Версия за печат

01073-2015-0005

BG-Мъглиж:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-205 от 01.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Мъглиж, пл. Трети март 32, За: Стела Славчева, Република България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 2120, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: гр. Мъглиж, пл. Трети март 32, Община Мъглиж

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www/maglizh.com.

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с наименование „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на територията на община Мъглиж". Предмет на обществената поръчка е Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода, с. Юлиево и с. Дъбово на територията на община Мъглиж", включваща три подобекта: • Подобект І - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Ягода • Подобект ІІ - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Юлиево • Подобект ІІІ - Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в с. Дъбово Предметът на поръчката е неделим. Участниците в процедурата могат да подават оферта единствено общо за трите подобекта.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка и във връзка с предвидените прагове в Закона за обществени поръчки, Възложителят следва да проведе открита процедура. Не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, Община Мъглиж обявява открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Господин Антонов Господинов
Длъжност: Кмет на Община Мъглиж