Версия за печат

00373-2015-0007

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1403 от 26.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Тракийски университет, жк Студентски град ; Ректорат, За: доц. д-р Анна Толекова, д.м - tolekova@uni-sz.bg; Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699204; 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“,с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Доставка на Високоразделителен масспектрометър - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Доставка на Лабораторна центрофуга с охлаждане - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителя провежда открита процедура по ЗОП, тъй като не са на лице предпоставки /основания/ за провеждане на някоя от другите видове процедури предвидени и регламентирани с този закон както и стойността на обществената поръчка и естеството й, което позволява достатъчно точно до се определят техническите спецификации, които дават възможност поръчката да се обяви по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП - открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: проф. двмн Иван Тодоров Въшин
Длъжност: ИД Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора