00038-2015-0030

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 84 от 01.07.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gabrovo.bg/160-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Благоустрояване обществени пространства по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване дворно пространство ЦДГ "Перуника 1", УПИ III, кв.29 по плана на гр. Габрово”, обособена позиция №2 „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“ ул. Ивайло №13 гр. Габрово“ и обособена позиция №3 „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указанията и документацията за участие в процедурата е с предмет: “Благоустрояване обществени пространства по три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Благоустрояване дворно пространство ЦДГ "Перуника 1", УПИ III, кв.29 по плана на гр. Габрово”, обособена позиция №2 „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“ ул. Ивайло №13 гр. Габрово“ и обособена позиция №3 „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“ Описание и Обхват на предвидените строително-монтажни работи Обхватът на дейностите е съгласно съответните КСС (Приложения № 1; № 2 и № 3), от документацията и Техническа спецификация на СРР/СМР/КРР.Строителят следва да извърши качествено СМР/СРР, съобразно одобрения инвестиционен проект /за обособена позиция № 1/ или ситуационната схема /за обособени позиции № 2 и № 3/ и изискванията на нормативната уредба.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45220000, 45236210, 45310000, 45330000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 58 от 21.05.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2015-30
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

668026

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

21.05.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В обявения от Възложителя срок за получаване на оферти - 30.06.2015г., 16:30 часа, не са подадена оферти по обособени позиции №2 „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“ ул. Ивайло №13 гр. Габрово“ и №3 „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция №2 „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“ ул. Ивайло №13 гр. Габрово“ и Обособена позиция №3 „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“. Обхватът на дейностите е съгласно съответните КСС (Приложения № 2 и № 3), от документацията и Техническа спецификация на СРР/СМР/КРР.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово