Версия за печат

02709-2015-0037

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 12 - 02 от 30.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП Държавна горско стопанство-Берковица, ул.Митрополит Кирил №13, За: Наташа Илиева, Давид Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88992, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88996

Място/места за контакт: ТП Държавна горско стопанство-Берковица ул.Митрополит Кирил №13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150630GUak5143205.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150630GUak5143205.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Държавно предприятие създадено по силата на Закона за горите

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществена паръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи във вила и кантон, намиращи се в обект „Разсадника”, на територията на "СЗДП" ДП ТП "ДГС-Берковица" Уникален номер на поръчката: 20150630GUak5143205

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Йордан Йосифов Йончев
Длъжност: директор