Версия за печат

00276-2014-0016

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов, №1, бл. 31, За: Антоний Миленков, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493161, E-mail: a.milenkov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=272.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пощенски услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: ОП-48-1 от 24.10.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2014-0016
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хартии за нуждите на "Български пощи" ЕАД


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 82 от 01.04.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Мениджмънт Бизнес Машин ООД ЕИК 000708921, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 146, вх. Б, ет. 5, Република България 1463, София, Тел.: 02 8051715, E-mail: uzunova@mbm-bg.com,, Факс: 02 8051717

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хартии на "Български пощи" ЕАД

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.04.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
396761.29 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.06.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

ДА

Променено условие: Анекс - частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка.; Преди промяната: 43 артикула, количество на заявена хартия по позиция №2 - Хартия копирна за копирни машини, лазерни и мастиленоструйни принтери, формат А4, 80 g/m2.; След промяната: 10 броя артикули,и се увеличава количеството на заявената хартия по позиция №2 от обобщената заявка - Хартия копирна за копирни машини, лазерни и мастиленоструйни принтери, формат А4, 80 g/m2.; Правно основание: чл.43,ал.2,т.1,б,в.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
396761.29 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.07.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор