00267-2015-0052

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП52 от 29.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Ваня Джурова- юрист по проект, Нели Милкова- ръководител проект, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 0889 763400, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 632781

Място/места за контакт: екип за управление на проект

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150626ufIO1713927.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на изпълнител за предоставяне на охранителни услуги”, обявена във връзка с реализирането на проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поради изпълнението на няколко процедури със сходен предмет в община Пловдив, чиято обща стойност превишава законоопределената граница за провеждане на процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП е необходимо провеждането на процедурa за избор на изпълнител съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, прозрачността на избора и разходването на финансовите средства по проекта и публичността по възлагане изпълнението на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Любенов Зехтински
Длъжност: Зам.-кмет СМДСП, за кмет на община Пловдив съгласно Заповед №15ОА1751/29.06.2015г.