Версия за печат

02709-2015-0037

BG-Берковица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП Държавна горско стопанство-Берковица, ул.Митрополит Кирил №13, За: Наташа Илиева, Давид Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88992, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88996

Място/места за контакт: ТП Държавна горско стопанство-Берковица ул.Митрополит Кирил №13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150630GUak5143205.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150630GUak5143205.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Държавно предприятие създадено по силата на Закона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на строително-монтажни работи във вила и кантон, намиращи се в обект „Разсадника”, на територията на "СЗДП" ДП ТП "ДГС-Берковица"”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Берковица, местност „Ашиклар”, горски кантон и вила в обект „Разсадника”, собственост на "СЗДП" ДП ТП "ДГС-Берковица"
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

"Извършване на строително-монтажни работи във вила и кантон, намиращи се в обект „Разсадника”, на територията на "СЗДП" ДП ТП "ДГС-Берковица": 1 ГРАНИТОГРЕС ПО ПОД ВЪТРЕШЕН 2 ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ 3 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ 4 ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ФАЯНС 5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ: 5.1 –за БАНЯ – 80 / 200 - 5.2 – за МАЗЕ – 120 / 200 - 6 В и К ИНСТАЛАЦИЯ: 6.1 - канал – 6.2 - водопровод (тръбна линия )- 7 КЪРТЕНЕ НА ДЮШЕМЕ ПО ПОД 8 ИЗЛИВАНЕ НА ПЛОЧА С АРМАТУРА 9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ С КАЗАНЧЕ 10 ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ РЕКОРДОМАН 4 квадрата 11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ 12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ 13 ПРЕРАБОТКА НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ 14 ТЕРАКОТА ПО ПОД НА БАНЯ 15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН ПРАВ 16 МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 17 ВАРОВА МАЗИЛКА 18 БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ – ПОД (дюшеме) и СТЪЛБИЩЕ (дървено) 19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПЕТИ ЗА БАНЯ 20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА ЗА ИЗОЛАЦИЯ 21 ПРОБИВАНЕ НА ДУПКИ ЗА ВОДОПРОВОД И КАНАЛ 22 ЗИДАНЕ НА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 17,5 см. 23 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ЗА МАЗЕ Уникален номер на поръчката: 20150630GUak5143205

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1 ГРАНИТОГРЕС ПО ПОД ВЪТРЕШЕН 2 ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ 3 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ 4 ОБЛИЦОВКА НА СТЕНИ С ФАЯНС 5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ: 5.1 –за БАНЯ – 80 / 200 - 5.2 – за МАЗЕ – 120 / 200 - 6 В и К ИНСТАЛАЦИЯ: 6.1 - канал – 6.2 - водопровод (тръбна линия )- 7 КЪРТЕНЕ НА ДЮШЕМЕ ПО ПОД 8 ИЗЛИВАНЕ НА ПЛОЧА С АРМАТУРА 9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ С КАЗАНЧЕ 10 ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ РЕКОРДОМАН 4 квадрата 11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ 12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ 13 ПРЕРАБОТКА НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ 14 ТЕРАКОТА ПО ПОД НА БАНЯ 15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН ПРАВ 16 МОНТАЖ НА БОЙЛЕР 17 ВАРОВА МАЗИЛКА 18 БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ – ПОД (дюшеме) и СТЪЛБИЩЕ (дървено) 19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАПЕТИ ЗА БАНЯ 20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАМЕННА ВАТА ЗА ИЗОЛАЦИЯ 21 ПРОБИВАНЕ НА ДУПКИ ЗА ВОДОПРОВОД И КАНАЛ 22 ЗИДАНЕ НА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 17,5 см. 23 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ ЗА МАЗЕ Уникален номер на поръчката: 20150630GUak5143205

Прогнозна стойност без ДДС
8000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора, вносима, респ. представена след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката - по банков път или в касата на възложителя. Гаранцията във формата на парична сума се внася в касата на СЗДП ТП „ДГС-БЕРКОВИЦА” или по банкова сметка IBAN BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, гр.Берковица. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от кандидата, определен за изпълнител на поръчката Условията и сроковете за задържане, респективно освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява със средства от стопанската дейност на Възложителя. Плащанията ще се извършнат съгласно клаузите на договора, сключен между Възложителя и Изпълнителя на поръчката.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията на процедурата както следва: 1.1. Заявление за участие и административни сведения по образец - (Приложение №3); 1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 1.3. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП. (декларация в свободен текст за наети строителни работници. Минимум 1 бр. договор, изпълнен през последната година, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор). 1.4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложения № 4 ; 1.5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП– Приложение № 5; 1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП– Приложение № 6; 1.7. Имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато кандидата предвижда участие на такива и дела на тяхното участие – Приложения №7 и №8; подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният кандидат; 1.8.Декларация относно срок на валидност на предложението -Приложение № 10; 1.9.Предлагана цена (ценова оферта) НАЙ – НИСКА ЦЕНА– Приложение № 9; 1.10.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 1.11. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в официален превод на български език.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи и информация относно икономическите и финансовите възможности.
Минимални изисквания: Не са предвидени минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: декларация в свободен текст за наети строителни работници. Минимум 1 бр. договор, изпълнен през последната година, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор
Минимални изисквания: декларация в свободен текст за наети строителни работници. Минимум 1 бр. договор, изпълнен през последната година, минимум 1 бр. препоръка за добро изпълнение или други подходящи документи, които показват успешно изпълнение на съответния договор
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.07.2015 г.  Час: 10:30
Място

Административната сграда на ТП "ДГС-Берковица", гр.Берковица, ул. "Митрополит Кирил" № 13

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени представители по нотариално заверено пълномощноРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ