Версия за печат

00362-2015-0002

BG-Брезово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 24.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Брезово, ул. Г. Димитров 25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител за извършване на дейностите на обект„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА гр.БРЕЗОВО, ОБХВАЩАЩО ЧАСТИ ОТ ИМОТИ №000120, 000345 и 000338 ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.БРЕЗОВО С ЕКАТТЕ 06361, ОБЩИНА БРЕЗОВО” Площта на нарушените терени е 13,854 дка., което представлява 50% от общата проектна площ на площадката. Проектът за закриване и рекултивация на депото за неопасни отпадъци на гр.Брезово е изготвен съгласно изискванията на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Предвиждат се следните дейности по техническата рекултивация: - преоткосяване склона на насипаните отпадъци; - общо подравняване на сметището; - поставяне на габиони; - полагане на изилиращ глинест слой; - полагане на подхумусна земна маса; - полагане на перфорирана геоклетъчна система /геоклетка/; - полагане на хумусен слой; - изграждане на отводнителна канавка; - изграждане на газови кладенци; - изграждане на мониторингов кладенец. След изпълнение на техническата рекултивация, се предвижда биологична рекултивация на депото- затревяване с подходящи тревни смески и храстови видове. Затревяването е предвидено на цялата площ 20,460 дка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Радньо Нанев Манолов
Длъжност: Кмет на Община Брезово