02538-2015-0011

BG-Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-2 от 29.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Окръжна прокуратура - Русе, ул.Александровска № 57, ет.3, Съдебна палата, За: Снежанка Георгиева Христова, Р България 7000, Русе, Тел.: 082 881307, E-mail: oprusse@prb.bg, Факс: 082 825244

Място/места за контакт: Окръжна прокуратура Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.prb.bg/bg/opruse/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/opruse/obshestveni-porchki/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-por-9/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Административен ръководител на прокуратура в страната

Основна дейност на възложителя

Друг: Надзор за законност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужди езици и от чужди езици на български език под формата на писмени преводи на официални документи и други книжа във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, както и на други официални документи, които попадат извън обхвата на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.). Писмените преводи ще се извършват от и на следните чужди езици: І-ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански. ІІ-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, словенски, украински, молдовски, португалски, македонски; ІІІ-та група езици: унгарски, фламандски (нидерландски, холандски), шведски, норвежки, датски, естонски, арабски, фински (финландски), албански, латвийски, литовски, фарси (Иран-персиийски). ІV-та група езици: китайски, корейски, японски, монголски, виетнамски, арменски, грузински, иврит, хинди (Индия) и други. За осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство, до утвърждаване на списъците за съдебни преводачи и прилагане на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.), Възложителят може да възлага на посочени от изпълнителя преводачи и други преводи по досъдебни производства. В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство, преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител следва да осигури друг преводач. В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и/или чрез е-mail.

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужди езици и от чужди езици на български език под формата на писмени преводи на официални документи и други книжа във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, както и на други официални документи, които попадат извън обхвата на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.). Писмените преводи ще се извършват от и на следните чужди езици: І-ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански. ІІ-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, словенски, украински, молдовски, португалски, македонски; ІІІ-та група езици: унгарски, фламандски (нидерландски, холандски), шведски, норвежки, датски, естонски, арабски, фински (финландски), албански, латвийски, литовски, фарси (Иран-персиийски). ІV-та група езици: китайски, корейски, японски, монголски, виетнамски, арменски, грузински, иврит, хинди (Индия) и други. За осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство, до утвърждаване на списъците за съдебни преводачи и прилагане на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.), Възложителят може да възлага на посочени от изпълнителя преводачи и други преводи по досъдебни производства. В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство, преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител следва да осигури друг преводач. В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и/или чрез е-mail.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79530000

Описание:

Услуги по писмени преводи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОПИ-1 от 18.06.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-672406
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 118 - 215209 от 20.06.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2538-2015-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

672406

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.06.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Вместо:

Да се представи копие на валиден документ за сертификация по Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги", за управление качество по стандарта ISO 9001:2008 и БДС ISO/IEG 27001:2014.

Да се чете:

Да се представи копие на валиден документ за сертификация по Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги", за управление качество по стандарта ISO 9001:2008.Участниците да са регистрирани като администратор на лични данни съгласно Закона за ЗЛД, за което следва да представи удостоверение от КЗЛД.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) Технически възможности Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи):

Вместо:

Участникът следва да притежава валиден документ за сертификация по Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги", за управление качество по стандарта ISO 9001:2008 и БДС ISO/IEG 27001:2014. - да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответния език. - преводачите да са вписани в списъка на договора на участника с МВнР.

Да се чете:

Участникът следва да притежава валиден документ за сертификация по Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги", за управление качество по стандарта ISO 9001:2008. Участниците да са регистрирани като администратор на лични данни съгласно Закона за ЗЛД, за което следва да представи Удостоверение от КЗЛД. –преводачите от всички групи следва да са вписани в списъка на договора на участника с МВнР.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
10/08/2015 17:00
Да се чете:
20/08/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертите

Вместо:
14/08/2015 10:00
Да се чете:
25/08/2015 10:00
V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани:
Част от текста, която трябва да се промени:

Адрес на профила на купувача (URL):

Окръжна прокуратура - Русе, Окръжна прокуратура Русе, Република България 7000, Русе, E-mail: oprusse@prb.bg, Факс: 082 825244, На вниманието на:Снежанка Георгиева Христова

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя (URL): http://www.prb.bg/bg/opruse/obshestveni-porchki/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/opruse/obshestveni-porchki/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-por-9/.

V.9) Друга допълнителна информация:

По своя инициатива Възложитялт прави промени в Документацията за участие в открита процедура за възлагане на ОП,както следва: в ІІІ,т.2.2.2 и V,т.2.4.4 да се чете"Участниците да са регистрирани като администратор на лични данни съгласно Закона за ЗЛД, за което следва да представи Удостоверение от КЗЛД; в т.2.3, предл.2, стр.10 заличава като явна факт.грешка текста: "-да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответния език"; В т.2.3, предл.3, стр.10,и V,т.2.4.5,предл.3,стр.14 да се чете в посочената част:"-преводачите от всички групи следва да са вписани в списъка на договора на участника с МВнР" В ІV "Критерий за оценка на офертите" добавя пояснение:"Средно-аритметичната цена за всяка от групите езици се изчислява, като се съберат цените за 1 стандартна страница за обикновен и за спешен превод (кол.3+кол.4+кол.5+кол.6 на таблицата) и полученият сбор се раздели на съответния брой позиции в групата (представляващ произведение от броя езици в групата х 4 броя цени). Пример: При посочени 6 езика в група сборът от стойностите в кол.3 + кол.4 + кол.5 + кол.6 се раздели на 24 позиции (6 езика х 4 цени)." В VІІ-"Проект на договор", в т. ІІІ "Цена", в чл.3,ал.1,"Езици от трета група" добавя:"10. латвийски език"; в V.чл.6 - в съотв.с Раздел Б, ІІ,т.5.1 от документацията да се чете:"- от 20 (двадесет) до 150 (сто и петдесет) страници – срокът за изпълнение е до 20 календарни дни;- над 150 (сто и петдесет) страници – срокът за изпълнение е до 30 календарни дни". В ІХ, чл.32,т.5 да се чете "На основание чл.43,ал.5 от ЗОП" Приложение № 10 - срок за изпълнение на поръчката: да се чете:" 1(една) година, считано от датата на сключване на договора или достигане стойността на договора, което обстоятелство настъпи първо". Отпада изцяло текста след: "Участникът следва подробно да опише начина на изпълнение на поръчката в съответствие с технич.спецификация на Възложителя" Приложение № 11-след всяка таблица за съответната група езици се добавя текста:"Средно аритметична цена, предложена от нас от български на чужд език и от чужд език на български език за обикновена и спешна поръчка за превод за .... група езици – ………………..……. лв."


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията,, бул.Витоша № 18, Република България, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Димитров Георгиев
Длъжност: Административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Русе