00267-2015-0052

BG-Пловдив: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Ваня Джурова- юрист по проект, Нели Милкова- ръководител на проект, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 0889 763400, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 632781

Място/места за контакт: екип за управление на проект

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150626ufIO1713927.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150626ufIO1713927.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: ., Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за предоставяне на охранителни услуги”, обявена във връзка с реализирането на проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, на който Община Пловдив да възложи охраната на Център за грижа за младежи в риск, находящ се в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив. Предметът на поръчката обхваща осигуряването на жива невъоръжена охрана и техническа охрана – чрез сигнално-охранителна техника (СОТ). Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на Възложителя и Изпълнителя, са съгласно Проекта на договор, Техническите спецификации, Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Участниците трябва да са в състояние да осигурят 24-часова невъоръжена охрана, както и техническа охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ)

Стойност, без да се включва ДДС
30759.19 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Участниците в обществената поръчка и определения изпълнител избират сами формата на гаранция- парична сума или банкова гаранция. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банкова сметка на Община Пловдив за внасяне на парични гаранции: Обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ Банкова сметка: BG57IORT73753302000003 Банков код: IORTBGSF 1. Гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 300 /триста/ лева. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок не по-малко от 200 /двеста/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. В случай че в банковата гаранция е записана по-малка сума или е посочен друг срок, участникът бива отстраняван от участие в процедурата. 1.1. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.2. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.3. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 /пет/ процента от общата стойност на договора без включен ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди сключването на договора. 2.1. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване изпълнението на поръчката. 2.2. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор, част от Документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще бъде осигурено по проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014. Плащанията ще се извършват в лева по банкова сметка на изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в обществената поръчка, както и да представи всички изискуеми документи. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2, 3 и 4; ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5 от ЗОП; - за когото се установи наличие на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, и на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; - който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, но не е приложил негова декларация за съгласие, като същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. При наличие на така посочената хипотеза, соченото за подизпълнител, без негово знание и съгласие лице, което е подало самостоятелна оферта не се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който участникът следва да постави следните документи, подредени по реда, в който са изброени: 1) Списък с документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2) Представяне на участника, което включва: 2.1) Декларация за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и друга идентифицираща информация (по образец); 2.2) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 3) При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – оригинал или нотариално заверено копие; 4) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 5) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени в Раздел ІІІ.2.3; 6) Декларация за липса на свързаност, както и за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (по образец); 7) Декларация за участие на подизпълнители, съдържаща информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията, която също се поставя в Плик № 1. 8) Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. Документите по 2) от съдържанието на Плик № 1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. Документите по 5) от съдържанието на Плик № 1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по 2) се представят в официален превод, а документите по 5), които са на чужд език, се представят и в превод. 2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документ „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Когато участник посочи, че част от офертата му има конфиденциален характер, то той трябва да попълни Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП и да я постави в Плик № 2. 3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвено в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в Плик № 1, № 2 и № 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/ или изтривания.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изискване за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1) Валиден лиценз заизвършване на частна охранителна дейност по ЗЧОД 2)Декларация за наличие на собствен дежурен оперативен център за денонощен мониторинг на сигнали от алармени системи, находящ се на територията на гр. Пловдив. Да се посочи и адреса на ДОЦ - в свободен текст. 3) Декларация за наличие на минимум три броя патрулни автомобили, патрулиращи на територията на гр. Пловдив, оборудвани с радиостанции и GPS устройства за контрол на маршрутите - в свободен текст. 4) Декларация за наличие на собствени автопатрулни екипи на територията на гр. Пловдив за реакция за проверки на сигнали от охранявания със СОТ обект - в свободен текст.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималните изисквания за технически възможности, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: 1) Участникът да притежава издаден на негово име валиден лиценз заизвършване на частна охранителна дейност по ЗЧО, който да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД. 2) Участникът да разполага със собствен дежурен оперативен център за денонощен мониторинг на сигнали от алармени системи, находящ се на територията на гр. Пловдив. 3) Участникът да разполага с минимум три броя патрулни автомобили, патрулиращи на територията на гр.Пловдив. Автомобилите може да са собствени или наети. Автомобилите да са оборудвани с радиостанции и GPS устройства за контрол на маршрутите. 4) Участникът да разполага със собствени автопатрулни екипи на територията на гр. Пловдив за реакция за проверки на сигнали от охранявания със СОТ обект. Забележка: Под „изпълнени договори” се приемат договори, по които към датата на получаване на офертата изпълнението е приключено. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен описаните документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.08.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.08.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.08.2015 г.  Час: 16:00
Място

Зала № 36, на административната сграда на община Пловдив, находяща се на адрес пл. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Пловдив

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите на участниците, както и на плика с предлагана цена, са публични и на тези действия на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Пловдив.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е по Проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент I „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т. І.1 от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват: всички отговори на запитвания, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Комисията обявява поне 2 дни по-рано на „Профил на купувача” на община Пловдив, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, на което ще бъдат отворени ценовите оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ