Версия за печат

00272-2015-0004

BG-с.Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 284 от 29.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=18.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е борсова сделка за "Доставка на гориво за отопление /газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на Лукойл Нефтохим Бургас АД/ за нуждите на ДСХ с ОЛБ с.Дреновец и СОУ „Н. Й. Вапцаров” с.Дреновец през отоплителните сезони 2015-2016г., 2016-2017г., 2017-2018г.". Количеството е в размер на 195000 л. ±10%, като Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи отговорност пред доставчикът за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. Борсовия договор се сключва за срок до 30.05.2018 г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура, договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и е одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетни средства, публичност, прозрачност, свобода и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране и опазване на търговската тайна на участниците. Предметния обхват на обществената поръчка попада в обхвата на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл. 91, ал. 3 от ЗОП не се изпраща покана за участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

29.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Заместник кмет на община Ружинци