Версия за печат

00373-2015-0007

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

Тракийски Университет, жк Студентски град ; Ректорат, За: доц. д-р Анна Толекова, д.м - tolekova@uni-sz.bg; Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699204; 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, Студентски град, За: Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“;

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940.

Електронен достъп до информация: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150624bHOG174180.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“,с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Доставка на Високоразделителен масспектрометър - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Доставка на Лабораторна центрофуга с охлаждане - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Тракийски Университет - Стара Загора
Код NUTS: BG344
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката включва доставка на оборудване и консумативи /за пробен пуск на доставяната апартура/ към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“,с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Доставка на Високоразделителен масспектрометър - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Доставка на Лабораторна центрофуга с охлаждане - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория. Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват доставка на оборудване и материали и консумативи към него /материалите и консумативите са нужни само за тестовия пуск на оборудването –консумативите са предмет на друга процедура/, които да създадат възможности за провеждане на качествена научно-изследователска и развойна дейност в Тракийски Университет – Стара Загора. Оборудването, което ще бъде доставено е свързано пряко с дейността на Тракийски университет.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38433000, 42931100

Описание:

Спектрометри
Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и количеството оборудване от Обособена позиция № 1 и 2 са подробно описани в Приложение Б „Информация относно обособените позиции“.

Стойност, без да се включва ДДС
503012 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

2

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

По настоящата процедура се предвиждат два вида гаранции, в това число гаранция за участие в процедурата, както и гаранция за изпълнение на договора. - По отношение на Гранцията за участие: Размерът на гаранцията за участие за всяка обособена позиция е както следва: За Обособена позиция № 1 – 4880,00 (четири хиляди осемстотин и осемдесет) лева За Обособена позиция № 2 – 145,00 (сто четиридесет и пет) лева Гаранцията за участие се представя заедно с офертата, както за нея се представя документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура; Гарнацията може да се представи в една от следните форми: Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за валидност на офертите; 4. Гаранцията за участие се задържа, усвоява и възстановява при условията на чл. 62 от Закона за обществени поръчки - По отношение на Гранцията за изпълнение: Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на сключения договор с избрания участник. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договор за изпълнение; Гарнацията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа, или вноска по банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка Уни Кредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора; Банкова гаранция в полза на Възложителя, която е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора; Гаранцията за изпълнение се възстановява при условията на чл. 63 от Закона за обществени поръчки. Общи изисквания към банковите гаранции: Когато участникът представя банкова гаранция тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Банковата гаранция следва да е за конкретната поръчка, чийто предмет и име на възложителя да са изписани съгласно документацията и обявлението на възложителя, и да е за съответната обособена позиция за която участва/класиран участника. При представяне гаранцията (банкова или с платежно) следва да отговаря на изискванията на ЗОП. Общи изисквания към гаранциите в парична форма: Гаранцията, която е внесена под формата на парична сума по банков път или на касата на Възложителя в платежния документ удостоверяващ внасянето й следва да бъде посочен предмета на поръчката, възложителя и обособената позиция за която участва/класиран участника.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане: 30% от общата стойност на договора, дължимо в 5 дневен срок, считано от от датата на подписването на договора; Окончателно плащане: 70% от общата стойност на договора, дължимо в 5 дневен срок, след доставка, въвеждане в експлоатация, извършване на всички тестове и съставяне на приемо-предавателен протокол.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (сгл. чл. 25, ал. 3, т. 2 ЗОП)

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички участници, които отговарят на предварително обявените условия. Участниците, трябва да отговорят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1, б.”а”-б.”д”, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.2, т.1, т.2а,т.4,т.5 от ЗОП. Участниците следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.5 от ЗОП. Участниците представят оферта, която трябва да съдържа: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Представяне на участника, което включва: 2.1.Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2.2.Адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата 2.3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП 3.При участници обединения- копие на договора за обединение , а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 4.Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП. 6.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители. 7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 8.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, към което се прилага: 8.1. Оторизационно писмо от производителя или негов търговски представител за доставка на предлаганото оборудване или оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо право на представителство и търговия на територията на страната. 8.2. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП, ако е приложима; 8.3. Сертификат , удостоверяващ съответствие на предлаганото оборудване с Европейските директири и норми, включително ЕС сертификат или декларация за съответствие от производител или друг еквивалентен документ. 8.4.Брошура, каталог или друг снимков материал, издадени от производител, съдържащи техническа информация за всеки компонент от предлаганото оборудване 1. Ценово предложение Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който не е представил някой от необходимитедокументи или информация по чл.56 от ЗОП, посочени в обявлението; за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на кандидатите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на кандидатите.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените доставки./за сходни доставки Възложителя ще приеме доставки с предмет: специализирано лабораторно оборудване 2. Сертификат за внедрена интегрирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват доставка, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на апарати и оборудване според съдържанието на обособената позиция, за която участва или еквивалентни или представяне на други доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството., Сертификатите трябва да бъдат издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Декларация , съдържаща описание на сервизна база, с която участникът разполага с възможности за сервизиране на предлаганото оборудване 4. Декларация, съдържаща списък на техническите лица, притежаващи техническа правоспособност за извършване на гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка на предлаганото оборудване, с посочване на образованието, професионалната им квалификация и професионален опит

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.През последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, учасникът да е реализирал минимум 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка за съответната обособена позиция, за която се участва. 2.Участникът следва да има въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват доставка, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на апарати и оборудване според съдържанието на обособената позиция, за която участва или друга еквивалетна система за внедрени мерки за управление на качеството; 3. Участникът да разполага с база за сервизиране на предлаганото оборудване 4. Участникът да разполага с технически екип, състоящ се от лица, притежаващи техническа правоспособност за извършване на гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка на предлаганото оборудване.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена; тежест: 30
Показател: Оценка на показатели за подобряване на качеството и функционалността ; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
05.08.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28. ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора в меню „Профил на купувача“- http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940 , с хиперлинк: ............................................. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това. като същата му се предава на място в Касата на Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр.Стара Загора, Студентски град, Ректорат, ет. 2, ст. 221. всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:00 ч.. или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 6,00 лв. (шест лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Ректорат или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 76303100117613, BIC UNCRBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
05.08.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.08.2015 г.  Час: 10:30
Място

Тракийски университет - Стара Загора; Заседателна зала ет.2

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO003-1.2.04-0081-C0001, с наименование „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“, финансиран по ОП „Конкурентноспособност на българската икономика 2007 – 2013“

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал.7 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Тракийски Университет, жк Студентски град, Ректорат, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

URL: http://www.uni-sz.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на високоразделителен масспектрометър - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория”
1) Кратко описание

Оборудване за Централна научно изследователска лаборатория

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38433000

Описание:

Спектрометри

3) Количество или обем

Оборудване за Централна научно изследователска лаборатория Високоразделителен масспектрометър – 1 бр. Участникът следва да предвиди консумативи за пробен запуск на доставената техника/предвид спецификата на доставяното оборудване консумативите за него не са предмет на настоящата процедура/

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
488429 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 2
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Техническите параметри на апаратурата са описани в приложение №11 от документацията на Възложителя.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на лабораторна центрофуга с охлаждане - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория”
1) Кратко описание

Доставка на Лабораторна центрофуга с охлаждане - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория Участникът следва да предвиди консумативи за пробен запуск на доставената техника/предвид спецификата на доставяното оборудване консумативите за него не са предмет на настоящата процедура/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42931100

Описание:

Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях

3) Количество или обем

Лабораторна центрофуга с охлаждане – 1 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14583 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 2
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Техническите параметри на апаратурата са описани в приложение №11 от документацията на Възложителя.