копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти II група, IV категория и II-ра група III-та категория, съгласно чл.137 от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалентно; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;4) Копие на договора за обединение, при участник обединение; 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката –Образец №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3.7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума по банкова сметка или документ за внесена сума в касата на Възложителя.8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - Образец №4;9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Образец №5; 10) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически изисквания” на Обявлението за по¬ръчката;11) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №7. Ако е приложимо към посочените документи се прилага и Декларация, в свободен текст, в която участникът посочва, че ще има на свое разположение използваните ресурси - (в случаите, когато участникът ще използва ресурси на други ФЛ и ЮЛ, съгл. чл. 51а от ЗОП). ПЛИК “2” с надпис Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа: попълнен ОБРАЗЕЦ №8 и следните приложения към него: 1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка; 2. Спецификация на всички използвани материали; 3. Строителна програма. Трите документа се изготвят съгласно указанията в документацията за участие, техническата спецификация и методиката за оценка на офертите. ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа - попълнен и подписан Образец №9 - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Към ценовото предложение се представят: 1.Количествена сметка с попълнени единични цени за предвидените СМР, подписана и подпечатана от участника-оригинал, Образец №10; 2.Анализ на единичните офертни цени – заверени от участника. !!! ВАЖНО Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) от съот-ветните документи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изскват икономически и финансови възможности.
Минимални изисквания: Не се изискват икономически и финанссови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата - попълва се Образец №6. Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. • Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват строителна дейност. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече участници в обединението. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Съгласно чл. 51а кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата открита процедура, минимум едно строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на улици и тротоари в населено място. Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 2. Участникът трябва да е сертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството с област на приложение в строителството, което се доказва с копие от официалния сертификат. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П1; тежест: 20
Показател: Срок за изпълнение – П2; тежест: 30
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.07.2015 г.  Час: 11:00
Място

Община Мъглиж, гр. Мъглиж, пл. Трети март 32, зседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим до достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3, Възложителят намалява сроковете по ал. 1 на същия член до 28 дни със 7 календарни дни, като изпраща настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, като от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно ч. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ