Версия за печат

00325-2015-0012

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе № 66, За: проф. д-р Карен Джамбазов, д.м., г-н Тенчо Василев, г-н Тодор Ганчев, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150623sEHe2696753.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изпълнение на СМР въвеждане в експлоатация на котел №1 с възможност за работа на газ и газьол (нафта) и подмяна на котел №3 с нов комбиниран котел за производство на топла вода и пара в Парно-отоплителна централа База 2“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: парно-отоплителна централа на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе»
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на СМР въвеждане в експлоатация на котел №1 с възможност за работа на газ и газьол (нафта) и подмяна на котел №3 с нов комбиниран котел за производство на топла вода и пара в Парно-отоплителна централа База 2“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42162000, 44621210, 44621220

Описание:

Парогенераторни котли
Водни котли
Котли за централно отопление

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Приложение №2 и №9- от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
320000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или платена в касата на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: 1000 (хиляда) лева, която Възложителя може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. Гаранцията се внася за всяка СОП, за която се участва. 2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. 2.1. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. 2.2. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2.5. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, Република България IBAN: BG72 CECB 97901051297400 BIC: CECBBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Срок и начин на плащане: Начин на плащане: По банков път, при следните условия: - 30 на сто- до 7 /седем/ дни от подписването на договора; - 20 на сто- до 7 /седем/ дни от доставката; - остатъкът от стойността на договора (50 на сто)- на 6 равни месечни вноски с падеж считано от последния ден на месеца, в който е изпълненo СМР и въвеждането в експлоатация. Окончателното плащане се извършва на база възлагателно писмо, двустранно подписан приемо-предавателен протокол, акт за въвеждане в експлоатация от съответните органи и фактура (-и).

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация и копие от картата за идентификация в регистър Булстат – за кандидатите, които не са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията /заверено от участника копие/; 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението; 4. Документ за представена гаранция за участие; 5. Удостоверение за регистрация от Централния професионален регистър при Камарата на строителите в Република България за строежи минимум от І-а категория съгласно чл.137, т.1, булва г от ЗУТ; 6. Удостоверение, че са вписани в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност (за котли). 7. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл.50 от ЗОП. Като доказателство за изпълнение на това изискване, участникът следва да представи следните документи: 1.1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офератата за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага частника (в оригинала). и/или 1.2. Счетоводен баланс като съставна част от ГФО, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводител на участника. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 8. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП. 8.1. Списък на договори договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката- включващ не по-малко от 3 обекта, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. а) в списъка следва допълнително да се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – в оригинал или нотариално завереня форма, минимум 3 удостоверения, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените дейности - в оригинал или нотариално завереня форма, минимум 3 документа; 8.2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП; 9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП; 10. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – (Образец). Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП – (Образец). 12. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията. 13. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката 14. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 15. Декларация - по (Образец-Приложение №7) приложен към документацията. 16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законтия представител на участника /в оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл.50 от ЗОП. 1.1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офератата за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага частника (в оригинала). и/или 1.2. Счетоводен баланс като съставна част от ГФО, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводител на участника.
Минимални изисквания: 1. Минимални изисквания за доказване на икономическото и финансово състояние: Участниците следва да разполагат със свободен финансов ресурс, възлизащ не по-малко от 30% от прогнозната стойност на поръчката. Изискуеми документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл.50 от ЗОП. 1.1. Удостоверение от банка, издадено до 30 дни преди подаване на офератата за наличие на свободен финансов ресурс, с посочване на конкретна сума, с която разполага частника (в оригинала). и/или 1.2. Счетоводен баланс като съставна част от ГФО, съставен от участника до 30 дни преди подаване на офертата (в оригинал) и подписан от законния представител и счетоводител на участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП. 1.1. Списък на договори договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката- включващ не по-малко от 3 обекта, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. а) в списъка следва допълнително да се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) към списъка се прилагат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт – в оригинал или нотариално завереня форма, минимум 3 удостоверения, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените дейности - в оригинал или нотариално завереня форма, минимум 3 документа; 1.2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП; 2. Удостоверение, че са вписани в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност (за котли). 3. Удостоверение за регистрация от Централния професионален регистър при Камарата на строителите в Република България за строежи минимум от І-а категория съгласно чл.137, т.1, булва г от ЗУТ;
Минимални изисквания: Минимални изисквания за доказване на техническите възможности: Да разполагат с технически и квалификационни възможности за изпълнение на поръчката, удостоверени с документи при условията на т. 6, раздел VI, а именно: 2.1. Да са изпълнили успешно договори договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката- не по-малко от 3 обекта, изпълнени през последните 5 години считано от датата на подаване на офертата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 80
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 10
Показател: Мерки за обезпечаване на предложените срокове за изпълнението на поръчката ; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Срокът за получаване на документация е посочен в обявлението на обществената поръчка. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея от профила на купувача на възложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.07.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.07.2015 г.  Час: 08:00
Място

Офертите ще се отварят в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр.Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача в електронното досие на поръчката със следния интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150623sEHe2696753 На същия интернет адрес ще бъдат публикувани разяснения по документацията за участие, направени по реда чл. 29 от ЗОП, както и уведомление за датата и часа на публичното оповестяване на ценовите предложения, а така също и всички законовопредвидени публикации, които следва да бъдат направени в електронното досие на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ