00038-2015-0031

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 83 от 30.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gabrovo.bg/161-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/ - 2015/2016 г.“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура обхваща всички необходими дейности по осъществяването на невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 59 от 25.05.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2015-31
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

668438

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.05.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За участие в обществената поръчка е подадена една оферта от „САЛАМАНДЪР“ ООД. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП участникът се отстранява, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя обективирани в Раздел I, буква Г от Указанията за участие в процедурата и Раздел II.2.1. от Обявлението за поръчката, а именно ценовaтa офертa на допуснатия участник до отваряне на Плик №3 „Предлагана цена”, „САЛАМАНДЪР“ ООД, надвишава максималния разполагаем финансов ресурс, посочен от Възложителя, а именно до 42 500 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин лева) без ДДС или 51 000 лв. (петдесет и една хиляди лева) с ДДС за 17 месеца. Участникът е предложил цена от 43 851.50 лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин петдесет и един лева и 50 ст./ без ДДС или 52 621.80 лв. /петдесет и две хиляди шестстотин двадесет и един лева и 80 ст./с вкл. ДДС за 17 месеца. Възложителят прекратява процедурата на осн. чл. 39, ал.1, т. 3 от ЗОП - офертата, която отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, надвишава финансовия ресурс, който той може да осигури.

IV.4) Най-ниска оферирана цена

43 851.50 лв. /четиридесет и три хиляди осемстотин петдесет и един лева и 50 ст./ без ДДС или 52 621.80 лв. /петдесет и две хиляди шестстотин двадесет и един лева и 80 ст./с вкл. ДДС за 17 месеца.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово